UVSRPVN107 Kapitoly z historie sociální práce a vybrané osobnosti oboru

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Rozvrh
Út 10:35–11:20 C401
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován v návaznosti na předmět Kapitoly z dějin sociální práce na bakalářském stupni. Cílem je hlouběji seznámit posluchače s náboženskými, filozofickými i etickými východisky sociální péče a s historií sociální péče a sociální práce v kontextu sociální politiky. Pozornost bude věnována základním konceptům v dějinách, genezi a vývoji sociální práce jako sociální disciplíny v kontextu moderní sociální politiky, i významným osobnostem sociální péče a zejména sociální práce v západním světě v českých zemích.
Osnova
 • 1. Sociální práce v dějinách a dějiny sociální práce - terminologie, literatura
  2. Sociální myšlení a sociální péče v antické společnosti (Solón, Aristotelés, Periklés, Seneca)
  3. Počátky křesťanské charity a její zakladatelé (Augustin Aurelius, Jan Zlatoústý, Basileus Veliký, Benedikt z Nursie aj.)
  4. Tzv. ekonomie spásy a péče o chudé ve středověku (Tomáš Akvinský, František z Asissi, Anežka Česká)
  5. Mezi reformací a osvícenstvím: nové přístupy a formy sociální péče a pomoci (Martin Luther, Thomas More, Jan z Boha, Jan Nepomuk Buquoy aj.)
  6. Od sociální péče k základům sociální práce (Thomas Chalmers, Anthony Ashley -Cooper, Amalie Sieweking, Johann Hinrich Wichern, František Thun Hohenstein aj.)
  7. Průkopníci sociální práce v moderní průmyslové společnosti, první školy a hnutí (Jane Addamsová, Octavia Hillová, Samuel Augustus Barnett, Charles Booth, Benjamin Seebohm Rowntree, Otto von Bismarck, Mary Ellen Richmondová, Alice Garrigue Masaryková)
  8. Rozvoj sociálních věd a zvědečtění sociální práce v meziválečném období (Virginia P. Robinsonová, Florence Hollis, Helen Harris Perlman aj.)
  9. Sociální práce v Československu v letech 1918 - 1948 (Alice Garrigue Masaryková, Marie Krakešová, Jaromír Nečas, Inocenc Arnošt Bláha, Otakar Machotka aj.)
  10. Welfare state a jeho krize: nové přístupy a formy sociální práce v západní společnosti po roce 1945 (Chad Varah, Maxwel Jones, Wiliam Glaser, Erwing Goffman, Thomas Szasz aj.)
  11. Sovětizace sociálního státu v Československu po roce 1948 a reformní snahy v 60. a 90. letech (Igor Tomeš, J. Šiklová, M. Machačová aj.)
  12. Moderní vězeňství: mezi demokracií a totalitarismem (reformátoři Elizabeth Fry, J. F. Řezáč aj., velitelé nacistických a sovětských koncentračních táborů atd.)
Literatura
  povinná literatura
 • JANÁK, D. Kapitoly z dějin sociální práce. Opava: Slezská univerzita v Opavě. URL info
 • MUSIL, L. Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu "sociální práce". Sociální práce/Sociálná práca, 2, 2008, s. 60-79. URL info
 • KODYMOVÁ, Pavla. Historie české sociální práce v letech 1918-1948. Praha: Karolinum, 2013. info
 • MATOUŠEK, O. a kol. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2008. info
 • GEREMEK, B. Slitování a šibenice: Dějiny chudoby a milosrdenství. Praha: Argo, 2003. info
  doporučená literatura
 • RÁKOSNÍK, J. Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945-1960. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. info
 • MUSIL, L. Tři pohledy na budoucnost sociální práce. In: Rizika sociální práce. VII. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové, 2010. URL info
 • TOMEŠ, I.:. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. info
 • MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální péče. Praha, Portál, 2007. info
 • MATOUŠEK, O. a kol.:. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-473-7. info
 • VEČEŘA, M. Sociální stát - východiska a přístupy. Praha: Slon, 1996. info
 • Musil, L. Vývoj sociálního státu v Evropě. Brno: Doplněk, 1996. info
Výukové metody
monologická (výklad, přednáška)
Metody hodnocení
analýza výkonů studenta
Informace učitele
Předložení písemné práce věnované jedné z významných osobností sociální péče nebo sociální práce (rozsah 6-8 normostran), písemný test na ověření znalostí posluchače, tvořený minimálně deseti otázkami s nabídkou 0-4 správných odpovědí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.