UOGK021 Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2021
Rozsah
2/0/3. Přednáška 2 HOD/SEM, Seminář 3 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Hana Heiderová, PhD. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh
Čt 18. 2. 11:25–13:00 C308
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UOGK021/A: Čt 18. 2. 13:05–15:30 C308, H. Heiderová
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky a postupy při edukací pacientů, která je nedílnou součástí práce sester. Edukace a informovanost pacientů zvyšuje kvalitu ošetřovatelské péče a právo pacienta na informace je legislativně zakotveno. Předmět stručně objasňuje společenskou potřebu vzdělávání dospělých, popisuje motivační faktory k učení, hierarchii učení, vysvětluje význam edukace pacientů v ošetřovatelství, popisuje profesionální model edukace pacientů v souvislosti se zdravotním stavem. Vyjmenovává předpoklady a dovednosti sestry k edukační činnosti, charakterizuje zásady edukace pacientů. Student si svou schopnost edukace a tvorby edukačních plánů bude po absolvování předmětu v dalším studiu a klinické praxi dále prohlubovat a zdokonalovat.
Osnova
 • 1. Klíčové kategorie a pojmy z Pedagogiky a Vzdělávání dospělých (pedagogika, andragogika, gerontagogika, dospělý žák, motivace k učení, docilita - způsobilost učit se?).
  2. Předmět základů pedagogiky a edukace v ošetřovatelství v konceptu celoživotního učení (CŽU).
  3. Vznik pedagogiky, andragogiky a gerontagogiky.
  4. Soustava pedagogických věd & pomocné podpůrné vědy (psychologie, sociologie).
  5. Složky výchovy, principy, formy a metody.
  6. Kompetence vychovávaného a vychovatele.
  7. Andro-didaktika (motivační faktory a docilita dospělého jedince, cíle, obsah, formy a metody, pomůcky, prostředky a didaktická technika).
  8. Edukace v ošetřovatelství (stručná historie, právo pacienta na informace, současné požadavky na edukaci pacientů, profesionální model edukace, edukace a zdravotní stav pacienta).
  9. Předpoklady pro efektivní edukaci pacientů (dovednosti sestry v roli edukátorky, zásady edukace pacientů,
  edukace a proces změny, dokumentace edukace).
  10. Metodika tvorby edukačního plánu (příklady témat edukačních plánů, posouzení edukačních potřeb pacienta, struktura edukačního plánu).
  11. Metodologie pedagogického a andragogického výzkumu.
Literatura
  povinná literatura
 • MASTILIAKOVÁ, D. Edukační činnost sestry. Distanční studijní opora a e-learningový kurz [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • SVĚRÁKOVÁ, M. Edukační činnost sestry. Úvod do problematiky. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-845-2. info
 • HALUZÍKOVÁ, J. Edukační činnost sestry. Distanční studijní opora a e-learningový kurz [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 978-80-7248-576-5. URL info
  doporučená literatura
 • ŠPATENKOVÁ, N., SMÉKALOVÁ, L. Edukace seniorů: geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada Publishing, a. s., 2015. ISBN 978-80-247-5446-8. info
 • NEMCOVÁ, J. HLINKOVÁ, E. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978-80-8063-321-9. info
 • JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. ISBN 978-80-247-2171-2. info
 • MAGUROVÁ, D., MAJERNÍKOVÁ, L. Edukácia a edukačný proces v ošetrovaťelstve. Martin: Osveta, 2009. ISBN 978-80-8063-326-4. info
 • BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2580-2. info
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-7367-503-5. info
 • ŠKRLOVI P. a M. Kreativní ošetřovatelský management. Praha: Advent Orion, 2003. ISBN 80-7172-841-1. info
 • BASTABLE, S. B. Nurse as Educator. Principles of Teaching and Learning for Nursing Practice. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, 2003. ISBN 0-7637-1441-0. info
Informace učitele
Kontaktní výuka je vedena systémem konzultací na vybraná témata. Kombinovaná část studia je realizována v prostředí e-learningového kurzu na e-portále http://elearning.fvp.slu.cz/. Pro výuku jsou zde studentům k dispozici studijní opory zahrnující korespondenční úkoly. Předmět je ukončen zápočtem, který proběhne písemnou nebo ústní formou, v rámci něj student prokáže znalosti základní i vybrané doporučené literatury a dokáže diskutovat o zpracovaných korespondenčních úkolech. Student bude moci průběžně konzultovat individuálně studovaná témata předmětu prostřednictvím individuálních či skupinových konzultací nebo elektronické pošty.
Požadavky k zápočtu: vypracování edukačního plánu ve formě prezentace. Prezentace a obhájení zvoleného tématu edukačního plánu u klienta/pacienta.
Závěrečné kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.