USESAP002 Historiografie moderních středoevropských dějin

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: dzk.
Garance
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Ústav středoevropských studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( D ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je teoretická a metodologická příprava studentů, založená na studiu základních škol a proudů historického myšlení a vědeckého poznání moderních dějin od osvícenské historiografie (německého klasického historismu 1. pol. 19. století) po nové trendy a směry posledních desetiletí (např. studium mentalit, gender studies, mikrohistorie, historická antropologie aj.) a recepci jejich vlivu na historiografii středoevropských zemí. Důraz bude položen na dějiny české a československé historiografie, studenti dále musí prokázat dobrou orientaci v historiografii dalších středoevropských zemí a zevrubnou znalost jedné z nich dle zaměření dizertační práce. Vedle obecných otázek teorie a metodologie historické vědy bude prohloubené studium historických metod a technik práce s prameny zahrnovat i vybrané metody dalších společenskovědních disciplin, které lze uplatnit v rámci interdisciplinárních výzkumů moderních dějin.
Osnova
 • Tematické okruhy:
  - Osvícenské dějepisectví ve středoevropských zemích. Nacionalismus a romantismus v historiografii 1. poloviny 19. století, Leopold Ranke a František Palacký.
  - Pozitivistické pojetí dějin, nové směry v historiografii 2. poloviny 19. století (hospodářské a sociální dějiny, kulturní dějiny). Krize historického myšlení na přelomu století a hledání nového paradigmatu, vliv dalších společenskovědních disciplin a osobnost M. Webera.
  - České dějepisectví mezi Palackým a Gollem, tři generace tzv. Gollovy školy, spor o smysl českých dějin. Krakovská a varšavská škola, slovenská, maďarská a rakouská historiografie do 1. světové války.
  - Škola Annales (přístupy, metody a směry bádání) a její vliv ve střední Evropě ve 20. století. Historici, historiografie a politika ve středoevropských zemích v meziválečném období.
  - Nové směry historického bádání po roce 1945 (dějiny mentalit, dějiny každodennosti, kvantitativní historie, mikrohistorie, nová ekonomická historie, historická antropologie, gender studies aj.).
  - Marxistická a exilová historiografie v zemích sovětského bloku 1945 - 1989, vývoj historiografie ve středoevropských zemích po roce 1989.
  - Možnosti a meze využití kvantitativních, kvalitativních a integrativních přístupů a metod jiných společenských věd v historiografii.
Informace učitele
Základní literatura:
BABBIE, E. R. The practice of social research. Belmont, CA: Wadsworth, 2010.
CANNADINE, D. (ed.) What is History Now? New York: Palgrave Macmillan, 2002.
GRABSKI, A. F. Dzieje historiografii. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006.
IGGERS, G. Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.
KUTNAR, F. - MAREK, J. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
MACŮREK, J. Dějepisectví evropského východu. Praha: Historický klub, 1946.
NODL, M. Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007.
PETRUSEK, M. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum, 1993.
PISKORSKI, M. J. - HACKMANN, J. - JAWORSKI, R. Deutsche Ostforschung und polnische Westforschung. Poznaň: Osnabrück, 2002.
TOPOLSKI, J. Metodologia historii, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1973.
VÁLKA, J. Historiografie před koncem tisíciletí. Časopis českého musea, 2000, vol. 119, no. 2, s. 429-467.
WRZOSEK, W. Problemy współczesnej metodologii historii. Bydgoszcz: Epigram, 2009.
Doporučená literatura:
BUDDE, G. - FREIST, D. - GÜNTHER-ARNDT, H. Geschichte. Studium-Wissenschaft-Beruf. München: Oldenbourg Verlag, 2008.
BURCKHARDT, J. Úvahy o světových dějinách. Olomouc: Votobia, 1996.
BURKE, P. Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales 1929-1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004.
CONFINO, A. Collektive Memory and Cultural History: Problems of Metod. Americal Historical Review, 1997, vol. 102, no. 5, s. 1386-1403.
DÜLMEN, R. VAN Historická antropologie, Vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002.
GÓRNY, M. Między Marksem a Palackým. Historiografia w komunistycznej Czechoslowacji. Warszawa: Trio, 2001.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008.
HOLZBACHOVÁ, I. Škola Annales a současné pojetí dějin. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995.
JOHNSON, J. B. - REYNOLDS, H. T. Political Science Research Methods. Washington: CQ Press, 2005.
KUČERA, K. Historie a historici. Praha: Karolinum, 1992.
KUDRNA, J. Kapitoly z dějin historiografie a filosofie dějin. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1961.
LOUČKOVÁ, I. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010.
MAREK, J. Historie a postmoderna. Český časopis historický, 1994, vol. 92, s. 477-495.
MEZNÍK, J. Československý historický samizdat. In Sborník prací historických. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Fac. Phil, sv. 18, Historica 30, s. 13-23.
MYŠKA, M. - GLADKIEWICZ, R. (eds.) Polonistické studie v České republice a bohemistické studie v Polské republice v posledních třiceti letech (Historické a filologické obory). Praha: Česko-polská komise humanitních věd, 1995.
OBERKROME, W. Volksgeschichte. Metodische Innovation und völkische Ideologisierung in Deutschen Geschichtswissenschaft 1918-1945. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1993.
OTČENÁŠ, M. Slovenská historiografie v rokoch 1918-1945. Prešov: Metodické centrum, 1994.
PEŠEK, J. (Západo)německé dějepisectví poválečné doby mezi tradicí státně politické historiografie a "modernitou" sociální vědy. In Časopis českého musea, 2006, vol. 104, s. 558-590.
PETRÁŇOVÁ, L. Nové histo
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024.