UVSRPVN127 Komunitní projekty

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. (cvičící)
Garance
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Krčmaříková
Rozvrh
Čt 13:05–14:40 C206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UVSRPVN127/A: Čt 14:45–15:30 C206, M. Pilát
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Připuštění ke zkoušce u prezenční formy prezentace a odevzdání seminární práce, plnění aktivit, 80% docházka.
Zkouška nastudování přednášek a základní literatury.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je orientovat studenty v modelech sociální makropraxe, naučit je porozumění historickému kontextu a vývoji přístupů ke komunitní práci. V průběhu výuky budou studenti seznámeni s komunitní prací jako metodou řešení sociálních problémů, včetně jejího využití v problematice sociálního podnikání a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Dále budou vybaveni metodikou realizace komunitního projektu, kterou si budou moci i procvičit.
Osnova
 • 1. Modely komunitního organizování, jejich charakteristika a historické kořeny
  2. Analýza procesů a prostředí v komunitě
  3. Alternativní pojetí komunity, standardy sociální firmy
  4. Úlohy a strategie komunitního pracovníka
  5. Znaky a příklady sociálně rizikových lokalit
  6. Analýza sociální sítí a principy práce se skupinou
  7. Sociální odpovědnost firem, firemní filantropie a jejich využití pro komunitní spolupráci
  8. Strategický postup řešení sociálního problému
  9. Státní správa v politickém procesu
  10. Příklady dobré praxe
Literatura
  povinná literatura
 • KOLIBOVÁ, H. Komunitní projekty, studijní opora. info
 • PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0932-4. 2015. info
 • TWELVETREES, Alan. Community work. London: Palgrave Macmillan. ISBN 9781403949998. 2008. info
 • BRUEGGEMANN, G. William. The Praktice of Macro Social Work. Sekond Edition. Belmont, Kalifornia: BROOKS/COLE. ISBN 0-534-57322-3. 2002. info
 • HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: SLON. ISBN 80-85850-45-1. 1997. info
  doporučená literatura
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. info
 • ŠŤASTNÁ, Jaroslava. Když se řekne komunitní práce. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3356-5. 2016. info
 • PILÁT, Miroslav. Metoda komunitního plánování jako nástroj k zajištění dostupnosti sociálních služeb prostřednictvím komunitní sociální práce. Speciální pedagogika. 2014, ročník 24, č. 2, s., 2014. info
 • MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál. ISBN 978-80-72-48-766-. 2013. info
 • KRAJČÍK, Vladimír, Dušan JANÁK ml. a kol. Mikropodnikání v sociálních službách. Ostrava-Opava: Vysoká škola podnikání a. s. a Sl. ISBN 978-80-72-48-766-. 2012. info
 • ČÁMSKÝ, Pavel, Jan SEMBDNER a Dagmar KRUTILOVÁ. Sociální služby v ČR v teorii a praxi. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0027-7. 2011. info
 • MURPHY, K., NOVÁK, T. Příručka profesního rozvoje koordinátora komunitního vzdělávání. Praha: Nová škola, 2005. info
 • Sociální práce/sociálná práca. ročník 9, č. 3, 2004. info
Výukové metody
Přednášení
Seminář s nácvikem
Metody hodnocení
Test
Informace učitele
Zpracování stati v minimálním rozsahu 7 normostran na téma, které si student vybere ze sylabu přednášek nebo seminářů předmětu. Literatura, z níž bude studující čerpat, bude v minimálním rozsahu 2 tituly z okruhu literatury základní a 1 titul z okruhu literatury doporučené. Základním kritériem při posuzování kvality stati bude prokázání schopnosti práce s odborným textem, s akcentem na vhodné propojování tezí jednotlivých autorů do uceleného logického rámce a schopnost promítnout teoretické poznatky do praxe. Zpracovanou stať studenti odevzdají nejpozději dva týdny před zahájením zápočtového týdne, aby měl pedagog příležitost práce vyhodnotit a případně vrátit k přepracování prostřednictvím elektronické pošty. V rámci konzultací (osobních, elektronických) může student využít čas pro řešení nejasností při zpracovávání úkolů. Zpracovaná stať je podmínkou připuštění ke zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.