UVSRPSEDP1 Společenská etiketa a diplomatický protokol

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2008
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Garance
PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující oboru Sociální politika a veřejná správa se zásadami společenské etikety jakožto souboru obecných pravidel společenského styku, a s problema-tikou mezinárodních styků a vztahů. Součástí předmětu je obeznámení s normami, zvyklostmi a přístupy, uplatňovanými při společenském styku a v bilaterálním a multilaterálním mezinárodním styku a při mezinárodní spolupráci, zvláště s ohledem na standardy a praktiky uplatňované v Evropské unii. Část předmětu je věnována diplomatickému protokolu jakožto souhrnu pravidel a praktik kultivovaného styku mezi státy, založenému na mezinárodním právu, a na zvyklostech diplomatické praxe. Součástí předmětu je prezentace zásad společenského styku (etikety) a problematiky utváření společenských vztahů s přihlédnutím ke kulturním specifikům a interkulturálním aspektům mezinárodní spolupráce, osobnosti interagujících a dynamice mezinárodních pracovních jednání. Pouze pro studenty studijního programu N6731.
Osnova
 • 1. Společenský styk a etiketa - pojetí, úloha, význam
  2. Pojetí mezinárodních styků a vztahů
  3. Současné problémy mezinárodních styků a vztahů
  4. Diplomacie, její úloha a pojetí. Povaha diplomatické činnosti a nároky na diplomaty. Význam diplomacie pro "paradiplomacii" veřejněsprávních organizací a institucí.
  5. Diplomatický protokol, právní rámec diplomacie, principy diplomatického jednání a diplomatická praxe
  6. Pravidla společenského styku na mezinárodní úrovni
  7. Organizace a vedení mezinárodních pracovních jednání
  8. Zvládání náročných situací při mezinárodních jednáních
  9. Kulturní podmíněnost bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce
  10. Významné oblasti společenského styku a praktického uplatňování společenské etikety
Literatura
  doporučená literatura
 • Feltham, RG. Příručka diplomata. Praha: SLON, 2003. info
 • Rob, F., Krška, V. Diplomatický protokol a protokolární praxe. Praha: MInisterstvo obrany České republiky, 2001. info
 • Bayer A., Šroněk, I. Společenský styk a diplomatický protokol. Praha: VŠE, 1998. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Test
Ústní zkouška
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
Pro absolvování předmětu je nutné napsat a obhájit seminární práci v rozsahu cca 5 stran.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015.