UVSRPVK108 Trh práce a politika zaměstnanosti

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2008
Rozsah
Přednáška 9 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášek je podat informace o problematice pracovních sil, trhu práce, o zaměstnanosti a stále prohlubující se nezaměstnanosti, o legislativním zázemí politiky zaměstnanosti Kurz poskytne znalosti o přímých i nepřímých nástrojích, kterými je TP ovlivňován: o formách aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti, o cestách jak nezaměstnanosti předcházet či ji alespoň zmírnit, věnuje pozornost genezi nezaměstnanosti s akcentem na tzv. regionální nezaměstnanost, sleduje specifika trhu práce (charakter TP, segmentace TP, rovnováha na TP), dále mobilitu pracovních sil. Pozornost je věnována také problematice absolventů, diskriminaci na TP a cizincům na trhu práce v ČR.
Osnova
 • 1. Úvodní - vstupní přednáška - pracovní síla jako primární faktor regionálního (oblastního) rozvoje - vymezení problému, definice, pojmy, legislativa
  2. Společnost a nezaměstnanost- nezaměstnanost a její důsledky, kriteria nezaměstnanosti, měření nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti, názory na nezaměstnanost z pohledů teoretiků, klasiků ?
  3. Trh práce - jeho specifika, charakteristika TP, segmentace TP, investice do lidského kapitálu
  4. Geneze problému nezaměstnanosti v ČR ( retrospektiva po roce 1945 - současnost), legislativa
  5. Mobilita - pohyb pracovních sil jako nástroj k řešení disproporce na TP, dělení mobility(geografická, profesní, ekonomická atd.)
  6. Mobilita pracovních sil - migrace (její projevy a důsledky na TP), mezinárodní mobilita, dojížďka (její projevy a důsledky na TP)
  7. Politika zaměstnanosti - obecná charakteristika, Aktivní politika zaměstnanosti a její role při snižování nezaměstnanosti, legislativa
  8. Aktivní politika zaměstnanosti - programy APZ, její regionální odlišnosti, legislativa
  9. Zahraniční pracovníci na trhu práce v ČR - význam, klady a zápory při zaměstnávání cizinců, legislativa
  10. Mezinárodní trh práce, EU - názory na regulaci nezaměstnanosti, programy, trendy na trhu práce v EU a u nás, diskriminace na TP a její řešení, včetně legislativy
Literatura
  povinná literatura
 • Internetové stránky. URL info
 • Zákon č. 435/2004 Sb. - zákon o zaměstnanosti a jeho novely, kterým se ruší zákony. info
 • Keller, J. a Tvrdý, L. Vzdělanostní společnost?Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: SLON, edice Studie, 2008. info
 • Cizinci v regionech ČR. Český statistický úřad , Ministerstvo práce a so, 2006. info
 • Katrňák, T. Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha, SLON, ed. Studie, 2004. info
 • MAREŠ, P. Nezaměstnanost jeko sociální problém. Praha: Slon, 2002. ISBN 80-86429-08-3. info
 • BRDEK, M. a kol. Trendy v evropské sociální politice. Praha: Aspi, 2002. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Ústní zkouška
Analýza výkonů studenta
Didaktický test
Informace učitele
Písemná zkouška, seminář navazuje na přednáškový cyklus,teoretické znalosti jsou formou diskusí, referátů, seminárních prací a minitestů prakticky ověřovány a procvičovány.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.