XUVSRP0038 Komunikace

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2008
Rozsah
0/0. 4 kr.
Garance
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Obsah předmětu je koncipován tak, aby seznámil studenty se základními pojmy v teorii komunikace. Vede k zamýšlení se nad proměnnými, které komunikaci ovlivňují. Student by měl znát hlavní zásady teorie komunikace. Rozlišíme roviny komunikace, charakterizujeme verbální a neverbální komunikaci. Všechna témata budou směřovat ke vnímání komunikace druhých lidí, zpětnovazebné kontrole vlastní komunikace a ovládání řeči těla. Student bude seznámen s vedením rozhovoru. Soustředíme se i na konfliktní situace a jejich možná řešení. Věnujeme se také možnostem vyjednávání, přípravě projevu, možnosti přesvědčování a vedení porady. Zaměříme se rovněž na problémy komunikace s příslušníky menšin. Společné úsilí by mělo směřovat k účelnému využívání komunikativních dovedností a zásad zdravé komunikace. Cílem je rozvíjení schopností komunikovat tak, aby naše komunikace dosahovala žádoucí efekt v konkrétním komunikačním kontextu. Pro komunikaci užíváme témata, která vycházejí z aktuálních problémů ve společnosti nebo ze zájmu studentů. Předmět je určen pouze studentům ÚVSRP.
Osnova
 • 1. Základní pojmy - oblasti komunikace, modely komunikace, komunikační šumy. Kom. Kompetence.
  2. Modality komunikačního kontextu - fyzické, kulturní, psychologické.
  3. Způsoby komunikace. Obsahová, prožitková a vztahová rovina komunikace.
  4. Neverbální komunikace - mimika, haptika, proxemika, posturologie, kinezika.
  5. Neverbální komunikace - paralingvistika, komunikace prostřednictvím předmětů.
  6. Slovní komunikace - vnímání, naslouchání, verbální sdělení. Vedení rozhovoru.
  7. Příprava veřejného projevu a jeho přednes. Vedení porady.
  8. Konflikt porozumění konfliktu, přístupy ke konfliktu, způsoby řešení konfliktu .
  9. Vyjednávání a úloha mediátora. Dohoda. Účinná argumentace. Přesvědčování.
  10. Komunikační modely - teorie her, komunikační typy podle V. Satirové, transakční analýza, systémový přístup, neurolingvistické programování, asertivita.
  11. Základní pravidla zdravé komunikace. Funkční a nefunkční komunikace, komunikační zlozvyky. Komunikace s příslušníky menšin. Chyby při komunikaci. Poruchy v interpersonální komunikaci. Týmová spolupráce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2008/XUVSRP0038