XUVSRP3649 Sociální práce s menšinami a migranty

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2008
Rozsah
0/0. 3 kr.
Garance
René Pastrňák
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nastínit problematiku globalizace, migrace a vliv těchto faktorů na azylovou politiku. Posluchač si rozšíří znalosti týkající se azylových procedur, národnostních menšin žádajících o mezinárodní ochranu. Budou popsány současné metody sociální práce, jejich specifika, teorie malých skupin a dynamiky vytváření skupinových postojů vyskytujících se v ČR, sociálních opatření vztahujících se k těmto minoritním skupinám, legislativou a sociálními opatřeními vztahujícími se k menšinám se zvláštním zřetelem na problematiku migrací a migrantů, a to vše na praktických příkladech z této oblasti pomocí diskuse mezi posluchači. Posluchači se budou aktivně podílet na přípravě obsahů seminářů zpracováváním kasuistik se zaměřením na ekonomické, sociální, historické příčiny migrace, ale také existenci rasismu, xenofobie a postojů a stereotypů v ČR. Předmět má vést k lepší orientaci v současných problémech týkajících se postojů majority s minoritám, k chápaní kulturní odlišnosti minorit a v důsledku tohoto napomáhat k lepšímu pochopení a soužití minorit s majoritními obyvatelstvem.
Osnova
 • 1. Základní pojmosloví, základní prameny a literatura
  2. Problematika globalizace a migrace
  3. uprchlictví a migrační cesty
  4. mezinárodní a národní legislativa
  5. zákon o azylu
  6. statistické údaje v ČR a EU vztahující se k uprchlictví
  7. Azylové zařízení MVČR a nestátní organizace
  8. metody sociální práce s menšinami
  9. úskalí komunikace a sociální práce s menšinami a migran
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2008/XUVSRP3649