UVSRPVK130 Integrační procesy v Evropě

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2011
Rozsah
Přednáška 9 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Silvia Ručinská, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat charakteristiku integračních procesů se zvláštním zřetelem na rozvoj evropské integrace, s důrazem na Evropskou unii. Záměrem je podat charakteristiku politických, hospodářských a sociálních změn v Evropě po 2. svět. válce, které vyústily mimo jiné i v dnešní podobu EU - jako jednoho z největších evropských integračních seskupení.Teoretické přístupy k integračním tendencím. Klady a zápory (výhody a nevýhody) ekonomické integrace. Integrační procesy v období mezi dvěma válkami. Obnova válkou zničené Evropy (Marshallův plán, NATO, RVHP, Varšavská smlouva atd.). Příklady fungujících integračních seskupení ve světě, v Evropě (ekonomické, vojenské). Geneze Evropských společenství (1950 Montánní unie, 1957 Euratom, EHS,...), charakteristika institucí EU.
Osnova
 • 1. Úvod, vstup do problematiky
  2. Evropa na konci II. světové války - Krymská konference (únor 1945), Postupimská konference, Churchill a jeho názor na sjednocení Evropy, OSN
  3. Stav některých zemí (vybraných) západní a střední Evropy, rozdělené Německo (4 okupační zóny),představy o dalších vývoji Evropy a zvláště Německa
  4. Pomoc Evropě zničené II. světovou válkou - poválečná pomoc ze strany Ameriky a dalších zemí - UNRRA, pomoc Sovětského svazu (válečná kořist, potraviny)
  5. Marshallův plán - geneze zrodu plánu, "Trumanova doktrína", pomoc Evropě proti levicovému nebezpečí
  6. Dopad Marshallova plánu na utváření Evropy - rozdělení Evropy, tzv. železná opona, NATO, RVHP, Varšavská smlouva, Rada Evropy
  7. Počátky zrodu evropské integrace (počátky integračního procesu), typy integrací Schumanův plán, Jean Monnet, Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. Evropské sdružení volného obchodu
  8. Integrační dynamika západní Evropy (1952 - 1973)
  9. Východní Evropa po roce 1985
  10. Typy integračních uskupení v Evropě a mimo ni, jejich podíl na rozvoji integračního procesu - OSN, Rada Evropy, OECD, Evropské obranné společenství (EOS), Západoevropská unie, GATT - WTO, NAFTA, OPEC, APEC, MERCOSUR, Evropský měnový systém, Evropský měnový institut
  11. Etapa stagnace evropského integračního procesu (1974 - 1986), Akt o jednotné Evropě, Schengenské dohody
  12. Obnovení dynamiky integračního procesu a rozšíření teritoria ES(1986 - současnost).
Literatura
  povinná literatura
 • Kopeček,Michal. Český Visegrád. In: Vykoukal, J. Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce. Praha: Dokořán, 2003. info
 • WEGS J., LADRECH,R. Evropa po roce 1945.(Dějiny Evropy). Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-507-0. info
 • Kabele,J. a Mlčoch,L. Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace eské zájmy.2.Proměna společnosti. Praha: Karolinum, 2001. info
 • Pitrová, M. Institucionální struktura Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politol, 2000. info
Výukové metody
Přednášení
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
Písemná zkouška z teoretických znalostí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.