UOSK015 Přenosné nemoci 1

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
Přednáška 6 HOD/SEM, Cvičení 2 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS. (přednášející)
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS. (cvičící)
Garance
MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
UOSK002 Veřejné zdravotnictví || UOSP002 Veřejné zdravotnictví
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako tématický celek poskytující základní strukturu poznatků z hygieny a epidemiologie, na které navazují další poznatky z ošetřovatelství. Předmět má především preventivní zaměření na podporu a ochranu zdraví, prevenci vzniku nemocí a jejich komplikací.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
  Počet hodin Témata
  1 Postavení hygieny v soustavě věd o zdraví člověka a komunity.
  1 Oblasti hygieny, organizace hygienické služby a hygienická péče.
  1 Hygiena životního prostředí. Znalost rizikových faktorů a jejich odhad. Ochrana životního prostředí včetně legislativních podkladů.
  1 Pracovní lékařství. Definice a náplň, rizikové faktory pracovního prostředí, jejich hodnocení a biologický dopad. Zásady primární a sekundární prevence.
  1 Hygiena dětí a dorostu Všeobecné hygienické požadavky na zařízení pro děti a dorost. Zdravotní rizika u dětí a mládeže a možnosti prevence.
  1 Hygiena výživy. Zásady racionální výživy.Výživa zvláštních skupin obyvatelstva.
  1 Základy epidemiologické metody práce.
  1 Základy obecné a speciální epidemiologie infekčních onemocnění. Cesty přenosu a způsobu nákazy.
  1 Vlastnosti a dělení nákaz podle původců jejich vzniku. Nemocniční nákazy.
  Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení:
  Počet hodin Téma
  1 Dopad rizikových faktorů na pracovní prostředí. Primární prevence. Sekundární prevence.
  1 Exkurze do státního zdravotnického ústavu.
  1 Beseda se sestrou pro nozokomiální nákazy.
  1,5 Rozbor statistických údajů - nejčastějších nákaz
Literatura
  doporučená literatura
 • LOBOVSKÁ, A. Infekční nemoci. Praha:Univerzita Karlova v Praze, 2002. info
 • MAĎAR, R. et al. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha:Grada, 2006. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, H. Přenosné choroby - obecná část. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • GÖPFERTOVÁ, D.,PAZDIORA, P.,DÁŇOVÁ, J. Epidemiologie infekčních nemocí. Praha:Univerzita Karlova v Praze, 2005. ISBN 80-2460-452-3. info
 • TUČEK,M.,CIKRT,M.,PELCLOVÁ,D. Pracovní lékařství pro praxi. Praha:Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0927-9. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
" 80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
" Úspěšné absolvování zápočtového testu, minimálně 80 % úspěšnost
" Neúspěšný test - ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.