USESEP002 Dějiny politického myšlení

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Garance
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Ústav středoevropských studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními politicko-filosofickými koncepty a názory napříč dějinami filosofického myšlení. Důraz bude kladen vedle teoretického seznámení a přípravy studentů na samostatnou práci s pramennými texty a jejich výklad. Vzhledem k šíři tématu bude přihlédnuto pouze k nejzákladnějším koncepcím. Ty jsou však v dějinách politického myšlení natolik vlivné, že alespoň elementární pochopení a obeznámení s jejich principy a základy umožní studentům chápající vhled do vývoje politického myšlení a politické filosofie zvláště. Z důvodu lepší přístupnosti bude látka probírána podle historických období. To sice ztěžuje sledování vývoje jednotlivých problémů, nicméně zaručuje lepší přístupnost pro studenty.
Osnova
 • 1. Presokratici a Sókrates - vykročení z mýtu a problematizace vztahu fysis a nomoi, Sokratovská diskuze se sofisty;
  2. Platón a Aristotelés - vztah k Sokratovu dědictví, koncepce polis, Platónova obec a jeho možné místo v dějinách politického myšlení směřujícího k zastavení společnosti (Popperova kritika);
  3. Politické myšlení v Římě - Cicero;
  4. Křesťanství a jeho působení - Aurelius Augustinu a jeho chápání pozemské obce;
  5. Tomáš Akvinský - křesťanská tradice a znovuobjevený Aristotelés, přirozený zákon;
  6. Rozpad středověkého řádu - některé základní motivy politického myšlení 14. století, nominalistický dopad na pojetí ordo, návrat k bibli;
  7. Utopické projekty a Machiavelli - Bacon, Campanella aj.;
  8. Novověká politická filosofie - otázka původu státu, legitimity moci, svobody jako politického principu;
  9. Politická filosofie v Německu - Kant a Hegel;
  10. 19. století - pozitivismus, marxismus, liberalismus;
  11. Totalitarismus a jeho filosofické předpoklady - kritika H. Arendtové a K. R. Poppera;
  12. Některé hlavní otázky pol. fil. XX. století - diskuze liberalismu a komunitarismu, problémy demokracie.
Literatura
  povinná literatura
 • D. Miller. Political Philosophy. Oxford University Press, 2003. info
 • ARENDTOVÁ, H. Původ totalitarismu I-III. Praha: Oikoymenh, 1996. info
 • K. R. Popper. Otevřená společnost a její nepřátelé. Oikoymenh, 1994. info
  doporučená literatura
 • R. E. Goodin, P. Pettit (eds.). A Companion to Contemporary Political Philosophy II. Blackwell, 2007. info
 • Brett A., Tully J. Rethinking the Foundation of Modern Political Thought. Cambridge, 2006. info
 • Fiala A. The Philosopher´s Voice. SUNY Press, 2002. info
 • Coleman j. History of Political Thought I. Blackwell, 2000. info
 • Coleman j. History of Political Thought II. Blackwell, 2000. info
 • R. E. Goodin, P. Pettit (eds.). Contemporary Political Philosophy, An Anthology. Blackwell, 1997. info
 • L. Strauss. What Is Political Philosophy? The Journal of Politics 19, 1957. info
Informace učitele
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019.