USESEP005 Otázka demokracie I

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Hlaváček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Ústav středoevropských studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se soustřeďuje na teorii demokratických režimů. Pozornost je věnována především jednotlivým základním teoriím demokracie, základním klasifikačním typům demokracie a podstatě fungování demokratických státních mechanismů. Cílem předmětu je seznámení studentů s teorií i praxí demokratických režimů a zvládnutí metod aplikace této teorie v politické vědě. Na předmět navazuje předmět Otázka demokracie II.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu
  2. Fenomén demokracie
  3. Antické a liberální teorie demokracie
  4. Republikánská a deliberativní teorie demokracie
  5. Sociálně-politické podmínky demokracie
  6. Elity a demokracie, elitistické teorie, J. Schumpeter
  7. Parlamentní demokracie
  8. Prezidentské demokracie
  9. Konsensuální demokracie
  10. Konkurenční demokracie
  11. Polyarchie
  12. Teorie demokracie na začátku 21. století aneb další role liberální demokracie
Literatura
  povinná literatura
 • Hloušek, V., Kopeček, L. (eds.). Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003. info
 • ŘÍCHOVÁ, B. Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě. Praha, Portál, 2000. info
 • SVENSSON, P. Teorie demokracie. Brno: CDK, 1995. info
 • ČERMÁK, V. Otázka demokracie I. - Demokracie a totalitarismus. Praha: Academia, 1992. info
  doporučená literatura
 • HLOUŠEK, V., KOPEČEK, L. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. Brno: Masarykova univerzita, MPÚ, 2004. info
 • DAHL, R. O demokracii. Praha, Portál, 2001. info
 • SARTORI, G. Srovnávací ústavní inženýrství. Praha: SLON, 2001. info
 • ČERMÁK, V. Otázka demokracie III. - Společnost a stát. Olomouc, 1997. info
 • DAHL, R. Demokracie a její kritici. Praha, VP, 1995. info
 • JODL, M. Teorie elit a problém elit. Praha, VP, 1994. info
 • SARTORI, G. Teória demokracie. Bratislava: Archa, 1993. info
Informace učitele
Během semestru student napíše seminární práci v rozsahu 8-9 normostran (1 NS 1800 znaků včetně mezer) na téma určené studentem. Konkrétní téma seminární práce bude studentem oznámeno vyučujícímu na níže uvedenou emailovou adresu nejpozději do 5. října 2012 včetně, který jej následně schválí, případně upraví. Nedodržení termínu má za následek znásobení rozsahu práce za každý následující započatý týden, a to nejpozději do 3 týdnů (čtyřnásobek). Seminární práce bude zaslána vyučujícímu v elektronické podobě na adresu petrhlavacek@centrum.cz nejpozději do 20. prosince 2012 včetně. Později zaslané práce nebudou akceptovány. Ve zkouškovém období student absolvuje písemný zápočtový test.
Formální požadavky na úpravu seminární práce:
Práce kromě vlastního textu (včetně úvodu a závěru) obsahuje titulní stranu, poznámkový aparát a seznam literatury. Text je psán ve formátu Word, případně Open Office (nikoliv pdf), a to standardním typem a velikostí písma, řádkováním 1,5 a je zarovnán do bloku. Poznámkový aparát a seznam literatury jsou vedeny v souladu s normou vedení bibliografických odkazů a citací (ČSN ISO 690 a 690-2 - viz např. stránky www.citace.com). Seznam literatury je uveden v abecedním pořadí na konci práce. Akceptovány jsou pouze relevantní odborné zdroje či autentické prameny (vyjma základní literatury). Odkazy na internetové encyklopedie typu Wikipedie budou přijaty pouze v odůvodněných případech.
Hodnotící metody:
Odevzdání a přijetí seminární práce je předpokladem pro připuštění k zápočtovému testu. Práce bude hodnocena v rozsahu 0-10 bodů (pro přijetí je nutno získat minimálně 6 bodů), a to dle: 1. obsahu textu - dodržení a naplnění tématu, míry faktických chyb atd. (5 bodů), 2. použité literatury (2 body), 3. dodržení formálních požadavků (2 body) a 4. jazykové kultury (1 bod). V případě nedostatečného zisku bodů může student práci ve stanoveném termínu jednou opravit. Zjevné nedodržení formálních požadavků (viz výše) či výrazně nízká jazyková úroveň textu je důvodem k nepřijetí práce, dokud nebudou tyto nedostatky odstraněny. Při zjištění plagiátorství nebude student v předmětu klasifikován, případně budou přijaty další postihy.
Zápočtový test se skládá z deseti otevřených otázek rozdělených do tří skupin (3 otázky za 4 body, 4 otázky za 6 bodů a 3 otázky za 8 bodů) s maximálním ziskem 60 bodů. Pro udělení zápočtu je nutné za zápočtový test získat minimálně 36 bodů, tedy 60 %. Obsahem testu jsou přednášková témata předmětu vycházející z přednášek a základní literatury. V případě neúspěchu má student právo na vykonání opravného písemného testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.