USESEP026 Národnostní problémy středoevropského regionu

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Garance
PhDr. Oľga Šrajerová, CSc.
Ústav středoevropských studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s celým okruhem národnostní problematiky v středoevropském prostoru od 19. století do současnosti. Seznámit je s hlavními teoretickými a terminologickými otázkami - co je to národ, národnost, národnostní menšina, národní identita, národní stát, nacionalismus, multikulturalita etc. Podat charakteristiku řešení národnostní otázky ve střední Evropě po vzniku národních států, její genezi a objasnit problémy s tím související. Přiblížit studentům národnostní skladbu středoevropských států, vztah národnostního a státopravního principu (občanského), charakterizovat identitu národnostních menšin v jednotlivých státech střední Evropy, a jejich právní postavení,. se zvláštním zřetelem na vývoj v ČR. Analyzovat problematiku nacionalismu ve středoevropském prostoru. Seznámit posluchače také s úlohou evropských institucí při řešení národnostních otázek (OSN, OBSE, RE, EU) charakterizovat normy a principy které byly k tomu přijaty a průběh jejich realizace.
Osnova
 • 1. Úvod do národnostní problematiky, objasnění základních pojmů: národ, národnost, národnostní menšina, nacionalismus
  2. Identita etnických společenstev, její hlavní znaky (jazyk, kultura, národní vědomí) a determinanty (rodina, škola, společnost)
  3. Charakteristika fenoménu nacionalismu jako komplexního a dymanického problému s multidimenzionálním obsahem; pohledy filozofů, politologů, historiků, sociologů (Herder, Renan, Gellner, Hroch etc)
  4. Problematika formování národů, vývoj národních hnutí ve střední Evropě - 19. st.
  5. Vývoj středoevropského prostoru z hlediska národnostního po první světové válce, vznik nových státních útvarů a formování národnostních menšin
  6. Národnostní skladba současné střední Evropy, národnostní menšiny autochtonní a alochtonní., nestátotvorné a státotvorné. Vztah majority a národnostních menšín
  7. Národnostní otázka v Československu 1918 - 1938, 1945 - 1993
  8. Národnostní politika v České republice a Slovenské republice po roce 1993
  9. Národnostní politika v Polsku a Maďarsku po r. 1989
  10. Otázky migrace, integrace a tolerance, postoj vůči cizincům, otázky xenofobie a rasismu
  11. Multikulturalita ano či ne?
  12. Mezinárodní ochrana práv národnostních menšin (OSN, EU, RE, OBSE)
Literatura
  povinná literatura
 • THIESSOVÁ, A.M. Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století. Brno: CDK, 2007. info
 • HROCH, M. ed. Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: SLON, 2003. info
 • Barša, P. Politická teorie multikulturalismu. Brno: CDK, 2003. info
 • BAAR,V. Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalismus. Ostrava: Tilia, 2001. info
 • Šatava, L. Národnostní menšiny v Evropě. Praha: Ivo Železný, 1994. info
 • GELLNER, E. Národy a nacionalismus. Praha: Nakl. Josef Hříbal, 1993. info
  doporučená literatura
 • Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2008, Rada vlády pro národnostní menšiny. info
 • PETRÁŠ, R. PETRUV, H. SCHEU, H.CH. eds. Menšiny a právo v České republice. Praha: Auditorium, 2009. info
 • BITTNEROVÁ,D., MORAVCOVÁ, M. eds. Etnické komunity v české společnosti. Praha: ERMAT, 2006. info
 • Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy" od mobilizace k identitě. Praha, 2005. info
 • GELLNER, E. Nacionalismus. Brno: CDK, 2003. info
 • ŠATAVA, L. Jazyk a identita etnických menšin: Možnosti zachování a revitalizace. Praha: Cargo Publishers, 2001. ISBN 80-902952-1-5. info
 • HOBSBAWM, E. Národy a nacionalismus od roku 1780. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. info
 • GABAL, I. a kol. Etnické menšiny ve střední Evropě. Praha: G plus G, 1999. ISBN 80-86-103-23-4. info
 • Hroch, M. Na prahu národní existence. Praha:Mladá fronta, 1999. info
Informace učitele
Při práci v semináři se předpokládá aktivní participace studentů - samostatná práce s literaturou k dané problematice, příprava vstupních referátů a následná diskuse.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.