USESEN014 Mezinárodní organizace

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2013
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Ústav středoevropských studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Mezinárodní organizace sehrávají v současnosti jednu z klíčových rolí ve snaze řešit globální problémy, ať se jedná, mezi jinými, o oblasti mezinárodní bezpečnosti, distribuce bohatství nebo ochrany životního prostředí. Kurz si klade za cíl představit základní aspekty mezinárodních organizací se zřetelem na jejich funkce a sféry působnosti. V první fázi budou posluchači seznámeni s teoretickými koncepty studia mezinárodních organizací a s historickým vývojem mezinárodních organizací. Dále se kurz zaměří na jednotlivé oblasti působení mezinárodních organizací, při čemž důraz bude kladen zejména na Organizaci spojených národů, univerzální a všestrannou globální instituci. Pozornost bude věnována rovněž prostoru střední Evropy jako subjektu i objektu institucionalizovaných mezinárodních vztahů. Součástí kurzu bude také sledování aktuálního dění v světové politice se zřetelem na působení konkrétních mezinárodních organizací. Semináře jsou zaměřeny jednak na prohlubování samotné problematiky mezinárodních organizací, jednak na prohlubování analytických schopností posluchačů.
Osnova
 • 1. Předmět a povaha studia, definice a klasifikace mezinárodních organizací.
  2. Historie mezinárodních organizací (od prvních organizací po Společnost národů).
  3. Historie mezinárodních organizací (období po druhé světové válce).
  4. Studium mezinárodních organizací v rámci teorií mezinárodních vztahů.
  5. Funkce mezinárodních organizací.
  6. Organizace spojených národů.
  7. Bezpečnostní mezinárodní organizace.
  8. Mezinárodní obchodní a finanční organizace.
  9. Mezinárodní organizace a lidská práva.
  10. Jiné oblasti působnosti mezinárodních organizací (životní prostředí, rozvojová pomoc).
  11. Střední Evropa a mezinárodní organizace.
  12. Shrnutí problematiky. Cesta ke globálnímu vládnutí?
Literatura
  povinná literatura
 • ZOUBEK, Vladimír. Lidská práva - globalizace - bezpečnost. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. info
 • WAISOVÁ, Šárka. Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. info
 • KARLAS, Jan. mezinárodních institucí: teoretická analýza. Praha, Karolinum, 2008. info
 • Fakta a čísla OSN. Praha, Informační centrum OSN v Praze, 2005. info
 • HASENCLEVER, Andreas a kol. Teorie mezinárodních režimů. Brno, Centrum strategických studií, 2005. info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Transnacionální politické sítě. Brno, Mezinárodní politologický ústav MU, 2004. info
 • WAISOVÁ, Šárka. Mezinárodní organizace a režimy ve středovýchodní Evropě. Praha, Eurolex Bohemia, 2003. info
 • DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. Praha, Portál, 2003. info
 • VYKOUKAL, Jiří. Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce. Praha, Dokořán, 2003. info
 • ARCHER, Clive. International Organizations. London, Routledge, 1992. info
Informace učitele
Kurz je ukončen písemným testem, který vychází z přednášek, seminární četby a další povinné literatury. Během semestru posluchači vypracují prezentaci na vybrané téma. Kromě pravidelné četby zadané literatury se očekává aktivní účast studentů a studentek v seminárních debatách.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2014.