UODD003 Obecná psychologie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 4 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Boris Iljuk, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Boris Iljuk, CSc.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy používanými při charakteristice jednotlivých psychických procesů, psychických stavů a psychických vlastností člověka. Předmět popisuje klíčové pojmy obecné psychologie, základní směry psychologie, kognitivní procesy jako je vnímání, paměť, myšlení; emoční a volní procesy a také inteligenci, tvořivost a schopnosti. Student se po absolvování předmětu bude orientovat základních pojmech psychologické vědy a charakteristikách jednotlivých psychických procesů, psychických stavů a vlastností., což mu umožni orientovat se v problematice duševního života člověka a vytvořit si teoretický základ pro další studium aplikovaných disciplín psychologie i pedagogiky. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student prokazuje znalost podstaty základních psychologických směrů (behaviorismus, psychoanalýza, humanistická psychologie), znalost podstaty kognitivních procesů (vnímání, myšlení, paměť), emočních a volních procesů. Odborné dovednosti: Student se orientuje v normálním průběhu psychických procesů a možných změnách psychických stavů a vlastnosti člověka. Obecná způsobilost: Student je schopen využívat poznatků obecné psychologie ve své profesní činnosti i osobním životě. Kompetence: Výuka obecné psychologie se zaměřuje především na rozvoj měkkých kompetencí (soft skill) jako objevování a orientace v psychologické informaci, celoživotní učení v oblasti psychologie s přihlédnutím k potřebám zdravotnického oboru, na rozvoj efektivní komunikace a zvládání psychické zátěže.
Osnova
 • 1. Psychologie - předmět a cíle, psychologické disciplíny. Postavení psychologie v systému věd. Etické problémy současné psychologie. Metody psychologického výzkumu.
  2. Základní pojmy obecné psychologie (psychika, psychické obsahy, procesy a stavy, chování a prožívání). Determinace lidské psychiky.
  3. Vědomí - funkce vědomí, změněné stavy vědomí. Nevědomí, podvědomí, předvědomí. Spánek a bdění. Pozornost - typy pozornosti, vlastnosti pozornosti, poruchy pozornosti.
  4. Senzorické procesy - obecná charakteristika smyslových orgánů, smyslové prahy, Weberův-Fechnerův zákon.
  5. Percepce - základní charakteristika procesu, konstanty vnímání, organizace percepčního pole, percepční iluze.
  6. Paměť - definice procesu, druhy paměti, organizace údajů v dlouhodobé paměti, proces zapomínání.
  7. Imaginace - definice pojmů, druhy představ, způsoby vybavování, fantazijní představy (druhy, způsoby tvorby).
  8. Myšlení - základní formy myšlení, pojem (určitý a neurčitý), druhy myšlení, myšlenkové operace, usuzování, faktory ovlivňující řešení problémů.
  9. Schopnosti a tvořivost. Intelekt a inteligence.
  10. Emoce - základní komponenty emocí, druhy emocí, funkce emocí. Volní procesy.
Literatura
  povinná literatura
 • KERN, H. a kol. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0105-2. info
 • ŘÍČAN, P. Psychologie. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-406-9. info
 • ILJUK, B. Základy psychologie v heuristických otázkách a úlohách. Studijní text. Opava: Slezská univerzita, 2012. ISBN 978-80-7248-756-1. info
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1387-3. info
  doporučená literatura
 • DRAPELA, V. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-505-9. info
 • CARLSON, J. G. Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-861-6. info
 • GATES, N. Aplikovaná psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 0-7178-807-4. info
 • ATKINSONOVÁ, R. L. a kol. Psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-640-3. info
Informace učitele
Samostatná práce studentů spočívá:
1. Ve zpracování povinné studijní literatury a řešení heuristických úkolů.
2. Ve vypracování úvahy na určená téma na základě komparativní analýzy článků z psychologického periodika.
Způsob kontroly: podání písemné zprávy o řešení úkolů, které jsou koncipovány jako heuristické nalézání teoretických a praktických znalostí a dovedností (Iljuk, B. Základy psychologie v heuristických otázkách a úlohách).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.