UODP006 Radiologie a nukleární medicína

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 13 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D. (přednášející)
Ing. David Korpas, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit s problematikou radiologických oborů. Náplní je radiodiagnostika, radioterapie a nukleární medicína včetně související ošetřovatelské péče a radiační ochrany. Seznamuje se základy vyšetřování rentgenovým zářením (klasické i moderní vyšetřovací metody), ultrazvukem a magnetickou rezonancí. Předmět popisuje základní radiologické metody počínaje klasickou skiagrafií a skiaskopií, dále CT, ultrazvuk, magnetická rezonance, radioterapie a metody nukleární medicíny. Popisována je dále choroba ze záření, její formy a možnosti ochrany. Student se po absolvování předmětu bude orientovat ve vhodnosti použití radiologických metod pro zobrazení určitých tkání a terapeutických možnostech ionizačního záření. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Studenti získají a prokáží základní znalosti o radiologických metodách a jejich fyzikálních principech. Seznámí se s možnostmi těchto metod a vhodnosti použití pro zobrazení daných tkání. Odborné dovednosti: Student je schopen rozeznat zobrazení pořízená různými radiologickými metodami. Obecná způsobilost: Student umí popsat a vysvětlit vznik a druhy RTG záření, principy CT, MR, UZ, NM. Dále popsat možnosti radiační ochrany. Kompetence: Interpretuje zobrazené tkáně s ohledem na použitou radiologickou metodu. Dokáže navrhnout použití vhodné radiologické metody pro zobrazení určité tkáně. Ovládá informace pro práci v kontrolovaném pásmu radiologického pracoviště.
Osnova
 • 1. RTG vyšetřovací metody. Příprava klienta/pacienta před RTG vyšetřením.
  2. Počítačová tomografie.
  3. Ultrazvuk. Příprava klienta/pacienta před UZ, MR vyšetřením.
  4. Magnetická rezonance.
  5. Termografie.
  6. Nukleární medicína - metody, použití.
  7. Radioterapie, plánování.
  8. Bezpečnost na radiologickém pracovišti.
  9. Choroba z ozáření.
  10. Vyšetření dětských pacientů.
  11. Kontrastní látky, angiologie.
  12. Radiační ochrana.
Literatura
  povinná literatura
 • SEIDL, Z. a kol. Radiologie pro studium i praxi. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4108-6. info
 • KORPAS, D. Základy radiologie pro sestry. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • NEKULA, J. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. Ostrava: Ostravská univerzita - Zdravotně sociál, 2005. ISBN 80-7368-057-2. info
  doporučená literatura
 • DOROTÍK, J. Radioterapeutické přístroje. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerz, 2007. ISBN 978-80-248-1376-9. info
 • NEKULA, J. et al. Radiologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-1011-7. info
 • DRASTICH, A. Tomografické zobrazovací systémy. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky Vyso, 2004. ISBN 80-214-2788-4. info
 • DRASTICH, A. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky Vyso, 2001. ISBN 80-214-1974-1. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu: 100% aktivní účast na přednášce. Studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností v rozsahu zameškané výuky. Písemný test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.