UODP057 Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 9 HOD/SEM, Seminář 9 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Ladislav Hosák, PhD. (přednášející)
MUDr. Petr Taraba (přednášející)
Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Ladislav Hosák, PhD.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s hlavními příznaky duševních poruch a jejich léčbou. Zmíněny budou rovněž etické a právní problémy v psychiatrii. Po absolvování předmětu bude student schopen posoudit duševní stav nemocného a zvolit vhodný terapeutický přístup. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Znalost základních příznaků jednotlivých duševních poruch dle současně platné klasifikace. Znalosti o léčbě duševních poruch po stránce biologické, psychologické i sociální. Odborné dovednosti: Student je schopen zvolit vhodné intervence a vhodný terapeutický přístup podle duševního stavu nemocného. Obecná způsobilost: Schopnost posoudit aktuální duševní stav a vyhledat neuspokojené potřeby nemocného. Kompetence: Student zprostředkovává jednotlivcům, rodinám, skupinám a jejich příbuzným potřebné informace v přiměřené formě z hlediska svých kompetencí a stará se o to, aby tyto informace byly srozumitelné a aby mohl dosažené výsledky v informovanosti klientů/pacientů vyhodnotit.
Osnova
 • Přednášky:
  1. Symptomy a syndromy duševních porucha.
  2. Organické duševní poruchy.
  3. Závislost na návykových látkách.
  4. Schizofrenie a jiné psychotické poruchy.
  5. Poruchy nálady.-
  6. Úzkostné a neurotické poruchy.
  7. Poruchy příjmu jídla, poruchy spánku, poruchy osobnosti.
  8. Mentální retardace, duševní poruchy v dětství.
  9. Léčba duševních poruch biologická, psychiatrická a sociální.
  10. Právní problematika v psychiatrii, etické aspekty péče o duševně nemocné.
  Semináře a cvičení:
  1. Specifika ošetřovatelské péče o duševně nemocné. Hodnocení potřeb a plánování jejich zajištění.
  2. Ošetřovatelská péče u akutních stavů v psychiatrii.
  3. Ošetřovatelská péče o nemocné s vybranými typy chování.
  4. Ošetřovatelská péče o nemocné s organickou duševní poruchou.
  5. Ošetřovatelská péče o nemocné se závislostí na návykových látkách.
  6. Ošetřovatelská péče o nemocné s psychotickou poruchou.
  7. Ošetřovatelská péče o nemocné s poruchou nálady.
  8. Ošetřovatelská péče o nemocné s neurotickou poruchou.
  9. Ošetřovatelská péče o nemocné s poruchou osobnosti, poruchou příjmu potravy.
  10. Ošetřovatelská péče o nemocné v dětském věku, s mentálním postižením.
Literatura
  povinná literatura
 • HOSÁKOVÁ, J. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Studijní opora.[online]. c2008, posl. akt. 2008 [cit. 2012-08-23]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. URL info
 • HOSÁKOVÁ, J. A KOL. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Opava : Slezská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7248-442-3. info
 • MARKOVÁ, E., VENGLÁŘOVÁ, M., BABIAKOVÁ, M. Psychiatrická ošetřovatelská péče. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1151-6. info
  doporučená literatura
 • ZVOLSKÝ, P. Obecná psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006. ISBN 80-718-4494-2. info
 • DUŠEK, K., VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, A. První pomoc v psychiatrii. Praha:Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0197-9. info
 • ZVOLSKÝ, P. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005. ISBN 80-718-4203-6. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu: 80% účast na praktických cvičeních, vypracování seminární práce.
Požadavky ke zkoušce: písemná zkouška.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.