UODP059 Ošetřovatelská péče o nemocné v oftalmologii

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 3 HOD/SEM, Seminář 4 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jan Němčanský (přednášející)
MUDr. Jan Němčanský (cvičící)
Garance
MUDr. Jan Němčanský
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Rozšiřuje medicínské poznatky, které vyžaduje klinické ošetřovatelství. Důraz je kladen na preventivní péči o zrak a zabránění vzniku vážnějšího zrakového postižení. Dále seznamuje s klinickými stavy a odlišností multidisciplinární péče o nemocné a zrakově postižené v rámci sekundární a terciární zdravotní péče. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student je schopen popsat základní oční onemocnění a vysvětlit principy ošetřovatelské péče v oftalmologii v ambulantním i nemocničním prostředí, včetně pooperační péče. Odborné dovednosti: Student je schopen poskytnout odbornou ošetřovatelskou péči pacientům v oftalmologii. Obecná způsobilost: Student se orientuje v rovině nosologie, diagnostiky, terapie a péče v oftalmologii, dokáže správným způsobem aplikovat léčiva a edukovat pacienta v rámci svých kompetencí. Kompetence: Po absolvování předmětu je student připraven poskytovat odpovídající ošetřovatelskou péči pacientům v oftalmologii v rámci svých kompetencí a dále se v této oblasti vzdělávat.
Osnova
 • 1. Definice oftalmologie, náplň její činnosti a specializace oboru.
  2. Nejčastější příznaky (symptomy) očních onemocnění, Nejčastější vyšetřovací metody v očním lékařství, nejčastější refrakční poruchy zraku.
  3. Současné trendy ve vyšetřování oka v rámci diagnostiky a prevence, použití laserů v oftalmologii, fluorescenční angiografie (FAG).
  4. Nejčastější nemoci v očním lékařství a jejich léčba, nitrooční záněty, nitrooční tumory.
  5. Úrazy oka, sociální oftalmologie.
  6. Klasifikace zrakového postižení podle Světové zdravotnické organizace (WHO).
  7. Operační výkony v oftalmologii.
  8. Léky v oftalmologii.
  9. Práce všeobecné sestry na oční ambulanci a její specifika, současné trendy.
  10. Aplikace léků (instilace) v oftalmologii, ošetřovatelský proces při podávání léků do očí - přehled hlavních
  pravidel.
  11. Pooperační péče.
Literatura
  povinná literatura
 • LÁTKA, J. Ošetřovatelská péče o nemocné v oftalmologii. Distanční studijní opora [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • NOVÁKOVÁ, I. Ošetřovatelství ve vybraných oborech. Dermatovenerologie, oftalmologie, stomatologie, ORL. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3422-4. info
 • ROZSÍVAL, P. a kol. Oční lékařství. Praha: Galén-Karolinum, 2006. ISBN 80-726-2404-0. info
  doporučená literatura
 • SYNEK, S., SKORHOVSKÁ, Š. Fyziologie oka a vidění. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0786-1. info
 • ROZSÍVAL, P. Infekce oka. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0505-2. info
Informace učitele
Podmínkou udělení zápočtu je povinná účast na výuce s minimální prezencí 80%, studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností.
Splnění kritérií zápočtového testu, minimálně 80% úspěšnost.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.