UOSK005 Obecná a vývojová psychologie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 12 HOD/SEM, Seminář 5 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Boris Iljuk, CSc. (přednášející)
doc. PaedDr. Eva Zacharová, Ph.D. (přednášející)
František Hodný (cvičící)
Garance
doc. Boris Iljuk, CSc.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko- praktický. Je základní součástí komplexu předmětů z psychologie, které tvoří multidisciplinární charakter oboru ošetřovatelství. Seznamuje studenty se základní psychologickou terminologií, s poznatky o citovém prožívání, kognitivních procesech a chování člověka.D8le seznamuje s jednotlivými vývojovými etapami včetně prenatálního období až po stáří.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
  Předmět a úkoly psychologie. Metody poznávání člověka
  Kognitivní systém. Duševní výkonnost člověka - inteligence
  Schopnosti, dovednosti, návyky. Emotivní systém.
  Povaha citů - temperament. Dynamické zdroje činnosti, motivace.
  Utváření chování člověka - potřeby, zájmy, postoje, hodnoty.
  Chování člověka v náročných životních situacích
  Teoretické přístupy k utváření osobnosti. Stáří - senium, senescencium, patriarchium
  Utváření sebepojetí osobnosti. Význam životních etapap v životě člověka - životní krize
  Charakter jako zhodnocení osobnosti
  Tvořivé naplňování života člověka. Dospělost - raná, životní vyvrcholení a střední věk
  Vývoj člověka, fylogeneze, ontogeneze, pojmy a definice. Období prenatální a novorozenecké
  Období kojenecké a batolecí. Význam hry v životě dětí
  Význam hraček . Předškolní a mladší školní věk
  Předškolní a mladší školní věk. Dospívání - prepubescence, pubescence. Dospívání - pubescence a adolescence. Dospívání - adolescence.
  Aktivity dětí, aktivity dospívajících, aktivity dospělých , aktivity seniorů
  Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení :
  Cvičení zaměřené na sebepoznání
  Cvičení zaměřené na sebehodnocení
  Psychologické metody - pozorování
  Psychologické metody - rozhovor
  Rozvoj zájmů v životních etapách
  Rozvoj zájmů v dětství
  Význam hry u dětí
  Význam dětské kresby
  Rozbor dětské kresby
  Projektivní metody
Literatura
  doporučená literatura
 • PIAGET, J. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997. Praha: Portál. info
 • ŘÍMOVSKÁ, Z. Psychlogické aspekty dětského věku. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ŘÍMOVSKÁ, Z. Psychologické aspekty dospívání. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. info
 • LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, G. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1284-9. info
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1387-3. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8. info
 • VÁGNEROVÁ,M. Základy psychologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze,, 2005. ISBN 80-246-0841-3. info
 • ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, J. Přehled vývojové psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-2440-629-2. info
 • ČÍŽKOVÁ, J. Poznávání duševního života člověka. Olomouc: UP, 2000. info
 • NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0689-3. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
Prezentace vybraného tématu v seminárním cvičení
Obhajoba a rozbor seminární práce
Rozsah seminární práce 3-6 stran.
Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.