UOSP033 Výzkum v ošetřovatelství 1

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 1 HOD/TYD, Seminář 5 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Stanoev, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Špirudová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Špirudová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Špirudová, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoretický základ studijního programu ošetřovatelství. Systémově vymezuje ošetřovatelství jako moderní vědní disciplínu s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání, teoretickými modely, standardní terminologií, klasifikačními systémy a metodologií. Seznamuje s historickým vývojem ošetřovatelství u nás a ve světě, s multikulturní dimenzí ošetřovatelské péče o individuální potřeby člověka, rodiny a komunity, s hlavními úkoly a funkcemi ošetřovatelství ve společnosti a se současnými trendy progresivního vývoje, jenž souvisí se zvyšováním efektivity zdravotnických systému a se zajišťováním kvality péče o zdraví populace.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
  Počet hodin Témata
  1 Definice vědy. Vědecké poznání. Charakteristické rysy moderní vědy. Výzkum ve zdravotnictví.
  1 Vymezení pojmu výzkumu a jeho druhů. Věda, vědecký přístup, základní a aplikovaný výzkum Klasifikační systémy v ošetřovatelství.
  1 Metody, procedury a techniky výzkumu. Metody výzkumu a jejich výběr pro výzkum proměnných veličin.
  1 Fáze výzkumu: přípravná fáze, projekt výzkumu, předmět výzkumu (hypotéza a její druhy, metody a techniky, zpracování, organizační zabezpečení
  1 Vědecký přístup, zdroje lidského poznání, charakteristika vědeckého přístupu.
  1 Etika vědeckého výzkumu v ošetřovatelství. Etický kodex instituce zabývající se výzkumem. Etický kodex vědce. Etika vědeckého výzkumu v medicíně a ošetřovatelství.
  1 Využití kvalitativních metod při výzkumu. Kvalitativní metodologie. Kvantitativní
  postupy při analýze kvalitativních dat.
  1 Příčinnost (kauzalita) a induktivní metody ve vědeckém poznání. Kauzální úlohy, kauzální systémy. Induktivní metody.
  1 Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Priority výzkumu pro 21. století v ošetřovatelství.
  Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení:
  Počet hodin Témata
  1 Kvantitativní a kvalitativní metodologie výzkumu v ošetřovatelství .
  1 Standardizovaný dotazník, pozorování, rozhovor.
  1 Kauzální systémy, kazuistiky
  1 Informační systémy pro vědu a výzkum.Databáze výzkumu a vývoje. Struktura vědecko-výzkumné práce.
  0,5 Jednotlivé fáze přípravy a realizace výzkumného procesu.
Literatura
  doporučená literatura
 • MUNZAROVÁ, M. Lékařský výzkum a etika. Praha: Grada, 2005. info
 • BURNS,N. Study Guide for the Practice of Nursing Research. ELSEVIER. ISBN 978-0-72160-6. info
 • KRÁLOVÁ, J. Kvalitativní výzkum v ošetřovatelství. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • RADKOVÁ, L. Kvantitativní výzkum ošetřovatelství. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • KUDELOVÁ, J. Vyhledávání odborné literatury on-line - Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ŠPIRUDOVÁ, L. Výzkum v ošetřovatelství (EBN). Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • BÁRTLOVÁ, S., SADÍLEK, P., TÓTHOVÁ,V. Výzkum a ošetřovatelství. Brno: NCO NZO, 2005. ISBN 70-7013-416-X. info
 • MELNYK,B.,FINEOUT-OVERHOLT,E. Evidence-Based Practice in Nursing and Health Care. A Guide to Best Practice. ELSEVIER, 2004. ISBN 0-7817-4477-6. info
 • ŽIÁKOVÁ, K. Ošetrovateľstvo-teória a vedecký výskum. Martin: Osveta, 2003. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
80 % aktivní účast na seminářích (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
Úspěšné absolvování písemného testu, minimálně 80 % úspěšnost
Požadavek ke zkoušce:
Ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.