USESAP003 Moderní dějiny středoevropských zemí

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: dzk.
Garance
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Ústav středoevropských studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět prohlubuje znalosti o hlavních etapách a problémech vývoje zemí středoevropského areálu od přelomu 18. a 19. století do současnosti. Důraz je přitom položen jednak na otázky zevrubného výkladu dějin jednotlivých států, jednak na zobecňující objasnění komplexu vztahů určujících charakter koexistence společenství žijících v širším středoevropském prostoru a na komparaci s tím souvisejících fenoménů. Studenti získají základní přehled o profilujících tendencích a rysech utváření společenských, politických a kulturních poměrů v tomto prostoru v daném časovém rozmezí, a to i vzhledem k širšímu geopolitickému kontextu a jeho proměnám.
Osnova
 • Tematické okruhy:
  - Fenomén "střední Evropy" v teoretické reflexi a v kontextu společenskovědních výzkumů.
  - Střední Evropa na cestě od "staré společnosti" k liberalismu, nacionalismu a modernizaci (konec 18. století - 80. léta 19. století).
  - Závěr "dlouhého" 19. století, 1. světová válka a její důsledky ve středoevropském prostoru.
  - Střední Evropa v krizi a válečném konfliktu (30. léta 20. století a 2. světová válka).
  - Středoevropský region a soupeření mocensko-politických bloků; konflikt demokracie a totalitarismu (50. a 60. léta 20. století).
  - Země střední Evropy mezi konfrontací a uvolněním; ambice a nejistoty komunistických režimů (70. a 80. léta 20. století)
  - Pád komunismu a transformační procesy: výsledky, perspektivy a komparace.
Informace učitele
Základní literatura:
BEREND, T. I. - RÁNKI, G. Central and Eastern Europe, 1944-1993: detour from the periphery to the Periphery. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
BEREND, T. I. Economic development in East-Central Europe in the 19th and 20th centuries. New York: Columbia University Press, 1974.
BEYRAU, D. Das Schlachtfeld der Diktatoren: Osteuropa im Schatten von Hitler und Stalin. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000.
DAVIES, N. Polsko: dějiny národa ve středu Evropy. Praha: Prostor, 2003.
DEJMEK, J. Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918-1992): vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002.
KONTLER, L. Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001.
KOVÁČ, D. Dějiny Slovenska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011.
KŘEN, J. Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005.
SETON-WATSON, H. Eastern Europe between the Wars 1917-1941. Colorado: Boulder, 1986.
TRÁVNÍČEK, J. (ed.) V kleštích dějin: Střední Evropa jako pojem a problém. Brno: Host, 2009.
VEBER, V., a kol. Dějiny Rakouska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.
VYKOUKAL, J. - LITERA, B. - TEICHMAN, M. Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha: Libri, 2000.
WANDYCZ, P. S. Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti: cena svobody. Praha: Academia, 1998.
Doporučená literatura:
ALBERT, A. (ROSZKOWSKI, W.) Najnowsza historia Polski 1914-1993. Warszawa: Świat Książki, 1995.
ARON, R. Historie XX. století. Praha: Academia, 1999.
BEREND, T. I. The crisis zone of Europe: an interpretation of East-Central European. An interpretation of East-Central Europe in the First Half of the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
BESANÇON, A. Nemoc století: komunismus, nacismus a holocaust. Praha: Themis, 2000.
BIBÓ, I. Bída malých národů východní Evropy. Brno-Bratislava: Kaligram, 1997.
BRANDES, D. - SUNDHAUSEN, H. - TROEBST, S. (ed.). Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 2010.
BROWN, A. Vzestup a pád komunismu. Praha: Jota, 2011.
DAVIES, N. Evropa: Dějiny jednoho kontinentu. Praha: Academia, 2000.
DURMAN, K. Útěk od praporů: Kreml a krize impéria 1964-1991. Praha: Karolinum, 1998.
HITCHINS, K. Studies in East European social history. Urbana: Univerzity od Illinois, 1977.
HLAVÁČEK, I. (ed.). Československo a střední Evropa v meziválečném období. Praha: Karolinum, 1996.
HOBSBAWM, E. J. Věk extrémů: Krátké 20. století 1914-1991. Praha: Argo, 2010.
JUDT, T. Poválečná Evropa. Praha: Slovart, 2008.
KANN, R. A. - DAVID, Z. V. The peoples of the Eastern Habsburg lands, 1526-1918. Washington: University of Washington Press, 1984.
KAPLAN, K. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953-1956. Brno: Barrister & Principal, 2005.
KAPLAN, K. Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956-1968: společnost a moc. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008.
KAPLAN, K. Proměny české společnosti (1948-1960). Část první. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.
KUBÁT, M. Postkomunismus a demokracie: Politika ve středovýchodní Evropě. Praha: Dokořán, 2003.
LE RIDER, J. Mitteleuropa: auf den Spuren eines Begriffs. Wien: Deuticke, 1994.
LIPTÁK, L. Slovensko v 20. storočí. Bratislava: Kalligram, 2000.
MAGOCSI, P. R. Historical Atlas of Central Europe. Seattle: University of Washington Press, 2002.
MÜLLER, H., a kol. Dějiny Německa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004.
ORT, A. Evropa 20. století. Praha: Aleš Čeněk, 2004.
ROW, T. Does Central Europe still exist?: history, economy, identity. Wi
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024.