USESE0002 Vybrané filozofické problémy

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Ústav středoevropských studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
znalost filozofie na úrovni stredoškolského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět předpokládá znalosti dějin filozofie na středoškolské úrovni. Výuka prohlubuje znalosti dějin filozofie - nejdůležitější filozofické pojmy, kategorie, problémy, disciplíny a metody jsou objasňovány na základě jejich proměn v průběhu dějin filozofického myšlení. Zvláštní důraz je kladen na problémy mající vztah k filozofické antropologii a k sociálnímu rozměru člověka: problémy sociální filozofie jako filozofie vztahů mezi individuem a společností a filozofie sociálního řádu, vztahy sociální filozofie k politice, ideologii, právu i k etice. Etika pak bude navazujícím předmětem na předmět Filozofie. Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili základní pojmový aparát filozofie, znali způsoby řešení důležitých filozofických otázek a orientovali se v základní problematice filozofické antropologie a sociální filozofie.
Osnova
 • 1. Předmět filozofie, členění filozofie, vznik filozofie, předsokratovská filozofie
  2. Řecká klasická filozofie (Platón, Sokrates, Aristoteles) a filozofie období helénismu
  3. Počátky křesťanství a sv. Augustin
  4. Středověká filozofie a renesanční filozofie
  5. Nástup novověké filozofie a osvícenské pojetí společnosti
  6. Německá klasická filozofie: I. Kant a G. W. F. Hegel
  7. Marxismus a neomarxismus
  8. Pozitivismus a neopozitivismus
  9. Iracionalismus a filozofie života
  10. Fenomenologie a existencialismus
  11. Filozofická antropologie
  12. Filozofie postmoderny
Literatura
  povinná literatura
 • HOLZBACHOVÁ, I. Dějiny společenských teorií. Brno: MU, 2000. info
 • BLECHA, I. Filosofie. Olomouc: Nakl. Olomouc, 1998. info
 • STORIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1992. info
  doporučená literatura
 • BLECHA, I. Filosofická čítanka. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. info
 • TRETERA, I. Nástin dějin evropského myšlení. Praha: Paseka, 1999. info
 • KOL. Filosofický slovník. Olomouc: Nakl. Olomouc, 1998. info
 • SOKOL, J. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha: Vyšehrad, 1998. info
 • PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie. Praha: Herrmann a synové, 1991. info
 • ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-25414-4. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Test
Informace učitele
Vypracování písemné seminární práce na vybrané téma týkající se filozofických otázek. Při ústní zkoušce by měl student prokázat znalost základních filozofických pojmů, problémů, disciplín a jejich proměn v průběhu dějin filozofie.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2015.