USESV0140 Úvod do sociologie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Žáčková, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Ústav středoevropských studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní poznatky z oblasti obecné sociologické teorie. Vychází z podstaty klasického i moderního sociologického myšlení a zabývá se deskripcí a rozborem sociálního prostředí, mezilidské interakce, lidského jednání, chování a komunikace. Předmět stručně seznamuje se základními sociologickými paradigmaty a směry, ukazuje společnost a její systém, zabývá se sociální strukturou a stratifikací, sociální dynamikou, sociálními útvary a skupinami, mechanismy sociální kontroly, sociální konformitou a deviací a také jedincem a jeho sociálním statusem ve společnosti, mimo jiné postihuje také sociální jevy a vztahy ve sféře sociální práce.
Osnova
 • 1. Sociologie jako vědecká disciplína
  2. Vybrané teorie a osobnosti z "klasické" sociologie I.
  3. Vybrané teorie a osobnosti z "klasické" sociologie II.
  4. Moderní sociologické směry I.
  5. Moderní sociologické směry II.
  6. Společnost a její systém
  7. Jedinec ve skupině a teorie skupin
  8. Sociální změny a procesy
  9. Sociální interakce a komunikace v běžném životě
  10. Normy, deviace a sociální patologie
  11. Kultura v životě jedince i společnosti
  12. Vybrané aplikované sociologické disciplíny
Literatura
  povinná literatura
 • Machonin, P. Česká společnost a sociologické poznání : (problémy společenské transformace a modernizace od poloviny šedesátých let 20. století do současnosti). Praha : ISV, 2005. ISBN 80-85850-04-4. info
 • KELLER, J. Dějiny sociologie. Praha: SLON, 2004. info
 • JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003. info
 • Havelka M., Cabada L.(eds.). Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy. Plzeň: ZČU, 2000. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Ústní zkouška
Informace učitele
Zkouška písemnou formou je zaměřena na ověření orientace v základech obecné sociologické teorie a také hlavních sociologických osobností a směrů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2014/USESV0140