UVSRPCK007 Dějiny sociální práce

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 9 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Ústav veřejné správy a sociální politiky - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s náboženskými, filozofickými i etickými východisky sociální péče a s historií sociální péče a sociální práce v kontextu sociální politiky v Evropě a i v českých zemích a na Slovensku. Předmět sleduje vývoj různých forem sociální péče a sociální práce od starověku do přelomu 19. a 20. století a následnou genezi a rozvoj sociální práce jako specializovaného profesního oboru a vědecké disciplíny. Tato problematika je sledována ve třech vzájemně propojených rovinách, aby se student po absolvování předmětu orientoval v historickém vývoji ideových aspektů a motivací, sociální péče a jejích organizačních forem a obsahových proměn sociální péče a sociální práce. Výstupy: Odborné znalosti: Studenti mají přehled o dostupné literatuře, umějí rozlišit hlavní vývojové etapy sociální péče a sociální práce, ovládají dobovou i současnou terminologii. Prokazují základní vědomosti o vývoji náboženských, filozofických a etických názorů na problematiku státu a občana, charitativní činnosti, sociální péče i sociální práce. Znají jednotlivé historické formy a způsoby pomoci počínaje různými dary příslušníků elit přes vytváření formalizované pomoci obcí a organizací až po legislativně zakotvené závazky státu, obcí a korporací vůči občanům a formy jejich realizace. Prokazují porozumění konceptům sociální péče a pomoci od nespecializovaného uspokojování různorodých potřeb v tradiční společnosti po specializované pomáhající obory ve společnosti moderní a postmoderní. Odborné dovednosti: Studenti umějí vyhledat a utřídit relevantní informace a zpracovat písemnou charakteristiku o jednotlivých etapách a formách sociální práce, dokážou vyložit jejich historickou podmíněnost a proměnlivost, dokážou postihnout a interpretovat základní rozdíly mezi historickými a moderními formami sociální péče a sociální práce v kontextu společenského vývoje a vzájemně je srovnávat.
Osnova
 • 1. Sociální péče, sociální práce a sociální politika - úvod do problematiky
  2. Předmět a periodizace dějin sociální práce, přehled literatury
  3. Sociální pomoc a péče ve starověku: paternalismus a filantropie
  4. Počátky a rozvoj křesťanské filantropie (1. - 10. století)
  5. Hlavní formy a způsoby sociální péče a vzájemné solidarity v 11. - 15. století.
  6. Mezi milosrdenstvím a represí (16. - 18. století)
  7. Vznik moderní sociální politiky a počátky sociální práce v 19. století
  8. Sociální práce v českých zemích a na Slovensku před 1. světovou válkou
  9. Sociální práce mezi dvěma válkami: vliv věd a ideologií (1918 - 1939)
  10. Sociální péče a sociální práce v meziválečném Československu (1918 - 1939)
  11. Sociální stát a sociální práce v liberálních demokraciích po 2. světové válce (1945 - 1989)
  12. Sovětizace sociálního státu a sociální práce v Československu (1945 - 1989)
  13. Sociální reformy v České republice po roce 1989
Literatura
  povinná literatura
 • MUSIL, L. Různorodost pojetí nejasná nabídka a kontrola výkonu "sociální práce". In Sociální práce/Sociálna práca, č./roč. 2/2008, s. 60-79. ISSN 1213-6204. info
 • JANÁK, D. Kapitoly z dějin sociální práce. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
 • JANÁK, D. a ŠEVČÍKOVÁ, E. Historie sociální práce a sociálního podnikání. Opava: FVP SU, 2010. info
 • LAAN, G. van der. Otázky legitimace sociální práce: (pomoc není zboží). Boskovice: Albert, 1998. ISBN 80-85834-41-3. info
 • NOVOTNÁ, V. a SCHIMMERLINGOVÁ, V. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-483-5. info
  doporučená literatura
 • MUSIL, L. Tři pohledy na budoucnost sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-086-3. info
 • TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-680-3. info
 • MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-331-4. info
 • RADWAN-PRAGLOWSKI, J. a FRYSZTACKI, K. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii Greckiej do pracy socjalnej. Katowice: Śląsk, 1998. ISBN 83-7164-106-0. info
Informace učitele
Vyučující na témata, která nebyla v plném rozsahu odpřednášena, upozorní, aby si studující vyhledali v povinné literatuře nebo a e-learningových stránkách.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.