UVSRPVN106 Sociální gerontologie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Hugo Přibyl, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Hugo Přibyl, Ph.D. (cvičící)
Garance
MUDr. Hugo Přibyl, Ph.D.
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je podrobné seznámení se studujících nejen s periodizací stárnutí a stáří, jako (závěrečné) součástí života člověka, ale také poznání postavení stárnoucí generace v populaci a péče o staré (rodina, zdravotní služby, sociální služby). Pro pochopení tohoto vývoje je potřeba poznání demografických, biologických, psychologických, sociálních, andragogických/gerontagogických, zdravotních a dalších aspektů stárnutí, jakož i potřeb seniorů. Pouze pro studenty studijního programu N6731.
Osnova
 • 1. Periodizace lidského života; charakteristika vývojových etap; stáří - závěrečná fáze
  2. Gerontologie, teorie stárnutí - předmět, cíle, formy, metody a prostředky
  3. Gerontologický výzkum a diagnostika
  4. Demografické aspekty stárnutí
  5. Biologické aspekty stárnutí
  6. Psychologické aspekty stárnutí
  7. Sociální aspekty stárnutí
  8. Andragogické a gerontagogické aspekty stárnutí
  9. Zdravotní aspekty stárnutí - nejčastější postižení a choroby
  10. Potřeby seniorů, jejich uspokojování
  11. Péče o starého člověka; rodina a domácí péče; sociální a zdravotní služby; geriatrické ošetřovatelství
  12. Péče o těžce (dlouhodobě) nemocné; umírání a smrt v současné společnosti
Literatura
  povinná literatura
 • JAROŠOVÁ, D. Péče o seniory. Ostrava: OU, ZSF, 2006. info
 • Jesenský, J. Andragogika a gerontagogika handicapovaných. Praha: Karolinum, 2000. info
 • JEDLIČKA, V. a kol. Praktická gerontologie. Brno: IDV PZ, 1991. info
  doporučená literatura
 • HAYFLICK, L. Jak a proč stárneme. Praha: Knižní klub Columbus, 1997. info
 • Ageing and its Consequences for the Socio-medical Systém. Population studies No.29, Rada Evropy, Strasbour, 1995. info
 • HORSKÁ, P. Human Development Report 1995. UNDP New York, Oxford, 1995. info
 • BAŠTECKÝ, J., KÜMPEL, Q., VOJTĚCHOVSKÝ, M. Gerontopsychiatrie. Praha: Grada, 1994. info
 • HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1990. ISBN 80-7038-158-2. info
Informace učitele
Student je povinen v průběhu semestru nastudovat zadanou problematiku a absolvovat orientační vědomostní test, ověřující osvojení získaných poznatků - rámcově uvedených v přehledu probírané látky (minimum - 75% zvládnutí otevřených/vázaných položek).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.