UNZSRD025 Hematologie a transfúzní lékařství

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2023
Rozsah
4př+8sam/sem. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Amborská (přednášející)
Garance
MUDr. Jana Bjalková
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh
Pá 10. 11. 13:55–17:10 NK01
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z oblasti klinické hematologie a klinické transfuziologie, na které navazují další oborové předměty z ošetřovatelství. Předmět podává informace o základních i speciálních vyšetřovacích metodách v hematologii, seznamuje se způsobem odběru krve pro hematologická vyšetření, s klinickým významem jednotlivých vyšetření a způsobem interpretace výsledků. Podává přehled v klinické praxi nejčastěji se vyskytujících patofyziologických jednotek. Seznamuje se základními principy transfuzního lékařství, s organizací odběrů krve krevních složek, s laboratorními metodami užívanými v transfuzním lékařství, s výrobou transfuzních přípravků a indikacemi pro jejich aplikaci, potransfuzními komplikacemi. Poukazuje na význam dárcovství krve a krvetvorných buněk a seznamuje s jeho podmínkami. Přináší informace o možnostech hemaferetických odběrů.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student získá a prokáže znalost základů hematologie a transfuziologie. Odborné dovednosti: Student se dokáže orientovat v normálním průběhu hematologického vyšetření a podání transfuzí, identifikovat případné komplikace a dle svých kompetencí na ně reagovat. Obecná způsobilost: Student je schopen asistovat při výkonech spojených s daným oborem a jednat v rámci svých oprávnění. Kompetence: Student v mezích právní úpravy spolupracuje při podávání transfuzních přípravků s lékařem způsobem bezpečným pro pacienta i členy zdravotnického týmu.
Osnova
 • 1. Úvod do hematologie, základní fyzikální a chemické vlastnosti krve. 2. Krvetvorba – její struktura, funkce a řízení. 3. Základy laboratorní diagnostiky v hematologii. Základní parametry krevního obrazu a jejich význam. Hemoglobin, jeho struktura a funkce. 1. Anémie – charakteristika, druhy, terapie. Leukopenie a leukocytóza-charakteristika různých stavů a onemocnění a jejich terapie. Trombocytopenie a trombocytóza -- charakteristika různých stavů a onemocnění a jejich terapie. 2. Onkologická hematologie-leukémie, lymfomy a jiné lymfoproliferace a myeloproliferace. Dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk. Transplantace kostní dřeně a krvetvorných buněk. 3. Fyziologie a patofyziologie krevního srážení. Vrozené a získané poruchy krevního srážení. Trombofilní stavy, tromboembolická nemoc. Antikoagulační léčba. 4. Organizace transfuzní služby v ČR. Dárcovství krve a krevních složek. Správná transfuzní praxe. Správná výrobní praxe při výrobě transfuzních přípravků. Význam vyšetřování infekčních markerů v transfuzní službě. 5. Imunohematologie. AB0 a Rh systém-jejich klinický význam. Předtransfuzní vyšetření. Hemolytické onemocnění novorozenců. 6. Transfuzní přípravky-druhy a indikace. Krevní deriváty-druhy a indikace. Hemovigilance a potransfuzní reakce. Hemaferézy. 10. Odběry krve pro hematologická vyšetření, analyzátory krevního obrazu, preanalytická fáze a její význam. 11. Vyšetření sedimentace erytrocytů, hematokritu, hemokoagulační analyzátory, interpretace výsledků. 12. Stanovení krevní skupiny ABO systému a Rh. Mikroskopické pozorování vzorků.
Literatura
  povinná literatura
 • PENKA, M., TESAŘOVÁ, E. a kol. Hematologie a transfuzní lékařství II. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3460-6. info
 • PENKA, M., TESAŘOVÁ, E. a kol. Hematologie a transfuzní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3459-0. info
 • KUBISZ, P. a kol. Hematológia a transfuziológia. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1779. info
 • VOKURKA, S. ET AL. Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie. Praha:Galén, 2005. ISBN 80-726-2299-4. info
  doporučená literatura
 • PECKA, M. a kol. Praktická hematologie - Laboratorní metody. Český Těšín: Infiniti art, 2010. ISBN 978-80903871-9-5. info
 • ADAM Z., KREJČI M., VORLÍČEK J. a kolektiv. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2502-4. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení.
Metody hodnocení
80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Aktivní účast na seminárním cvičení. Úspěšné absolvování zápočtového testu, minimálně 80 % úspěšnost.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2023/UNZSRD025