UNZSRD027 Výzkum v ošetřovatelství

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2023
Rozsah
8př+16sam/sem. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Iveta Bryjová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh
Pá 8. 9. 15:35–18:50 NK01, Pá 1. 12. 13:05–16:20 NK01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět v úvodu systémově vymezuje ošetřovatelství jako vědní disciplínu s vlastním předmětem zkoumání, teoretickými modely, standardní terminologií, klasifikačními systémy a metodologií. Navazuje kapitola učící formulovat výzkumný problém, výzkumnou otázku, cíle výzkumu. Kapitola kvantitativní výzkum se orientuje zejména na zvládnutí základních výzkumných technik (standardizované testy a škály, na zásady tvorby originálních dotazníků a jejich první a druhou úroveň vyhodnocování). Kapitola kvalitativního výzkumu učí porozumění základní filosofii kvalitativního výzkumu, učí základní techniky sběru kvalitativních dat – rozhovor, pozorování, analýza dokumentů, soubor kazuistik. Instruuje studenty o vyhodnocování kvalitativních dat metodou kvalitativních analýz, vytváření trsů, ukotvené teorie, tvorby matice atd. Cílem předmětu je seznámit studující oboru Všeobecná sestra se základy vědecké metodologie oboru a naučit je koncipovat a také realizovat a vyhodnocovat jednoduchý empirický průzkum z oblasti klinického ošetřovatelství.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Studující po absolvování předmětu Výzkum v ošetřovatelství 1 a 2 bude umět: 1. Interpretovat koncepty metaparadigmatu oboru ošetřovatelství a vysvětlit jeho vazbu na oborová paradigmata. Bude také umět vysvětlit, jak se oborové metaparadigma a paradigma promítá do výzkumu v oboru. 2. Navrhnout jednoduché výzkumné téma a bude vědět, jak je rozpracuje do podoby výzkumných otázek a jako jednoduchý výzkumný projekt. 3. Vysvětlit zásady EBP (EBN). 4. Vysvětlit principy kvantitativního a kvalitativního výzkumu. 5. Použít základní statistiku a vybrané metody kvalitativního výzkumu ke zpracování dat. 6. Popsat zásady a jednotlivé fáze výzkumného projektování. 7. Rekapitulovat etické i legislativní rámce klinického výzkumu a etiky vědecké práce. Odborné dovednosti: Studující bude umět: 1. Kontinuálně sledovat a vyhodnocovat výzkum ve svém oboru (specializaci) a aktivně si dohledávat potřebné aktuální výsledky výzkumů metodou EBP (EBN). 2. Implementovat výsledky výzkumu do připravovaných standardů, metodik aj. materiálů, které mají sloužit k regulaci a rozvoji klinické ošetřovatelské praxe. 3. Zpracovat jednoduchý výzkumný projekt, obhájit ho a také ho realizovat (samostatně, ale také s malým týmem). 4. Posoudit etické a neetické chování výzkumníka a autora. 5. Rozhodnout a použít ve svém projektu vybrané metodiky a techniky kvantitativního či kvalitativního výzkumu. Obecná způsobilost: Absolvent je schopen koncipovat a realizovat základní empirická šetření, zpracovat empiricky orientovaný ošetřovatelský projekt a pracovat metodou EBP. Je způsobilý kooperovat na složitějších výzkumných projektech v klinické ošetřovatelské praxi. Kompetence: Absolventi studia oboru VS jsou připraveni pro naplňování role sestry – výzkumníka a inovátorky na elementární úrovni, zejména však jako členové spoluřešitelského týmu. Jsou schopni: sledovat výzkum a vývoj v oboru, umí pracovat metodou EBP a výsledky umí využívat k rozvoji kvality a bezpečnosti péče. Zvládnou kompetentně se podílet na výzkumných projektech zejména v oboru ošetřovatelství, ale v rámci multioborového týmu také ve zdravotnictví.
Osnova
 • Úvod do oborového výzkumu. Definice vědy. Vědecké poznání. Charakteristické rysy moderní vědy. 2. Vymezení pojmů věda, výzkumu a jeho druhů. Výzkum ve zdravotnictví a v ošetřovatelství. Priority výzkumu pro 21. století v ošetřovatelství. Klasifikační systémy v ošetřovatelství. 1. Etika vědeckého výzkumu v ošetřovatelství. Etický kodex instituce zabývající se výzkumem. Etický kodex vědce. 2. Etika vědeckého výzkumu v medicíně a v ošetřovatelství. 3. Fáze výzkumu: přípravná fáze, projekt výzkumu, předmět výzkumu (hypotéza a její druhy, metody a techniky, zpracování, organizační zabezpečení výzkumu). 4. Jednotlivé fáze přípravy a realizace výzkumného procesu. Formulace výzkumného problému. 5. Práce s informačními zdroji. Informační systémy pro vědu a výzkum. Databáze výzkumu a vývoje. Struktura publikované vědecko-výzkumné práce. Vyhledávání – formulování a rozpracování výzkumného problému metodou PICOt. 6. Praxe založená na důkazech EBP (EBN). 7. Metody, techniky a strategie výzkumu – přehled, stupně vědeckého důkazu. Zásady pro výběr metody, techniky a strategie do konkrétního výzkumného šetření. Proměnné ve výzkumu, nositel – zdroj primárních dat a informací. 8. Sekundární data a informace ve výzkumu. 9. Zadání a konzultace k připravovanému projektu k zápočtu za ZS – formulace individuálního výzkumného problému, vyhledání relevantních studií v českých a zahraničních zdrojích. 10. Kvantitativní výzkumná metoda. Příčinnost (kauzalita) a induktivní metody ve vědeckém poznání. Kauzální úlohy, kauzální systémy. Induktivní metody. 11. Kvantitativní metodologie výzkumu v ošetřovatelství – základní principy a postupy. Formulace hypotéz. 12. Formulace výzkumných otázek. 13. Techniky kvantitativního výzkumu – testy, dotazníky, škály. 14. Způsoby vyhodnocování kvantitativních dat – četnostní tabulka, střední hodnoty, grafy. Testování hypotéz. 15. Odpovědi na výzkumné otázky nalezené výzkumem. 16. Zobecnění výsledků – generalizace, komparace s výsledky jiných studií (diskuse). 17. Kvalitativní výzkumná metoda. Využití kvalitativních metod při výzkumu. Kvalitativní metodologie – základní principy a postupy. 18. Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. 19. Vybrané techniky sběru dat a informací: pozorování, rozhovor, kasuistiky, narativní metody. 20. Vyhodnocování kvalitativních dat metodou kvalitativní i kolorované analýzy, vytváření trsů, ukotvené teorie, tvorba matice atd. 21. Projektování. Rozpracování individuálního výzkumného problému do podoby grantového projektu. 22. Kritické čtení vědeckého článku.
Literatura
  povinná literatura
 • KRÁLOVÁ, J. Kvalitativní výzkum v ošetřovatelství. E-opora. Opava: SLU v Opavě, FVP – ÚO, 2012. info
 • ŠPIRUDOVÁ, L. Výzkum v ošetřovatelství. Základy Evidence Based Practice v ošetřovatelství. Distanční studijní opora. Opava, 2012. ISBN 978-80-7248-860-5. info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Výzkum v ošetřovatelství. E-opora. Opava: SLU v Opavě, FVP – ÚO,, 2010. info
  doporučená literatura
 • RADKOVÁ, L. Kvantitativný výskum v ošetrovateľstve. E-opora. Opava: SLU v Opavě, FVP – ÚO,, 2012. info
 • ŠMERHOVSKÝ, Z., GÖPFERTOVÁ, D., FEBEROVÁ, J. Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1314-7. info
 • BAKOVÁ, A. Informační pracovníci a evidence based medicine. Praha: INFORUM: In INFORUM, 2001. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení.
Metody hodnocení
Podmínky splnění zápočtu: student musí absolvovat 80% účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Student kromě absolvování přednášek a cvičení bude zpracovávat samostatnou práci a připravovat si úkoly do cvičení v průběhu obou semestrů. K zápočtu za ZS předloží výsledky své samostatné práce na první části výzkumného projektu – formulovaný výzkumný problém pro vlastní výzkumný projekt, výstupy rešeršování a práce metodou EBP (evidence-based practice) k vyprofilovanému výzkumnému problému. Za LS k zápočtu předloží a obhájí zpracovaný svůj výzkumný projekt v podobě jednoduchého grantového projektu. Celý předmět je finálně ukončen zkouškou – písemný test.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2023/UNZSRD027