EVSBKEUN Evropská unie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
So 14. 10. 9:45–11:20 AULA, So 11. 11. 9:45–11:20 AULA, So 9. 12. 9:45–11:20 AULA
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/80, pouze zareg.: 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout posluchačům poznatky o Evropské unii, zejména pak o jejím vývoji, cílech a principech, na kterých je založena a v neposlední řadě o mechanismu jejího fungování. Předmět se také zaměřuje na ekonomicko-právní aspekty evropské integrace v podobě právního rámce fungování Evropské unie a vymezení souboru hospodářských politik. Kurz se zaobírá i předpoklady a důsledky členství České republiky v Evropské unii.
Osnova
 • 1. Teoretická východiska analýzy integračních procesů
  2. Geneze Evropské unie I - specifika a počátky evropské integrace
  3. Geneze Evropské unie II - od Maastrichtské smlouvy po současnost
  4. Charakteristika Evropské unie
  5. Právní rámec fungování EU
  6. Institucionální rámec Evropské unie I
  7. Institucionální rámec Evropské unie II
  8. Financování aktivit Evropské unie - rozpočet EU
  9. Procesy vytváření a fungování hospodářské a měnové unie
  10. Společná obchodní a společná dopravní politika EU
  11. Společná zemědělská politika EU
  12. Vybrané sdílené politiky EU
  13. Česká republika v evropské integraci
  1. Základy teorie mezinárodní ekonomické integrace. Podstata, formy a nástroje integrace. Stupně ekonomické integrace. Úloha integračních procesů v soudobé světové ekonomice.
  2. Hybné síly evropského integračního procesu a jeho specifické projevy. Úloha a charakteristické rysy Evropského společenství uhlí a oceli. Vznik Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii. První vlny rozšiřování.
  3. Přechod Evropských společenství k jednotnému vnitřnímu trhu. Maastrichtská smlouva a vytvoření Evropské unie. Amsterdamská smlouva. Nicejská smlouva. Rozšíření Evropské unie o země východní a střední Evropy. Lisabonská smlouva.
  4. Základní geografický a ekonomický profil Evropské unie (ekonomická pozice členských zemí v rámci EU, meziregionální rozdíly v rámci Evropské unie). Přidružení zámořských zemí a území k EU. Evropská unie ve světové ekonomice.
  5. Právní systém Evropské unie. Princip nadstátnosti, postavení orgánů v nadstátní integrační organizaci oproti klasické mezinárodní organizaci. Vývoj právní subjektivity Evropských společenství a EU. Vztah EU k členským státům z hlediska pravomocí, princip subsidiarity a proporcionality.
  6. Institucionální struktura Evropské unie. Postavení a pravomoci hlavních orgánů Unie. Vazby mezi jednotlivými orgány z hlediska vzájemných kontrol a kooperace v rozhodovací činnosti. Evropská rada. Rada. Evropská komise.
  7. Institucionální struktura Evropské unie. Evropský parlament. Jednotlivé rozhodovací procedury. Soudní systém Unie. Poradní orgány EU.
  8. Principy a postup sestavování rozpočtu EU. Zdroje příjmů rozpočtu. Výdaje rozpočtu. Finanční rámec rozpočtu na období 2007 - 2013.
  9. Hospodářská a měnová unie. Přechod k hospodářské a měnové unii, podmínky a etapy její realizace. Principy fungování a institucionální rámec. Evropská centrální banka. Efekty měnové unie.
  10. Pojetí a realizace společné obchodní politiky a dopravní politiky EU, jejich cíle, zásady a význam pro fungování Evropské unie.
  11. Pojetí a realizace společné zemědělské politiky a rybolovné politiky EU, jejich cíle, zásady a význam pro fungování Evropské unie.
  12. Pojetí, cíle a realizace politiky soudržnosti EU. Cíle a financování politiky soudržnosti. Předvstupní pomoc EU. Rozvojová pomoc EU.
  13. Vznik nových podmínek pro evropský integrační proces zánikem RVHP. EU a země střední Evropy. Vznik asociačních dohod. Evropská dohoda o přidružení České republiky k ES. Vstup ČR do EU. Efekty plynoucí z členství České republiky v Evropské unii. Další směřování Evropské unie.

Literatura
  povinná literatura
 • FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. ISBN 978-80-7325-180-2. info
 • ZBÍRAL, R. Institucionální rámec Evropské unie. Právně-politologický pohled. Praha: LINDE, 2007. ISBN 978-80-7201-682-2. info
 • LEBIEDZIK, M., ZLÝ, B. Evropská unie. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-263-7. info
  doporučená literatura
 • BALDWIN, R., WYPLOSZ, CH. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1807-1. info
 • JOVANOVIC, M., N. The Economics of European Integration. Limits and Prospects. Cheltenham: Edward Elgar, 2005. ISBN 1-84542-377-1. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.
Ostatní studijní zátěž: studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných dané problematice.
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž97
Přednáška6
Zkouška40
Celkem149
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/EVSBKEUN