EVSBKLAW Právo

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Michal Márton, PhD. (přednášející)
Garance
JUDr. Michal Márton, PhD.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
So 21. 10. 9:45–11:20 AULA, So 25. 11. 9:45–11:20 AULA, So 16. 12. 9:45–11:20 AULA
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 170 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 130/170, pouze zareg.: 1/170
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Umožnit studentům orientaci v právním řádu České republiky tak, aby při kontaktu s právní problematikou byl způsobilý práce s konkrétním právním předpisem. Obecnými poznatky právní disciplíny student získá předpoklad pro studium dalších právních oborů na fakultě. Předmět je koncipován se zaměřením na teorii práva obecně, na význam právní regulace ve společnosti, na získání základních znalostí o pojmech a institutech práva. Osvojení si této problematiky je předpokladem pro studium práva obchodního, finančního, pracovního, sociálního, práva v mezinárodním obchodě, občanského, trestního, rodinného, které jsou následně na fakultě vyučovány.
Osnova
 • Obsah
  1. Úvod do studia práva
  2. Právní norma a prameny práva v České republice
  3. Stát a jeho ústavní základy
  4. Moc zákonodárná, výkonná a soudní
  5. Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka a územní samospráva
  6. Základní lidská práva a svobody
  7. Základní charakteristika občanského práva
  8. Věcná práva
  9. Závazková práva
  10. Právo dědické
  11. Občanskoprávní odpovědnost
  12. Trestní odpovědnost
  13. Základy práva mezinárodního a práva Evropské unie
  1. Charakteristika právního řádu České republiky. Úloha práva ve společnosti. Definice pojmu právo, právo subjektivní a právo objektivní. Funkce práva. Právní vědomí. Systém práva a velké právní kultury.
  2. Znaky a struktura právní normy. Druhy právních norem. Publikace právní normy. Platnost a účinnost právní normy. Místní působnost právní normy. Hierarchické uspořádání pramenů práva v České republice. Síla právní normy.
  3. Základní charakteristika ústavního práva. Stát z pohledu Ústavy České republiky. Struktura Ústavy České republiky.
  4. Státní moc. Složení Parlamentu České republiky. Prezident, vláda, státní zastupitelství. Soustava obecných soudů a Ústavní soud České republiky.
  5. Vymezení postavení, úkolů a funkcí NKÚ a ČNB. Základní a vyšší územní samosprávné celky. Orgány územní samosprávy.
  6. Pojem základních lidských práv a svobod. Struktura Listiny základních práv a svobod. Mezinárodní smlouvy na ochranu základních lidských práv. Evropský soud pro lidská práva.
  7. Pojem, znaky a základní zásady občanského práva. Systém občanského práva. Občanskoprávní vztahy a jejich subjekty. Druhy občanskoprávních vztahů. Občanskoprávní skutečnosti.
  8. Vymezení práva vlastnického. Vznik a zánik vlastnictví. Podílové spoluvlastnictví. Společné jmění manželů. Věcná břemena. Zástavní právo. Zadržovací právo.
  9. Pojem závazkového práva. Závazkový právní vztah. Vznik, změna, zánik závazkových vztahů. Zajištění závazkových vztahů. Základní smluvní typy.
  10. Pojem a předpoklady dědického práva. Oprávněný dědic. Vydědění. Dědění ze zákona. Dědění ze závěti. Dědické řízení.
  11. Pojem a funkce právní odpovědnosti. Předpoklady vzniku odpovědnosti. Pojem škoda. Obecná a zvláštní odpovědnost za škodu. Zavinění. Náhrada škody.
  12. Vymezení pojmu trestní odpovědnosti. Trestný čin. Znaky skutkové podstaty trestného činu. Pachatel trestného činu. Okolnosti vylučující protiprávnost. Druhy trestů.
  13. Pojem mezinárodního práva a jeho vztah k právu vnitrostátnímu. Evropská unie a její vznik. Orgány Evropské unie. Prameny práva Evropské unie.
Literatura
  povinná literatura
 • SCISKALOVÁ, M. a kol. Právo vybrané kapitoly. SU OPF Karviná, 2010. ISBN 978-80-7248-609-0. info
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. info
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. info
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. info
  neurčeno
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Kombinovaná zkouška.

AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž73
Přednáška6
Zkouška30
Celkem115
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/EVSBKLAW