EVSBKZMA Obecná ekonomie II.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
So 11. 3. 8:05–9:40 VS, So 1. 4. 8:05–9:40 VS, So 13. 5. 8:05–9:40 VS
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 67/220, pouze zareg.: 2/220
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o část obecné ekońomie - makroekonomii, která seznamuje studenty se základními makroekonomickými kategoriemi a vzájemnými vztahy mezi nimi. Předmět tak má za úkol vytvořit u studenta ekonomie základní předpoklady pro studium dalších ekonomických předmětů spojené se získáním základních teoretických znalostí v oblasti makroekonomie. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými poznatky makroekonomie. Těžiště spočívá ve výuce podstaty teorie tvorby a rozdělování produktu, fiskální politiky, monetární politiky a zahraničně obchodní politiky. Předmět objasňuje také problémy spojené s inflací, nezaměstnaností i cyklickými výkyvy ekonomiky a vytváří tak teoretický základ všech dalších ekonomických předmětů a základ profilace absolventa OPF.
Osnova
 • 1. Makroekonomické agregáty a způsob jejich měření
  2. Model AS-AD
  3. Keynesiánský výdajový model
  4. Peníze a jejich role v ekonomii
  5. Inflace
  6. Trh práce a nezaměstnanost
  7. Ekonomický růst
  8. Hospodářský cyklus
  9. Fiskální politika
  10. Monetární politika
  11. Zahraniční obchod a vnější obchodní politika
  12. Mezinárodní peněžní trh a vnější měnová politika
  13. Hospodářská politika a měření její účinnosti
  1. Pojetí makroekonomie, makroekonomický koloběh, hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, národní důchod, čistý ekonomický blahobyt, ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní obyvatelstvo, míra nezaměstnanosti, index spotřebitelských cen, implicitní cenový deflátor, index cen výrobců, míra inflace, platební bilance.
  2. Klasické a keynesiánské pojetí křivky agregátní nabídky. Agregátní poptávka, její složky, faktory ovlivňují polohu a sklon křivek AS a AD. Makroekonomická rovnováha, rovnovážný produkt, rovnovážná cenová hladina v krátkém a dlouhém období, vliv pozitivních a negativních nabídkových i poptávkových šoků.
  3. Keynesiánský výdajový model (model s linií 45°), jeho předpoklady. Rovnovážný produkt v dvousektorovém, třísektorovém a čtyřsektorovém modelu ekonomiky a jeho změny. Působení multiplikátorů. Vliv daní, transferů a vládních výdajů a čistého exportu na rovnováhu.
  4. Pojetí peněz, jejich role, geneze peněz, jejich funkce a motivy držby. Bankovní sektor ekonomiky, tvorba depozitních peněz, nabídka peněz a její možná kontrola, peněžní multiplikátor, poptávka po penězích a rovnice směny. Rovnováha na trhu peněz v krátkém a dlouhém období.
  5. Podstata inflace, deflace a dezinflace. Měření inflace a míry inflace. Formy inflace. Členění inflace z hlediska příčin, inflace tažená poptávkou, inflace tlačená náklady a jejich důsledky.
  6. Ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelstvo, pracovní síla, míra nezaměstnanosti. Poptávka po práci, nabídka práce. Formy, příčiny a důsledky nezaměstnanosti. Přirozená míra nezaměstnanosti. Okunův zákon. Trh práce s dokonale pružnými nominálními mzdovými sazbami. Trh práce s nepružnými nominálními mzdovými sazbami. Nerovnováha na trhu práce.
  7. Ekonomický růst a ekonomický rozvoj, měření ekonomického růstu. Kvantitativní a kvalitativní zdroje růstu. Extenzivní a intenzivní ekonomický růst. Ekonomická úroveň a ekonomická síla země. Bariéry růstu ekonomické úrovně, demografický vývoj, populační exploze.
  8. Hospodářský cyklus, charakteristika jednotlivých fází cyklu: kontrakce, dno, expanze, vrchol. Krátkodobé sezónní výkyvy. Střednědobé cykly vyvolané poptávkovými a nabídkovými šoky. Dlouhé vlny, inovace vyšších řádů. Příčiny a důsledky cyklického vývoje.
  9. Fiskální politika, rozpočtová soustava, státní rozpočet, jeho příjmová, výdajová stránka a saldo státního rozpočtu. Vnitřní a vnější dluh, hrubý a čistý dluh. Cíle a nástroje fiskální politiky, expanzivní a restriktivní politika, její krátkodobé a dlouhodobé účinky.
  10. Monetární politika, její cíle a nástroje. Nabídka peněz a úroková sazba. Dilema centrální banky. Expanzivní a restriktivní měnová politika. Krátkodobý a dlouhodobý účinek měnové politiky na produkt, zaměstnanost a cenovou hladinu.
  11. Problematika měnového kurzu, odvození rovnovážné úrovně, vliv jeho změny na rovnováhu na mezinárodním trhu peněz. Vnější měnová politika, jednotlivé typy kursových režimů, kursové intervence, role mezinárodních finančních in
Literatura
  povinná literatura
 • PELLEŠOVÁ, P. Obecná ekonomie II. SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-959-6. info
 • JUREČKA, V. A KOL. Makroekonomie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-249-3258-9. info
 • POŠTA, V., SIRŮČEK, P. Makroekonomie - základní kurz. Cvičebnice. Slaný: Melandrium, 2006. ISBN 80-86175-42-1. info
 • TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy makroekonomie. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0952-6. info
 • PAULÍK, T., PELLEŠOVÁ, P. Makroekonomie A. Opora pro distanční studium. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-234-3. info
 • RUSMICHOVÁ, L., SOUKUP, J. A KOL. Makroekonomie. Základní kurz. Slaný: Melandrium, 2002. ISBN 80-901801-8-3. info
  doporučená literatura
 • URAMOVÁ, M., LACOVÁ, Ž., HRONEC, M. Makroekonómia I. Banská Bystrica: UMB, 2010. ISBN 978-80-557-0043-4. info
 • HEDIJA, V., MUSIL, P. Praktikum makroekonomie. Plzeň: Nakladatelství A. Čenek, 2009. ISBN 978-80-7380-158-8. info
 • PAVELKA, T. Makroekonomie - základní kurz. Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-52-2. info
 • LISÝ, J. A KOL. Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: Ekonómia, 2005. ISBN 80-8078-063-3. info
 • SIRŮČEK, P., NESET, P. Makroekonomická teorie I. Cvičebnice. 1. část. Slaný: Melandrium, 2003. ISBN 80-86175-36-7. info
 • PROVAZNÍKOVÁ, R., VOLEJNÍKOVÁ, J. Makroekonomie. Cvičebnice. Slaný: Melandrium, 2003. ISBN 80-86175-28-5. info
 • HELÍSEK, M. Makroekonomie - základní kurz. Slaný: Meladrium, 2002. ISBN 80-86175-25-1. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Informace učitele
Podmínkou absolvování předmětu je úspěšné absolvování průběžného testu, písemná zkouška.
Ostatní studijní zátěž: studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných problematice makroekonomie.
AktivityNáročnost [h]
Konzultace2
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška10
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/EVSBKZMA