EVSBPDHO Dějiny evropského a československého hospodářství

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Út 8:05–9:40 A206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVSBPDHO/01: Út 9:45–10:30 A206, L. Nenička
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/30, pouze zareg.: 1/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty komparativní metodou s hospodářským vývojem ve vybraných evropských zemích, ve státech s tržní ekonomikou a ve státech bývalého socialistického bloku. V průběhu kurzu budou analyzovány integrační tendence, zároveň budou klasifikovány společné rysy ekonomického vývoje i jeho územní specifika. Studentům bude poskytnut širší rámec informací k zařazení ekonomiky českých zemí do mezinárodních vazeb. V rámci výkladu o obecných rysech evropského hospodářství ve 20. století budou představeny hlavní rysy ekonomického vývoje českých zemí a Slovenska od počátků industriální společnosti do pádu komunistického režimu.
Osnova
 • 1. Zrod moderní industriální společnosti
  2. Ekonomické aspekty I. světové války
  3. Československá ekonomika po vzniku samostatného státu
  4. Ruská ekonomika po roce 1917
  5. Velká hospodářská krize a snahy o její překonání
  6. Nástup nacismu v Německu a jeho důsledky
  7. Válečné ekonomiky evropských zemí v době druhé světové války
  8. Hospodářská obnova poválečné Evropy a Československa
  9. Západ po r. 1950 a počátky evropské integrace
  10. Zformování sovětského bloku
  11. Reformy centrálně plánovaných ekonomik a jejich průběh v Československu
  12. Změny hospodářského vývoje v 70. - 80. letech
  13. Pád komunistických režimů a završení evropské integrace
  ad 1) Předpoklady vzniku moderní industriální společnosti. Podstata a průběh první průmyslové revoluce v evropské dimenzi. Ekonomické a sociální důsledky industrializace. Průběh průmyslové revoluce v českých zemích a na Slovensku.
  ad 2) Formování mezinárodních ekonomických vazeb před 1. světovou válkou. Evropa v letech 1914-1918. Výsledky války a jejich dopady na evropské hospodářství. Základní rysy meziválečného hospodářského vývoje, průběh hospodářských cyklů.
  ad 3) Československé hospodářství po vzniku samostatného státu. Měnová reforma a další ekonomická opatření po roce 1918. Politická situace nového státu a jeho místo na mezinárodní scéně. "Zlatá éra" československé ekonomiky v druhé polovině 20. let.
  ad 4) Hospodářský vývoj Sovětského svazu 1917-1941. První revoluční kroky v ekonomice, hospodářská politika tzv. válečného komunismu. Nová ekonomická politika 1921-1925. Nástup pětiletých plánů. Centralizované direktivní řízení sovětského hospodářství.
  ad 5) Příčiny velké hospodářské krize. Její důsledky pro světovou ekonomiku. Začátky krize v ČSR. Nárůst sociálních problémů a dopady krize v jednotlivých regionech. Radikalizace společnosti a posilování extrémistických hnutí.
  ad 6) Nástup nacistů k moci v roce 1933. Hlavní rysy nacistické hospodářské politiky ve 30. letech. Protižidovská opatření. Postupný rozklad versailleského systému. Politický a hospodářský vývoj v Československu v druhé polovině 30. let. Mnichovská dohoda a její důsledky.
  ad 7) Počátky druhé světové války v Evropě a válečná ekonomika vybraných zemí Hospodářský vývoj českých zemí a Slovenska v letech 1939-1945. Podřizování českého průmyslu nacistickým válečným cílům.
  ad 8) Ekonomické důsledky války, poválečná obnova Evropy a počátky odlišné cesty ekonomik zemí západní a východní Evropy. Změny československého hospodářství v letech 1945-1947. Marshallův plán a jeho vliv na situaci v Evropě.
  ad 9) Vývoj hospodářství v zemích s tržní ekonomikou po roce 1950. Dekolonizace. Evropská integrace. Hospodářský vývoj ve Velké Británii, Francii, Německé spolkové republice, s přihlédnutím k hlavním charakteristickým rysům vývoje v USA a Japonsku.
  ad 10) Evropské centrálně plánované ekonomiky po roce 1949. Podřízení ekonomiky zemí východního bloku politickým a hospodářským zájmům SSSR. Nástup KSČ k moci v únoru 1948 a přechod k centrálně řízené ekonomice.
  ad 11) První krize sovětského bloku v 50. letech. Situace v jednotlivých komunistických zemích. Geneze a průběh hospodářské reformy v 60. letech. Ekonomické pozadí tzv. Pražského jara. Porážka reforem po sovětské invazi v srpnu 1968. Počátky tzv. normalizace.
  ad 12) Vliv tzv. ropných šoků na evropské hospodářství. Situace ve vybraných evropsk
Literatura
  povinná literatura
 • NENIČKA, L. Dějiny československého a evropského hospodářství. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-013-9. info
 • ŽÍDEK, L. Dějiny světového hospodářství. Plzeň, vydavatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-184-7. info
 • VITTORIO, A. An Economic History of Europe: from expansion to development. London, 2006. ISBN 978-0-415-35625-1. info
 • STEINER, J., KROL, J. Kapitoly z hospodářských a sociálních dějin Československa 1918-1989. Karviná: OPF SU, 1997. ISBN 80-85879-80-8. info
 • FALTUS, J., PRÚCHA, V. Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století. Praha, VŠE, 1996. ISBN 80-7079-931-5. info
  doporučená literatura
 • PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992: 2. díl. Období 1945 - 1992. Brno, vydavatelství Doplněk, 2009. ISBN 978-80-7239-228-5. info
 • JAKUBEC, I. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992. Praha, vydavatelství Oeconomia, 2008. ISBN 978-80-245-1450-5. info
 • STELLNER, F. A KOL. Hospodářské dějiny (16.-20. století). Praha: Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1141-X. info
 • PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992: 1. díl. Období 1918-1945. Brno, vydavatelství Doplněk, 2004. ISBN 80-7239-147-X. info
 • SEKANINA, M. Lexikon našich hospodářských dějin. Praha, vydavatelství Libri, 2003. ISBN 80-7277-178-7. info
 • WEGS J., LADRECH,R. Evropa po roce 1945.(Dějiny Evropy). Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-507-0. info
 • KUBŮ, E., PÁTEK, J. A KOL. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-716-X. info
 • LACINA, V. Zlatá léta československého hospodářství (1918-1929. Praha, 2000. ISBN 80-7286-000-3. info
 • HOWARD, M., L. R. WILLIAM. The Oxford history of the twentieth century. 1st edition, Oxford, 1998. ISBN 0-19-820428-0. info
 • CAMERON, R. Stručné ekonomické dějiny světa. Praha, 1996. ISBN 80-85865-21-1. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Jiná zátěž (studium literatury a prezentace referátu). Podmínkou absolvování předmětu je alespoň 70 % účast na seminářích a úspěšné absolvování zápočtu.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž47
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem116
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/EVSBPDHO