EVSBPFSC Formy sociální péče

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
St 8:05–9:40 A318
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVSBPFSC/01: St 9:45–10:30 A318, I. Buryová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/22, pouze zareg.: 1/22
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s významem sociální péče o handicapované skupiny obyvatel z hlediska jejich integrace do společnosti. Prezentovat studentům přístupy, formy a metody státní i nestátní intervence, legislativní kroky v sociální péči o zdravotně postižené, seniory, národnostní a menšinové skupiny. Zdůvodnit studentům význam práva na odlišnost u handicapovaných a organizaci dobrovolnické práce s handicapovanými. Posilovat u studentů empatický přístup k příslušníkům handicapovaných skupin. Výklad obohatit pozváním odborníka z praxe (sociálním kurátorem nebo pracovníkem charity) k aktualizaci sociální politiky na podmínky konkrétního regionu a instituce.
Osnova
 • 1. Charakteristika handicapovaných skupin obyvatel
  2. Základy sociální prevence
  3. Základy sociální a sexuální patologie
  4. Základy sociální gerontologie
  5. Základy kriminologie, penologie a pospenitenciární péče
  6. Metodologie sociální péče o handicapované
  7. Formy sociální péče o handicapované
  8. Komunitní práce s handicapovanými
  9. Komunitní sociální péče
  10. Dobrovolnická práce v sociální péči o handicapované
  11. Hranice práva a tolerance ve vztahu k handicapovaným
  12. Sociální ochrana handicapovaných na příkladech vybraných států Evropské unie
  13. Prezentace diskusních příspěvků na zvolené téma.
  1. Charakteristika handicapovaných skupin obyvatel
  Vymezení společných a specifických rysů handicapovaných skupin obyvatel. Druhy handicapovaných skupin obyvatel se zřetelem k typologii handicapu. Socio-demografická struktura a profesně-kvalifikační struktura handicapovaných.
  2. Základy sociální prevence.
  Druhy a cíle sociální prevence. Charakteristika primární, sekundární a terciární prevence v sociální péči o handicapované. Monitoring lokalit s výskytem handicapovaných skupin obyvatel a uplatňování koncepcí sociální prevence.
  3. Základy sociální a sexuální patologie.
  Charakteristika a druhy sociálně patologických a sexuálně patologických jevů. Cíle sociální patologie při posuzování a řešení sociálně patologických jevů (Rapid Assessment). Cíle sexuální patologie a etologický přístup k řešení sexuálně patologického chování.
  4. Základy sociální gerontologie
  Poslání sociální gerontologie v sociální péči a vybraných sociálních službách pro seniory. Formy a alternativy aktivního stáří. Charakter ošetřovatelské a sociální péče u seniorů. Paliativní péče, hospicová péče.
  5. Základy kriminologie, penologie a pospenitenciární péče
  Sankce a represe kontra efektivní trestní systém - alternativní tresty a jejich uplatnění v trestní politice státu. Resocializační pedagogika jako věda o reedukaci a kontinuálním resocializačním působení. Penitenciární podmínky práce sociálních kurátorů - probace a mediace.
  6. Metodologie sociální péče o handicapované
  Kvalitativní výzkumné metody v sociální péči o handicapované. Integrovaná supervize v sociální péči o handicapované.
  7. Formy sociální péče o handicapované
  Terapie, rychlá poradenská intervence, rehabilitace a osobní asistence.
  8. Komunitní práce s handicapovanými
  Subkultury handicapovaných skupin obyvatel, kulturní relativismus a idea učící se komunity.
  9. Komunitní sociální péče
  Strategie a komunitní plánování v komunitní sociální péči o emigranty a národnostní menšiny.
  10. Dobrovolnická práce v sociální péči o handicapované
  Solidarita dobrovolnického hnutí v sociální péči o handicapované. Typologie a charakteristika angažovaných dobrovolníků a aktivistů. Význam dobrovolnické práce svépomocných a sebezkušenostních skupin.
  11. Hranice práva a tolerance ve vztahu k handicapovaným
  Výchova k toleranci a úctě k druhému - přirozená pluralita. Legitimita právních předpisů a morálních norem - právo na odlišnost. Hranice přirozené sociální kontroly a dohledu nad handicapovanými skupinami a jedinci.
  12. Sociální ochrana handicapovaných na příkladech vybraných států Evropské unie
  Aspekty konvergence systémů sociální ochrany handicapovaných. Legitimita sociální ochrany handicapovaných v sociálních státech EU.
  13. Prezentace diskusních příspěvků na zvolené téma.
  Cílem je aktivní zapojení studentů do problematiky handicapovaných skupin obyvatel a celkové shrnutí jednotlivých témat semestru. Studenti prezentují své
Literatura
  povinná literatura
 • CHEERS B., DARRACOTT R., LONNE, B. Social Care Practice in Rural Communities. Sydney. ISBN 978-186287-6. info
 • BURYOVÁ, I. Formy sociální péče. Karviná: SU OPF, 2014. info
 • ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-2624-3. info
 • ROBERTS, P., PRIEST, H. Healthcare Research: A Handbook for Students and practitioners. 2010. ISBN 978-0-470-68958-5. info
 • NOVOSAD, L. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-509-7. info
 • FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie. Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2781-3. info
 • MATOUŠEK, O. a kol. Sociální služby. Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-310-9. info
 • JAROŠOVÁ, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2150-7. info
 • TOŠNER, J., SOZANSKÁ, O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-178-6. info
  doporučená literatura
 • Odborný časopis pracovníků sociální péče. Sociální péče. info
 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-908-8. info
 • MLČÁK, Z. Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. Ostrava : Ostravská univerzita - Filozofická fak, 2005. ISBN 80-7368-129-3. info
 • CHMELÍK, J. a kol. Mravnost, pornografie, a mravnostní kriminalita. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-739-6. info
 • MARYNOWICZ-HETKA, E. A KOL. European Dimensions in Training and Practice of the Social Professions. 1th Katowice: Śląsk, 1999. ISBN 83-7164-184-2. info
 • BAKER, G. Použití kvalitativních výzkumných metod rychlého posuzování drog ve společnosti. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-78-2. info
 • NOVOSAD, L. Některé aspekty socializace lidí se zdravotním postižením. Kapitoly ze sociologie handicapu. 1. vyd. Liberec: Vysoká škola textilní - Technic, 1998. ISBN 80-7083-268-1. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Seminární práce s povinnou prezentací. Absolvování předmětu je uzavřeno zápočtem. Podmínkou je minimálně 50 % -ní účast na seminářích a úspěšné obhájení seminární práce.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž76
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2022/EVSBPFSC