EVSBPPSY Psychologie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Čt 13:05–14:40 AULA
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 94/160, pouze zareg.: 0/160
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášek je seznámit studenty s předmětem psychologie a aplikovaných psychologických disciplín, zejména sociální psychologie, psychologie osobnosti, psychologie práce a zdraví. Výuka je koncipována jako základ studia psychologie pro manažery. Současně si klade za cíl přispět k sebepoznání, k rozvoji osobnosti studenta i k možnostem seberealizace. Předmět současně tvoří přirozená východiska pro řadu dalších disciplín ve výuce, zaměřených na problematiku komunikace, řízení, ale též pro personalistiku, marketing, andragogiku apod.
Osnova
 • 1. Úvod do studia psychologie. Aplikované psychologie
  2. Antropologické modely v psychologii a pojem osobnost
  3. Vlastnosti osobnosti a typologie osobností
  4. Vnímaní času a kulturní kontexty jáství
  5. Sociální normy, tradice, hodnoty, postoje a jejich změna
  6. Psychologické aspekty rozhodování a teorie motivace
  7. Interakce personální
  8. Vnímání druhých a vliv prostředí
  9. Konflikt a spolupráce
  10. Psychologie prodeje a trhu
  11. Psychologie propagace a reklamy
  12. Ovlivňování a techniky manipulace
  13. Psychohygiena práce a strategie zvládání náročných životních situací
  1. Úvod do studia psychologie
  Předmět, úkoly a cíle psychologie. Vymezení pojmu psychologie, zařazení psychologie do systému věd. Historický vývoj psychologie. Směry v psychologii. Metody psychologie.
  2. Antropologické modely v psychologii a pojem osobnost
  Antické antropologické modely. Náboženské modely osobností. Osvícenský antropologický model. Psychoanalytická struktura osobnost. Behaviorální koncept osobností. Antropologický model humanistické psychologie i Gestalt. Franklův trojdimenzionální model osobností.
  3. Vlastnosti osobností a typologie osobností.
  Elementy osobností vrozené a získané z prostředí. Temperament a charakter. Schopnosti, dovednosti a inteligence. Extroverze a introverze. Teorie Big five. Typologie Hippokratova, Sprangerova, Eysenckova, Gretzova.
  4. Vnímaní času a kulturní kontexty jáství
  Paradigmata času od antiky po současnost. Kulturně geografické rozdíly ve vnímání času. Zimbardo a Boyd koncept šestí časových horizontů. Pojetí jáství ve vybraných kulturách.

  5. Sociální normy, tradice, hodnoty, postoje a jejich změna
  Osobnost a společnost. Hierarchie hodnot. Tradice a sebepojetí. Postoje a sebepojetí. Podmínky a následky změny postojů.
  6. Psychologické aspekty rozhodování a teorie motivace
  Proces rozhodování. Motivační konflikty. Kognitivní disonance. Systematizace motivů. Teorie potřeb Maslowa. Psychodynamické a behaviorální teorie. Jiné motivační teorie.
  7. Interakce personální
  Sociální facilitace a lenivost. Konformita. Poslušnost, autorita a vůdcovství. Skupinové procesy. Kolektivní chování

  8. Vnímání druhých a vliv prostředí
  Sociální vliv a sociální kontrola. Afiliace. Sociální reprezentace a teorie atribuce. Interpersonální atraktivita a vztahy.

  9. Konflikt a spolupráce
  Prosociální chování. Altruismus a zisk. Teorie agrese. Předsudky. Navazovaní spolupráce a řešení konfliktů.

  10. Psychologie prodeje a trhu
  Psychologie prodeje a trhu a jiné disciplíny. Psychologická charakteristika trhu a zboží. Smysly a emoce v konzumentském chování. Psychologie nákupu. Heuristiky v ekonomickém rozhodování.

  11. Psychologie propagace a reklamy
  Psychologické principy propagace a reklamy. Klasické a instrumentální podmiňování v marketingových strategiích. Charakteristika principů konstrukce reklam. Způsoby vnímání podnětů. Druhy emocí a jejich význam v reklamě. Smyslové aspekty reklamy a její prostředky. Podprahová a skrytá reklama

  12. Ovlivňování a techniky manipulace
  Vymezení a rozpoznání manipulace. Podstata ovlivňování pomocí NLP. Identifikace jazykové struktury ovlivňujících lidské chování. Jednotlivé manipulační techniky. Podstata paradoxního ovlivňování

  13. Psychohygiena práce a strategie zvládání náročných životních situací
  Klasifikace náročných životních situací. Stres, stresory a příznaky stresu. Syndrom vyhoření, příčiny, prevence a náprava. Asertivní chovaní. Psychofyzická rovnováha. Smysl života. Relaxační techniky. Duchovní život a meditace.
Literatura
  povinná literatura
 • MIZIA, C. A. Psychologie prodeje a trhu. Karviná: OPF, SU, 2011. ISBN neuvedeno. info
 • ZIMBARDO, P. The Time Paradox: The New Psychology of Time That Can Change Your Life. New York: Free Press, 2008. info
 • KERN, H., MEHL, Ch., NOLZ, H. a kol. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-121-2. info
 • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-198-3. info
  doporučená literatura
 • RIEGEL, K. Ekonomická psychologie. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1185-0. info
 • MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1349-6. info
 • BACON, J. Psyche moving: 'Active imagination' and 'focusing' in movement-based performance and psychotherapy. Body, Movement and Dance in Psychotherapy. 2007. info
 • PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0871-X. info
 • SHEEHY, N. Encyklopedie nejvýznamnějších psychologů. Brno: Barrister & Principal, 2005. ISBN 80-86598-82-9. info
 • ŘÍČAN, P. Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-923-2. info
 • PROVAZNÍK, V. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha, 2002. ISBN 80-247-0470-6. info
 • VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0180-4. info
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-551-2. info
 • WHITE, A., HARDY, L. Use of different imagery perspectives on the learning and performance of different motor skills. London: British Journal of Psychology, 1995. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Písemný test.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž79
Přednáška26
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/EVSBPPSY