EVSBPPSZ Právo sociálního zabezpečení

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jaromír Richter (přednášející)
Garance
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Čt 13:05–14:40 A217
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVSBPPSZ/01: Čt 14:45–15:30 A217, J. Richter
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( EVSBAPRA Law || EVSBPLAW Právo || EVSBPPRA Právo || PEMBAPRA Law || PEMBPLAW Právo || PEMBPPRA Právo || PRABAPRA Law || PRABPPRA Právo )
Úspěšné absolvování předmětu Právo, Obchodní právo a Pracovní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je v praxi navázat na teoretické poznatky získané v předmětu Právo. Předmět se řadí do skupiny předmětů zaměřených na speciální právní oblast sociálního zabezpečení. Sociální zabezpečení je tvořeno třemi systémy sociální ochrany obyvatelstva, kterými jsou sociální pojištění, státní sociální podpora a sociální péče. Předmět posluchačům poskytuje ucelený přehled o organizaci, správě a provádění sociálního zabezpečení, o pojistném na sociální zabezpečení, o nemocenském a důchodovém pojištění, o zdravotním pojištění, státní sociální podpoře a sociální péči. Znalost základních zásad, úlohy státu a postavení subjektů dané oblasti je nezbytným předpokladem z hlediska potřeb společnosti, pro uplatnění absolventů ve státní správě, veřejné správě, ale i v podnikatelské sféře.
Osnova
 • 1. Obecná charakteristika právní disciplíny, její místo v právním systému
  2. Úloha orgánů státní správy v oblasti sociálního zabezpečení, funkce organizací v sociálním zabezpečení, práva a povinnosti občanů při provádění sociálního zabezpečení
  3. Finanční hospodaření státu na úseku práva sociálního zabezpečení
  4. Nemocenské pojištění, nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných a nárokové dávky
  5. Důchodové pojištění a podmínky účasti na tomto pojištění, jednotlivé druhy důchodů, společná ustanovení pro důchody
  6. Jednotlivé druhy důchodů, společná ustanovení pro důchody
  7. Zdravotní pojištění
  8. Státní sociální podpora a okruh oprávněných osob
  9. Okruh oprávněných osob
  10. Sociální péče a její rozsah
  11. Řízení ve věcech nemocenského pojištění, důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  12. Správní řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  13. Doplňkové důchodové pojištění.
  1. Úvod do problematiky sociálního práva, jeho místo v právním systému České republiky a Evropské unie, prameny práva, obecné vymezení institutu sociálního zabezpečení, pojištění nemocenského, zdravotního a důchodového, systému sociální péče a státní sociální podpory.
  2. Úloha orgánů státní správy v oblasti sociálního práva. Předmět právní úpravy sociálního práva. Organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost a příslušnost orgánů státní správy a jiných pověřených subjektů, kontrolní činnost v oblasti sociálního zabezpečení. Zákonné povinnosti zaměstnanců v nemocenském pojištění a povinnosti občanů v důchodovém pojištění.
  3. Obecné principy a modely sociálního práva. Finanční hospodaření na úseku sociálního pojištění, státní sociální podpory, sociální péče a zdravotnictví.
  4. Subjekty právního vztahu, jejich práva a povinnosti, přehled dávek, nároky z nemocenského pojištění zaměstnanců. Státní správa, organizace a finanční hospodaření nemocenského pojištění zaměstnanců.
  5. Právní úprava, struktura a systém tohoto pojištění, druhy důchodů a okruh pojištěných osob a podmínky účasti na pojištění, doba pojištění a náhradní doby. Jednotlivé druhy důchodů.
  6. Podmínky nároků na starobní, invalidní a částečně invalidní důchodů, jejich výše v závislosti na délce pojištění a osobním vyměřovacím základu, výpočtový základ pro výši důchodu, souběh starobního a částečně invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti. Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod, podmínky nároků a jejich výše. Společná ustanovení pro důchody.
  7. Právní úprava, základní principy veřejného zdravotního pojištění, pojistné na zdravotní pojištění a druhy pojišťoven. Subjekty právního vztahu, jejich práva a povinnosti v systému zdravotního pojištění.
  8. Právní úprava, struktura, systém dávek státní sociální podpory závislé na příjmu a dávky státní sociální podpory nezávislé na příjmu. Vymezení pojmů důležitých pro posouzení oprávněnosti nároku. Dávky státní sociální podpory.
  9. Subjekty právního vztahu, podmínky nároků na jednotlivé dávky, životní minimum, přídavek na dítě, sociální bydlení, příspěvek na dopravu, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné. Správní řízení ve věcech řízení o dávkách státní sociální potřeby.
  10. Právní úprava oblasti sociální péče. Subjekty právního vztahu, jejich práva a p
Literatura
  povinná literatura
 • TOMEŠ I., KOLDINNSKÁ, K. Sociální právo EU. ISBN 80-7179-831-2. info
 • RICHTER J. Právo sociálního zabezpečení. SU OPF Karviná, 2014. ISBN 978-80-7248-993-0. info
 • RICHTER, J. Sociální politika a sociální management. SU OPF Karviná, 2013. ISBN 978-80-7248-926-8. info
 • TRÖSTER P. Právo sociálního zabezpečení, 5. přepr. a akt. vyd. C.H.BECK Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-322-6. info
 • RICHTER, J. Praktický průvodce zákoníkem práce. IV. vydání. Karviná: PARIS, 2009. ISBN 978-80-903817-9-7. info
  doporučená literatura
 • BAUER, J. Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci Evropské unie. Praha: MPSV ČR. ISBN 80-86552-07-1. info
 • BŘESKÁ, N., BURDOVÁ, E., VRÁNOVÁ, L. Státní sociální podpora 2006. 11. vydání. Olomouc: ANAG, 2006. info
 • GALVAS, M, GREGOROVÁ, Z. Sociální zabezpečení, 2. vydání. Brno: MU, 2005. info
 • TOMEŠ, I. Sociální správa. Praha: Portál, 2002, 2002. ISBN 80-7178-560-1. info
 • VOPATOVÁ, G. Sociální ochrana v rámci evropské sociální charty. Praha: MPSV ČR, 2001. ISBN 80-85529-97-1. info
 • MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-473-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Seminární práce, zkouška
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž36
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem115
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2022/EVSBPPSZ