EVSBPSPO Sociální politika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Út 13:55–15:30 A217
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVSBPSPO/01: Út 13:05–13:50 A217, L. Nenička
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s problémy tvorby a realizace aktivit, které se dotýkají funkce státu při formování sociálních podmínek života lidí, skupin a jednotlivců. Objasnit současné adresné zaměření sociální politiky ve všech jejích odvětvích , přispět k pochopení souvislostí mezi ekonomickou a sociální politikou v současné ČR, informovat o postupu, problémech, přínosech a rizicích po začlenění ČR do EU v oblasti sociální politiky. Výklad obohatit pozváním odborníka z praxe k aktualizaci sociální politiky na podmínky konkrétního regionu a instituce.
Osnova
 • 1. Sociální systémy
  2. Sociální stát
  3. Typy sociální politiky
  4. Funkce sociální politiky
  5. Principy sociální politiky
  6. Vývoj české sociální politiky
  7. Sociální inkluze, sociální exkluze
  8. Sociální prevence
  9. Chudoba - sociální událost
  10. Zdravotní politika - charakter zdravotní péče v ČR
  11. Zdravotní politika - primární, sekundární a terciární zdravotní péče.
  12. Vzdělávací politika - strategie výchovy a vzdělávání v ČR.
  13. Rodinná politika
  1. Sociální systémy
  Teorie sociálních práv, sociálního vědomí a sociálního zákonodárství. Funkce sociálních systémů. Liberalismus, socialismus, křesťanská sociální nauka, sociálně demokratický model. Lidská práva a jejich naplňování. Základní dokumenty.
  2. Sociální stát
  Vymezení sociálního státu, faktory ovlivňující vývoj a konkrétní podobu sociálního státu, typy sociálního státu, současné trendy sociálního státu, krize sociálního státu.
  3. Typy sociální politiky
  Typy sociální politiky v kontextu s typem sociálního státu. Redistributivní typ, výkonový typ a reziduální typ sociální politiky, charakteristika a činitelé, ovlivňující typ sociální politiky.
  4. Funkce sociální politiky
  Vývoj a harmonizace funkcí. Sociální pojištění, státní sociální podpora a sociální pomoc jako tři prvky systému sociální ochrany obyvatel ČR.
  5. Principy sociální politiky
  Princip sociální spravedlnosti, princip solidarity, princip subsidiarity, princip participace. Definování pojmů, charakter a objasnění jednotlivých principů v souvislosti s typem sociální politiky a sociálního státu.
  6. Vývoj české sociální politiky
  Etapy vývoje české sociální politiky, osobnosti české sociální politiky.
  7. Sociální inkluze, sociální exkluze
  Sociální inkluze, mechanismy, význam pro jedince, skupinu a společnost. Sociální exkluze - příčiny, prvky diskriminace, sociální exkluze jako společenský problém. Skupiny obyvatel, ohrožené sociální exkluzí.
  8. Sociální prevence
  Cíle a předpoklady sociální prevence. Sociální událost. Záchranná sociální síť jako prevence sociálně patologických jevů.
  9. Chudoba - sociální událost
  Definice chudoby - chudoba absolutní, relevantní. Příčiny chudoby - objektivní, subjektivní chudoba. Hranice chudoby, existenční minimum. Řešení chudoby jako celosvětového problému. Prevence a řešení chudoby v rámci sociální politiky ČR.
  10. Zdravotní politika - charakter zdravotní péče v ČR
  Zdravotní politika státu, zdravotní instituce a jejich poslání, státní a nestátní sektor zdravotnické péče. Organizace zdravotnických služeb, financování zdravotnické péče.
  11. Zdravotní politika - primární, sekundární a terciární zdravotní péče
  Poskytování primární, sekundární a terciární zdravotnické péče, rozdíly v poskytování zdravotnických a ošetřovatelských služeb v terénní a ústavní péči v ČR.
  12. Vzdělávací politika
  Systém výchovy a vzdělávání dětí, mladistvých a dospělých v ČR. Struktura vzdělávací soustavy, její nástroje. Principy výchovy a vzdělávání dětí, vzdělávací programy, jejich hlavní cíl, preventivní charakter výchovy a vzdělávání . Význam celoživotního vzdělávání s profesními potřebami trhu práce a v souvislosti s politikou zaměstnanosti.
  13. Rodinná politika
  Význam rodinné politiky pro společnost, ekonomické a politické aspekty, které ovlivňují charakter a úroveň rodinné politiky. Srovnání úrovně RP ve státech EU.
Literatura
  povinná literatura
 • časopis Sociální práce / Sociálna práca. info
 • KOVÁŘ, M. The British "welfare state": the first attempts at its revision. The Labourites and Tories in the time of birth "of a nation" and the culminating Cold War (1949-1951). Frankfurt am Main, 2012. ISBN 978-3-631-63701-2. info
 • KREBS, V. Sociální politika. Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-585-4. info
 • HARTLEY, D. Social Policy. 2006. ISBN 978-0-7456-3435. info
 • SIROVÁTKA, T. (ed). Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: FSS MU, 2004. ISBN 80-210-2307-4. info
 • TOMEŠ, I. Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub, 2001. ISBN 80-86484-00-9. info
 • DURDISOVÁ A KOL. Sociální politika. Praha: CODEX, 2000. info
  doporučená literatura
 • KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha: SLON, 2006. ISBN 80-86429-41-5. info
 • HALL A., MIDGLEY J. Social Policy for Development. London, 2004. ISBN 0-7619-6715-X. info
 • MAREŠ, P., SIROVÁTKA, T. (ed). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: FSS MU, 2002. ISBN neuvedeno. info
 • SIROVÁTKA, T. (ed.). Česká sociální politika na prahu 21. století. Efektivnost, selhávání, legitimita. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2307-4. info
 • VEČEŘA, M. Sociální stát - teorie a východiska. Praha: SLON, 1996. ISBN neuvedeno. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Absolvování předmětu je ukončeno kombinovanou zkouškou. Podmínkou přijetí ke zkoušce je minimálně 70 % -ní účast na seminářích a seminární práce s povinnou prezentací.

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž95
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem174
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2022/EVSBPSPO