EVSBPTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Čt 13:05–14:40 A501
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVSBPTPZ/01: Čt 14:45–15:30 A501, M. Tvrdoň
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout znalosti o fungování trhu práce, jak z teoretického hlediska, tak z pohledu realizované praxe. Postihuje hlavní aspekty trhu práce, jako jednoho z trhů výrobních faktorů. Podrobně vysvětluje problematiku nabídky práce a poptávky po práci, rozdílů ve mzdách, působení odborů na trhu práce a státních zásahů na trhu práce. Značná část je také věnována problematice nezaměstnanosti, která představuje v mnoha zemích závažný mikroekonomický a makroekonomický problém. Pozornost je věnována i problematice politiky zaměstnanosti v zemích EU a v ČR.
Osnova
 • 1. Trh práce v podmínkách dokonalé konkurence
  2. Investice do lidského kapitálu
  3. Rozdíly ve mzdách na trhu práce
  4. Diskriminace na trhu práce
  5. Monopson a odbory na trhu práce
  6. Utváření mezd v tržních ekonomikách
  7. Nezaměstnanost
  8. Nezaměstnanost jako sociální problém
  9. Politika zaměstnanosti
  10. Politika zaměstnanosti EU
  11. Politika zaměstnanosti v ČR
  12. Systém služeb zaměstnanosti v ČR
  13. Mezinárodní pohyb pracovních sil
  1. Trh práce v podmínkách dokonalé konkurence
  Charakteristika mikroekonomických souvislostí trhu práce - poptávka firmy po práci a odvození její křivky, faktory působící na firemní poptávku po práci, odvození avysvětlení nabídky práce jednotlivce, substituční a důchodový efekt nabídky práce jednotlivce, rovnováha a nerovnováha na trhu práce.
  2. Investice do lidského kapitálu
  Objasnění pojmu lidský kapitál. Faktory ovlivňující rozhodování člověka o dalším studiu - náklady na vzdělání a výnosy ze vzdělání. Podstata teorie investic do lidského kapitálu, elementární model investování do vzdělání. Investice do lidského kapitálu z pohledu firmy.
  3. Rozdíly ve mzdách na trhu práce
  Vysvětlení existence značných rozdílů ve výdělcích na trhu práce - kompenzační mzdové rozdíly, jedinečnost pracovní síly na trhu práce, rozdíly z důvodu rozdílné kvalifikace, teorie nekonkurujících si skupin na trhu práce, teorie duálního trhu práce.
  4. Diskriminace na trhu práce
  Definice diskriminace na trhu práce, projevy a příčiny diskriminace. Formy boje proti diskriminaci na trhu práce, účinnost jednotlivých protidiskriminačních opatření.
  5. Monopson a odbory na trhu práce
  Monopson na trhu práce - definice monopsonu a odvození jeho chování, zisk monopsonu a ztráta společnosti z nedostatečné alokace zdrojů. Role a cíle odborů na trhu práce, strategie odborů při zvyšování mezd. Bilaterální monopol na trhu práce.
  6. Utváření mezd v tržních ekonomikách
  Vysvětlení mechanizmů, pomocí kterých jsou utvářeny mzdy ve firmách. Objasnění podstaty teorie efektivnostních mezd. Podstata a účel zavádění minimálních mezd v ekonomice.
  7. Nezaměstnanost
  Charakteristika makroekonomických souvislostí trhu práce - faktory ovlivňující vznik nezaměstnanosti na trhu práce, definice nezaměstnaného, sledování a měření nezaměstnanosti, jednotlivé typy nezaměstnanosti, příčiny a řešení nezaměstnanosti z pohledu různých ekonomických směrů, přirozená míra nezaměstnanosti.
  8. Nezaměstnanost jako sociální problém
  Důsledky nezaměstnanosti pro jedince, faktory determinující reakce lidí na nezaměstnanost. Dynamika prožívání nezaměstnanosti. Životní strategie nezaměstnaných v časovém horizontu.
  9. Politika zaměstnanosti
  Co je to politika zaměstnanosti a kdo ji provádí, opatření a cíle politiky zaměstnanosti. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, základní charakteristiky programů politiky zaměstnanosti. Hodnocení účinnosti jednotlivých programů politiky zaměstnanosti.
  10. Politika zaměstnanosti EU
  Politika zaměstnanosti v Evropské unii - charakteristika trhu práce v EU, pilíře politiky zaměstnanosti EU, směrnice politik zaměstnanosti EU, národní akční plány zemí EU.
  11. Politika zaměstnanosti v ČR
  Cíl a obsah české politiky zaměstnanosti. Právo na zaměstnání a realizace politiky zaměstnanosti v ČR. Národní akční plány zaměstnanosti. Programy aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti uplatňované v ČR.
  12. Systém služeb zaměstnanosti v ČR
  Institucionální
Literatura
  povinná literatura
 • KAJZAR, P. Trh práce a politika zaměstnanosti. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-016-0. info
 • HALÁSKOVÁ, R. Politika zaměstnanosti. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-522-5. info
 • ŠIMEK, M. Ekonomie trhu práce A. Ostrava: VŠB-TU, 2007. ISBN 978-80-248-1416-2. info
 • BROŽOVÁ, D. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: SLON, 2003. ISBN 80-86429-16-4. info
 • MAREŠ, P. Nezaměstnanost jeko sociální problém. Praha: Slon, 2002. ISBN 80-86429-08-3. info
 • BUCHTOVÁ, B. a kol. NEZAMĚSTNANOST psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-9006-8. info
  doporučená literatura
 • CAVIEDES, A., MENZ, G. Labour Migration in Europe. New York: Palgrave Macmillan, 2010. ISBN 978-0-230-27482-2. info
 • ŠIMEK, M. Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatel v České republice: Nové přístupy a efekty. Brno, 2010. ISBN 978-80-86572-66-6. info
 • SIROVÁTKA, T., WINKLER, J., ŽIŽLAVSKÝ, M. eds. Nejistoty na trhu práce. Boskovice: FSS, MU, 2009. ISBN 978-80-7326-6. info
 • VÁCLAVÍKOVÁ, A., KOLIBOVÁ, H., KUBICOVÁ, A. Problematika trhu práce a politiky zaměstnanosti. Opava:, 2009. ISBN 978-80-85819-76-2. info
 • DURRSCHMIDT, J., TAYLOR, G. P. Globalization, modernity and social change: hotspots of transition. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 0-333-97157-4. info
 • HAVELKOVÁ, B. Rovnost v odměňování žen a mužů. Praha: Auditorium, 2007. ISBN 978-80-903786-2-9. info
 • KUCHAŘ, P. Trh práce - sociologická analýza. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1383-3. info
 • NORBERG, J. Globalizace. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-32-X. info
 • RIEVAJOVÁ, E. a kol. Teória a politika zamestnanosti. Bratislava: Ekonóm, 2006. ISBN 80-225-2263-5. info
 • KOTÝNKOVÁ, M. Trh práce na přelomu tisíciletí. Praha: Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1149-5. info
 • KOLIBOVÁ, H., KUBICOVÁ, A. Trh práce a politika zaměstnanosti. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-321-8. info
 • WINKLER, J., ŽIŽLAVSKÝ, M. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: MU, 2004. ISBN 80-210-3536-X. info
 • KAMENÍČEK, J. Lidský kapitál. Úvod do ekonomie chování. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0449-3. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Seminární práce, zápočtový test, minimálně 70 % účast na seminářích
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž47
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem116
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2022/EVSBPTPZ