EVSNKEKP Prostorová ekonomie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Kamila Turečková, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
doc. Ing. Kamila Turečková, Ph.D., MBA
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Pá 6. 10. 11:25–13:00 A206, Pá 3. 11. 11:25–13:00 A206, Pá 1. 12. 11:25–13:00 A206
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/30, pouze zareg.: 3/30
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. Úvod do prostorové ekonomie Vymezení pojmů region, regionalizace, rozvoj, růst, determinanty rozvoje, typy regionů; prostorová struktura jako výsledek rozhodování aktérů – tři aktéři – firmy, domácnosti, stát, jejich funkce a vztahy. Typologie, klasifikace a členění regionů, regionální problémy. Vymezení regionální ekonomie a regionální ekonomiky. 2. Teoretické směry v regionální ekonomii Prostorová hlediska v ekonomickém myšlení v historických obdobích, dílčí teorie, neoklasický a keynesiánský přístup, přínosy jednotlivých teorií regionální rozvoji. 3. Lokalizační teorie Pojem lokalizace, faktory lokalizace a umístění, lokalizační analýza, koncepce lokalizační analýzy: neoklasická koncepce a behavioristická koncepce. 4. Koncepce regionálního rozvoje a růstu, změny v ekonomické úrovni regionů, prostorová analýza Regionální rozvojové teorie kladoucí důraz na stranu poptávky v ekonomice: teorie exportní báze a regionální input-output analýza. Základní model neoklasické teorie růstu, teorie polarizace, koncepce nové teorie růstu. Přístupy k určení změn v ekonomické úrovni regionů. Teorie ekonomické základny, teorie sektorů, teorie kumulativních změn. 5. Prostorová analýza, regionální trh Prostorová analýza a syntéza – metody, přístupy. Základní kategorie regionální poptávky - vnitřní, neohraničená, soustředná, produkční a souhrnná regionální poptávka, regionální poptávkové funkce, základní kategorie regionální nabídky - vnitřní, soustředná, produkční, souhrnná, Faktory působící na regionální poptávku a nabídku. Tržní rovnováha v prostorovém vyjádření. Regionální trh práce a půdy. 6. Územní plánování, urbanizace, sídelní struktura a městské systémy Úkoly, cíle a faktory územního plánování. Faktory ovlivňující uspořádání prostoru. Hlavní rysy současného přístupu k územním plánům, metody a zásady tvorby územních plánů. Úloha veřejné správy ve sféře územního plánování. Urbanizace, suburbanizace, nepřímá urbanizace. Teorie centrálních míst, město jako urbanistický a ekonomický systém, městské systémy a jejich vývoj. Teorie městských systémů. Aglomerace. Ekonomické vztahy a vazby v prostorové struktuře hospodářství. 7. Prostorová a odvětvová struktura ekonomiky Odvětvová struktura regionů, její vývoj a tendence. Specifikace primárního, sekundárního, terciálního a kvartálního sektoru a jejich postavení v národním hospodářství. Liberální vs. protekcionistický přístup. Technická infrastruktura. Průmyslové zóny a klastry, průmyslové aglomerace a aglomerační efekty. Externality.
Literatura
  • BEČEK, M., ŘEHÁK, Š., TVRDOŇ, J. Regionálna ekonómia a politika. Bratislava, 2010. ISBN 978-80-8078-362-4. info
  • ČADIL, J. Regionální ekonomie. Teorie a aplikace. Praha: C: H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-191-8. info
  • PIKE, A. RODRIGUEZ-POSE, A. TOMANEY, J. Local and Regional Development. Routledge, 2006. ISBN 9780203003060. info
  • BLAŽEK,J. - UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Nástin, klasifikace, kritika. Praha, Karolinum UK Praha, 2002. info
  • ARMSTRONG, M., TAYLOR, J. Regional Economics and Policy. Oxford: Wiley-Blackwell, 2000. ISBN 978-0631217138. info
Metody hodnocení
esej (30% hodnocení) a kombinovaná zkouška (70% hodnocení)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/EVSNKEKP