EVSNKROR Řízení obcí a regionů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Jaromír Richter (přednášející)
Garance
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Pá 24. 2. 14:45–16:20 A111, Pá 17. 3. 14:45–16:20 A111, Pá 14. 4. 14:45–16:20 A111
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 62 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/62, pouze zareg.: 0/62
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat základní faktografické informace tak, aby se absolvent dovedl orientovat v problematice samosprávy, což mu umožní lépe navazovat potřebné kontakty s těmito orgány. Instituce samosprávy, neziskové organizace a obecně prospěšné organizace jsou často zařazovány do tzv. nepodnikatelských organizací. Ovšem jejich systém řízení musí plnit stejně jako u podnikatelských organizací jim vlastní společenské poslání a tímto dosahovat stanovených cílů. Musí tedy respektovat stejné principy a uplatňovat obecné zásady managementu, navíc má však na fungování těchto organizací vliv řada dalších faktorů, zejména politických a mocenských. Proto je nutná teoretická znalost i praktické poznatky o fungování samosprávy v ČR, včetně možných manažerských přístupů, vhodných pro uplatňování v podmínkách řízení obcí a regionů. Jedná se zejména o otázky plánování, provádění potřebných organizačních změn s ohledem na výkonnost organizace.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1.Základní pojmy. Historický vývoj samosprávy na území ČR. Základy managementu nepodnikatelských organizací dle charakteristiky jejich působení.
  Vysvětlení základních pojmů jejich definice a význam. Rozlišení postavení státní správy a samosprávy.
  2.Legislativní opora činnosti samosprávy.
  Vysvětlení principů vyplývajících ze zákonů č.128/2000 Sb.[zákon o obcích], č. 129/2000 Sb.[zákon o krajích]a č. 248/2000 Sb.[o podpoře regionů].
  3.Základy teorie a praxe řízení obcí a regionů, principy jejich fungování.
  Definování základních manažerských funkcí jejich rozdělení do skupin. Analýza uplatnění možných metod řízení.
  4.Povinnosti obcí a regionů vyplývající z legislativy.
  Plnění základních úkolů obcí a krajů daných zákonem (péče o školství, zdravotnictví, dopravu, podpora zaměstnanosti a podnikání).
  5.Operativní a strategické řízení obcí a regionů, uplatnění metod plánování, rozhodování, vedení lidí.
  Vysvětlení postupu rozhodovacího a plánovacího procesu v systému personální práce obcí a krajů. Obsah práce volených zástupců a úředníků samosprávy, kariéra funkcionářů.
  6.Úloha samosprávy při rozvoji svěřeného územního celku, tvorba dlouhodobé koncepce [strategie] území.
  Systém zpracování strategie územního celku. Stanovení priorit územní strategie a srovnání s podnikovou strategií
  7.Význam a tvorba územního plánu obcí a regionů.
  Postavení územního plánu a územně plánovacích podkladů. Popis nástrojů územního plánování [regulační plán, urbanistická studie].
  8.Postavení, podstata a využití metody "PPP".
  Definice, uplatnění a význam metody PPP. Rozbor jejích výhod, rizik a nevýhod.
  9.Morálka veřejných činitelů, etické kodexy samosprávy.
  Úloha a potřeba změn a příprava pracovníků na změny, politická kultura organizací.
  10.Finance územní samosprávy a územní aspekty veřejných financí.
  Postavení místní územní samosprávy a její vztah k financím. Finanční hospodaření municipalit. Příjmy a výdaje municipálních rozpočtů a jejich majetek.
  11.Základní znalosti a dovednosti pracovníků samosprávy.
  Koncepce kariéry, plánování a řízení kariéry, její etapy. Druhy komunikace,rétorika,sebeprezentace. Systém vedení porad a hlavní zásady time-managementu. Zvládání stresů a konfliktů.
  12.Komunikace s veřejností a úloha veřejné kontroly.
  Pojetí, proces, podoby a problémy komunikace s veřejností. Veřejné mínění-charakteristika, výzkum, vývoj.
  13.Krizové řízení ve veřejné správě.
  Základní pojmy-příčiny krizí, charakteristika živelné pohromy. Charakteristika teroru, katastrof,technických havárií, postupy řešení. Tvorba jednotného integrovaného záchranného systému.

Literatura
  povinná literatura
 • PAVLÍK, M. A KOL. Jak úspěšně řídit obec a region. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5256-3. info
 • REKTOŘÍK, J. A KOL. Organizace neziskového sektoru. Praha: EkoPress, 2007. ISBN 978-80-8629-25-5. info
 • SVOBODA, E., BITTNER, L., SVOBODA, P. Moderní přístupy v řízení podniků v novém podnikatelském prostředí. Praha: Profesional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-12-6. info
 • POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. Praha: C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-748-0. info
 • POLIÁN, M. Organizace a činnost veřejné správy. Praha: Prospektrum, 2001. ISBN 80-7179-748-0. info
  doporučená literatura
 • KOUDELKA, Z. Samospráva. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-665-5. info
 • STIMSON, R. J., STOUGH, R., ROBERTS, B. H. Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy Springer. Regional Economic Development, 2006. ISBN 9783540348290. info
 • ŠIMÁK, L. Krizový management vo verejnej správe. 2. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2001. ISBN 80-88829-13-5. info
 • SVOBODA, K., GROSPIČ, J., VEDRAL, J., PLÍŠEK, M. Územní samospráva a státní správa. Praha: Eurounion, s.r.o., 2000. ISBN 80-85858-90-8. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Seminární práce.
Zkouška kombinovaná (úspěšnost 60%).

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž60
Přednáška26
Semestrální práce33
Zkouška40
Celkem159
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/EVSNKROR