EVSNKVEB Veřejná ekonomie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
So 7. 10. 8:05–9:40 A211, So 4. 11. 8:05–9:40 A211, So 2. 12. 8:05–9:40 A211
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/30, pouze zareg.: 2/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit ekonomické znalosti studentů, objasnit základní teoretická východiska existence veřejného sektoru a jeho postavení ve smíšené ekonomice. Studentům bude prostřednictvím ekonomické analýzy postupně objasněn význam a postavení veřejných statků a externalit v ekonomice, budou seznámeni s teorií veřejné volby a jejího uplatnění ve společenské praxi, se základními nástroji, které se uplatňují při aplikaci veřejné ekonomie v praxi a jejich fungování v prostředí české ekonomiky.
Osnova
 • 1. Úvod do ekonomie veřejného sektoru
  2. Příčiny existence veřejného sektoru, smíšená ekonomika
  3. Vládní selhání
  4. Ekonomická analýza veřejných statků
  5. Ekonomická anylýza externalit
  6. Teorie veřejné volby a její uplatnění
  7. Kolektivní volba
  8. Společenské rozhodování v přímé a nepřímé demokracii
  9. Veřejné finance
  10. Veřejné investice a veřejná podpora
  11. Veřejné zakázky a koncesní smlouvy
  12. Veřejná kontrola
  13. Veřejná informatika
  1. Vymezení veřejné ekonomie a základní ekonomické otázky. Vymezení veřejného sektoru, hlavní znaky veřejného sektoru, úkoly a funkce veřejného sektoru. Velikost veřejného sektoru.
  2. Mikroekonomické, makroekonomiecké a mimoekonomické příčiny existence veřejného sektoru. Národní hospodářství a kritéria jeho členění. Ziskový a neziskový sektor.
  3. Hlavní okruhy problémů státních zasahů. Podstata politických procesů a kolektivní rozhodování. Zájmy a schopnosti byrokracie. Obtížnost předvídání státních zásahů. Problém ukazatelů.
  4. Definice veřejných statků a jejich klasifikace, vztah mezi veřejným a soukromým poskytováním veřejných statků. Problém "černého pasažéra". Efekt přetížení. Charakteristické znaky poptávkové křivky po veřejných statcích.
  5. Definice externalit a jejich klasifikace. Grafické znázornění pozitivní a negativní externality, zásahy vlády. Veřejná a soukromá řešení externalit. Pigouovské daně a dotace. Coaseho teorém.
  6. Vývoj teorie veřejné volby prizmatem evoluce ekonomických teorií, hlavní představitelé a jejich přínos pro rozvoj teorie veřejné volby. Základní principy a východiska teorie veřejné volby. Uplatnění teorie veřejné volby v rozhodovacím procesu ve společenské praxi a v procesu tvorby a realizace hospodářsko politických rozhodnutí.
  7. Definování problému kolektivní volby. Pravidla hlasování a jejich srovnání. Pravidlo jednomyslného konsensu, většinová pravidla, prostá a kvalifikovaná většina. Volební paradox, Arrowův teorém. Teorém voliče mediána, logrolling, rent seeking.
  8. Referendum. Výhody a nevýhody přímé demokracie. Aspekty nepřímé (reprezentativní) demokracie. Volební systémy, poměrné zastoupení stran, většinová volba osob, poměrné zastoupení kandidátních listin.
  9. Charakteristika veřejných financí. Principy a funkce veřejných financí. Struktura veřejných financí, soustava veřejných rozpočtů, státní rozpočet, mimorozpočtové fondy. Veřejné příjmy a veřejné výdaje. Mezinárodní veřejné finance.
  10. Vymezení pojmu veřejná investice a veřejná podpora. Legislativní úprava veřejné podpory. Podpora malého rozsahu. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru (PPP), výhody a formy spolupráce.
  11. Vymezení pojmu veřejné zakázky a koncesní smlouvy. Legislativní úprava veřejných zakázek a koncesních smluv. Typy zadavatelů veřejných zakázek. Zadávací řízení a zadávací dokumentace. Výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Kontrola veřejných koncesí.
  12. Veřejná kontrola a její pojetí, členění veřejné kontroly. Instituce kontrolního systému v České republice. Státní kontrola a veřejný ochránce práv. Finanční kontrola.
  13. Informační systém veřejné správy, informační politika státu. Registry veřejné správy, registr obyvatel, registr práv a povinností, registr osob, registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Informační a komunikační nástroje veřejné správy.
Literatura
  povinná literatura
 • TETŘEVOVÁ, Liběna. Veřejná ekonomie. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-79-5. info
 • JACKSON, P. M. a C. V. BROWN. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 773 s. ISBN 80-86432-09-2. Ekonomie veřejného sektoru - digitalizovaný dokument Národní knihovny info
 • STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3. vyd. New York: W. W. Norton & Company, 2000. ISBN 978-0-393-96651-0. info
 • STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-454-1. info
  doporučená literatura
 • GRUBER, J. Public Finance and Public Policy. New York: Worth Publishers, 2011. ISBN 978-1-4292-1949-5. info
 • ŠPALEK, J. Veřejné statky: Teorie a experiment. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-353-0. info
 • SOJKA, M. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-21-2. info
 • FORTE, F. Principles of Public Economics: A Public Choice Approach. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010. ISBN 978-1858986739. info
 • PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2789-9. info
 • TETŘEVOVÁ, L. Veřejný a podnikatelský sektor. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-90-0. info
 • HALÁSEK, D. A KOL. Rozhodování ve veřejném sektoru. Ostrava: VŠB-TU, 2004. ISBN 80-248-0570-7. info
 • FRANK, H. R., BERNANKE, S. B. Ekonomie. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0471-4. info
 • MYLES, G. D. Public Economics. Cambridge: University Press, 2002. ISBN 0-521-49721-3. info
 • PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, 2002. ISBN 80-86395-21-9. info
 • DUBEN, R. Ekonomie veřejného sektoru II. (některá teoretická východiska, formy a nástroje realizace činností ve veřejném sektoru). Praha: VŠE, 2001. ISBN 80-56255-2. info
 • NEMEC, J. Verejná ekonómia. Banská Bystrice: UMB, 2000. ISBN 80-8055-385-8. info
 • STRECKOVÁ, Y., MALÝ, I. A KOL. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-112-6. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Absolvování předmětu je podmíněno 60 % účastí na seminářích a úspěšným absolvováním testu v průběhu semestru. Závěrečná klasifikace předmětu je souhrnem hodnocení testu a písemné zkoušky.
Ostatní studijní zátěž: studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných dané problematice.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž70
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem149
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/EVSNKVEB