FIUBKADP Aplikace daňového práva

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh
Pá 24. 9. 13:55–15:30 B101, Pá 22. 10. 13:55–15:30 B101, Pá 26. 11. 13:55–15:30 B101
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 3 )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 37 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/37, pouze zareg.: 0/37
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základním záměrem předmětu je praktická aplikace získaných teoretických znalostí v předmětech týkajících se účetnictví a daní. Studenti si na vybraných problémech daně z příjmů ověří své znalosti z daňového práva a účetnictví.
Osnova
 • 1. Daňové prostředí a finanční rozhodování podnikatelských subjektů, daň z příjmů právnických a fyzických osob
  2. Mechanismus fungování daně z příjmů právnických osob a fyzických osob
  3. Praktická aplikace zdanění právnických osob
  4. Specifika zdanění právnických osob
  5. Dlouhodobý majetek a daňové ošetření aktiv
  6. Daňové rezervy
  7. Investiční pobídky státu
  8. Daň stanovená paušální částkou
  9. Aplikace zdanění fyzických osob
  10. Rodinné podnikání
  11. Sociální pojistné
  12. Zdanění příjmů ze závislé činnosti a veškeré související aspekty
  13. Specifika zdanění studentů.
  1. Právnická a fyzická osoba z pohledu legislativních norem.
  2. Daňový režim fyzických a právnických osob ve vazbě na podvojné účetnictví a daňovou evidenci. Rozdílný pohled na náklady a výnosy a cash princip.
  3. Mechanismus fungování daně z příjmů právnických osob a fyzických osob. Návaznost na obchodní zákoník a živnostenský zákon. Volba formy podnikaní v souvislosti s daňovou optimalizací.
  4. Vybrané specifické problémy daně z příjmů právnických osob, výsledek hospodaření a základ daně, účetní náklady a výnosy, zdanitelné výdaje a příjmy. Stanovení zálohových plateb. Komplexní příklad.
  5. Dlouhodobý majetek, odepisování majetku, daňový a účetní pohled, finanční a operativní leasing. Cíle reformních kroků v této oblasti.
  6. Determinace rezerv a jejich legislativní ošetření. Daňové rezervy, účetní rezervy, vymezení základních pojmů, význam rezerv z účetního a daňového pohledu.
  7. Investiční pobídky státu. Zákon o investičních pobídkách státu, jeho význam v souvislosti s podporou podnikání. Uplatnění investičních výhod při stanovení daně z příjmů fyzických osob a právnických osob.
  8. Zdanění příjmů z podnikání fyzických osob, možnost paušálního zdanění dle zákona o daních z příjmů.
  9. Zdanění fyzických osob. Zpracování komplexního příkladu, uplatnění daňové optimalizace, stanovení základu daně, jeho úprava o nezdanitelné části daně, odčitatelné položky. Výpočet daňové povinnosti a uplatnění slev na dani. Stanovení zálohových plateb na příští zdaňovací období.
  10. Rodinné podnikání, varianty řešení a optimalizace daňového zatížení. Rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby. Praktická aplikace.
  11. Postavení sociálního zabezpečení jakožto příjmu veřejného rozpočtu, veřejné zdravotní pojištění. Reformní kroky v odvodových povinnostech fyzických osob včetně zaměstnavatelů.
  12. Zdanění příjmů ze závislé činnosti a veškeré související aspekty. Praktická aplikace, metodika výpočtu záloh včetně ročního zúčtování záloh. Provázanost na zákoník práce. Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, vedlejší pracovní poměr, hlavní pracovní poměr a výpočet daně. Pojistné režimy u jednotlivých příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Ocenění nepeněžního příjmu. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti a funkčních požitků (ochranné pracovní prostředky, cestovní náhrady, apod.)
  13. Specifika zdanění studentů.


Literatura
  povinná literatura
 • JANOUŠKOVÁ, J. Aplikace daňového práva. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-683-0. info
 • JANOUŠKOVÁ, J. Aplikace daňového práva-cvičebnice. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-679-3. info
  doporučená literatura
 • -. Zákon č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. info
 • -. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. info
 • -. Zákon č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. info
 • -. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • -. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. Praha: VOX, 2014. ISBN 978-80-87480-23-6. info
 • KOUT, P. Cvičné příklady - Daně. Sborník příkladů. Praha: Institut certifikace účetních, 2013. ISBN 978-80-86716-93-0. info
 • JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika. Vysokoškolská učebnice. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-653-3. info
 • BRYCHTA, I. a kol. Daň z příjmů 2010. Praha: Meritum. Walters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-528-1. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Úspěšné absolvování zavěrečného testu - kombinovaná forma
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž103
Přednáška6
Zápočet30
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2021/FIUBKADP