FIUBKFAN Finanční analýza

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FIUBKFAN/01: Pá 3. 3. 9:45–11:20 B308, Pá 24. 3. 9:45–11:20 B308, Pá 21. 4. 9:45–11:20 B308, P. Růčková
FIUBKFAN/02: Pá 24. 2. 9:45–11:20 A318, Pá 17. 3. 9:45–11:20 A318, Pá 14. 4. 9:45–11:20 A423, P. Růčková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 75 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 64/75, pouze zareg.: 0/75
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámit posluchače s problematikou hodnocení finanční situace firmy, objasnit postavení finanční analýzy v rámci finančního řízení firmy. Důraz je kladen na v našich podmínkách nejužívanější metodu a to analýzu poměrovými ukazateli. V rámci předmětu je řešen také názorný příklad, který ukáže, jak s daty pracovat a co je možné z nich vyčíst. Zaměřuje se rovněž na problematiku zpracování komplexní finanční analýzy s využitím běžně dostupného softwaru.
Osnova
 • 1. Úvod do finanční analýzy a metody finanční analýzy
  Definice finanční analýzy. Vymezení metod finanční analýzy a možnosti jejich praktického uplatnění v podnikatelské praxi. Cílové skupiny z hlediska použití metod finanční analýzy, rozdíly ve využívání metod podle cílových skupin. Práce s metodami z hlediska času a prostoru (možnosti práce v delším časovém horizontu a komparace s oborem a konkurencí)
  2. Informační zdroje finanční analýzy
  Vymezení základních informačních zdrojů pro tvorbu finanční analýzy. Interní a externí informační zdroje. Možnosti využití externích informačních zdrojů externím finančním analytikem. Výroční zpráva jako základní informační zdroj. Konsolidovaná a nekonsolidovaná účetní závěrka a příloha k účetní závěrce jako podklad pro externího finančního analytika. Horizontální a vertikální analýza základních účetních výkazů.
  3. Poměrová analýza
  Ukazatele rentability jako základ pro hodnocení efektivního fungování společnosti. Ukazatele likvidity z pohledu zachování platební schopnosti společnosti. Další skupiny poměrových ukazatelů pro vyhodnocování celkové ekonomické výkonnosti společnosti – ukazatele zadluženosti, ukazatele aktivity, tržní ukazatele. Konstrukce ukazatelů v jednotlivých skupinách poměrových ukazatelů
  4. Souhrnné indexy hodnocení
  Indexy hodnocení jednotlivých společností - využití jednočíselných charakteristik při hodnocení finančního zdraví společnosti. Bankrotní modelu. Bonitní modely. Výhody a nevýhody využití jednočíselných charakteristik při hodnocení společnosti.
  5. Jiné metody finanční analýzy
  Pyramidové rozklady – jejich role zejména při analýze vazeb jednotlivých ukazatelů. Ekonomický normál. Spider analýza. Ekonomická přidaná hodnota jako nástroj hodnocení zejména u velkých a velmi velkých společností. MVA při hodnocení tržního ocenění podniku.
  6. Aplikace metod finanční analýzy v podnikatelské praxi - případová studie na konkrétní společnosti
  Aplikace horizontální analýzy a vertikální analýzy v základních účetních výkazech konkrétní společnosti. Práce s vypočítanými hodnotami poměrové analýzy. Možnosti prezentace výsledků finanční analýzy. Komparace výsledků konkrétní společnosti s konkurenčními podniky a porovnání s hodnotami v příslušném oboru podnikání. Vytvoření ucelené případové studie.
Literatura
  povinná literatura
 • RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. 160 s. ISBN 978-80-271-2028-4. info
 • RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014. 107 s. ISBN 978-80-7510-024-5. info
  doporučená literatura
 • WATSON, D., 2016. Corporate finance: principles and practice. Seventh edition. Harlow, England: Pearson. ISBN 9781292103037
 • KNAPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER, 2012. Finanční analýza – komplexní průvodce s příklady. 2. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 9788024744568
 • SAMONAS, M., 2015. Financial forecasting, analysis, and modelling: a framework for long-term forecasting. Chichester: John Wiley & Sons. ISBN 9781118921081.
 • KALOUDA, F., 2016. Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk. ISBN 978-80-7380-591-3
 • SCHOLLEOVÁ, H., 2012. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4004-1
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. Praha: C.H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-802-9. info
  neurčeno
 • KUBÍČKOVÁ, D. a I. JINDŘICHOVSKÁ, 2015. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem. Praha: C.H.Beck. ISBN 978-80-7400-538-1
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžné testy, seminární práce
Hodnotící metody: Seminární práce (30 % hodnocení), průběžný test (10 %), písemná zkouška (60 % hodnocení)

Aktivity Náročnost [h]
Konzultace 6
Ostatní studijní zátěž 93
Přednáška 6
Zkouška 40
Celkem 145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/FIUBKFAN