FIUBKFIP Finance podniku

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
So 14. 10. 11:25–13:00 AULA, So 11. 11. 11:25–13:00 AULA, So 9. 12. 11:25–13:00 AULA
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 98/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Finance podniku dává posluchačům základní vědomosti o podnikových financích. Seznámí posluchače jak se základy finančního řízení podniku, tak i s teorií investování, metodami hodnocení investic, posuzováním rizika investic, financováním krátkodobých a dlouhodobých potřeb podniku a formami integrace podniků. Pozornost je věnována i základům dividendové politiky.
Osnova
 • 1. Finance podniku a teorie firmy
  Vývoj podnikových financí. Typy podniků podle způsobu organizace. Pojetí podnikových financí v podnikatelské praxi. Cíl podnikání. Manažerské teorie firmy. Zaměstnanecké teorie firmy. Typy zastupitelských konfliktů, zastupitelské náklady, motivační mechanismy.
  2. Zdroje financování podniku
  Způsoby členění zdrojů financování podniku. Krátkodobé zdroje financování podniku. Dlouhodobé zdroje financování. Finanční struktura podniku. Možnosti financování podniku v různých fázích životního cyklu podniku.
  3. Současná a budoucí hodnota investic
  Definice investic, jejich rozdělení. Časová hodnota peněz. Budoucí hodnota investice – způsoby výpočtu v jednoduché verzi a ve verzi proudu hotovostních toků. Současná hodnota investice – způsoby výpočtu v jednoduché verzi a ve verzi proudu hotovostních toků. Anuita. Perpetuita. Vliv inflace na výpočet hodnoty investice.
  4. Metody hodnocení investic
  Druhy metod hodnocení investic – možnosti jejich využití v podnikatelské praxi. Metoda čisté současné hodnoty. Metoda vnitřního výnosového procenta. Metoda doby splatnosti. Metoda indexu rentability. Výhody a nevýhody jednotlivých metod z hlediska praktického užití.
  5. Riziko
  Riziko versus nejistota. Riziko jednoho aktiva. Způsoby určení pravděpodobnosti. Možnosti komparace rizika aktiv. Riziko portfolia. Jedinečné a tržní riziko. Diverzifikace. Význam korelačního koeficientu při hodnocení dvousložkového portfolia.
  6. Mikroekonomická integrace
  Podstata mikroekonomické integrace. Nejdůležitější výhody a nevýhody. Synergický efekt. Podstata a typy převzetí. Nepřátelské převzetí a aktivní a pasivní obrana. Vznik a podstat holdingu. Joint venture a jeho výhody. Úprava jednotlivých mikrointegračních procesů v právním řádu České republiky.
Literatura
  povinná literatura
 • SZAROWSKÁ, I., VODOVÁ, P., MATUSZEK, S. Finance podniku A - sbírka příkladů. SU Opava, 2008. ISBN 978-80-7248-487-4. info
 • ROUBÍČKOVÁ, M. Firemní finance A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2004. ISBN 80-7248-247-5. info
  doporučená literatura
 • VÁCHAL, J. a M. VOCHOZKA, 2013. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4642-5.
 • KALOUDA. Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. ISBN 978-80-7380-646-0. info
 • WATSON, D., HEAD, A. Corporate Finance: Principles & Practice. Essex: Pearson Educated Limited, 2007. ISBN 978-0-273-70644-1. info
 • KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha: C.H.Beck,, 2004. ISBN 80-7179-802-9. info
  neurčeno
 • SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. In Expert. 3., aktualizované vydání. 271 stran. Expert. ISBN 978-80-271-0413-0. Digitalizovaný dokument info
 • VLACHÝ, J., 2015. Corporate Finance, Exercises. Praha: Leges. ISBN 978-80-7502-085-7.
 • ZALAI, K., 2016. Finančno-ekonomická analýza podniku, 9. vyd. Bratislava: Sprint 2. ISBN 978-80-8971-022-5.
 • BREALEY, R. A., 2017. Principles of corporate finance. Twelfth edition. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 9781259253331.
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžné testy a zkouška v IS
Hodnotící metody: průběžné testy (40% hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)

Aktivity Náročnost [h]
Konzultace 6
Ostatní studijní zátěž 93
Přednáška 6
Zkouška 40
Celkem 145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUBKFIP