FIUBKFIP Finance podniku

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jana Šimáková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
Rozvrh
Čt 30. 9. 11:25–13:00 AULA, Čt 4. 11. 11:25–13:00 AULA, Čt 2. 12. 11:25–13:00 AULA
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 127/200, pouze zareg.: 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Finance podniku dává posluchačům základní vědomosti o podnikových financích. Seznámí posluchače jak se základy finančního řízení podniku, tak i s teorií investování, metodami hodnocení investic, posuzováním rizika investic, financováním krátkodobých a dlouhodobých potřeb podniku a formami integrace podniků. Pozornost je věnována i základům dividendové politiky.
Osnova
 • 1. Charakteristika podnikových financí
  2. Alternativní teorie firmy
  3. Zastupitelský konflikt
  4. Zdroje financování podniku
  5. Dividendová politika
  6. Jednoduchá budoucí a současná hodnota investice
  7. Speciální formy hotovostních toků
  8. Metody hodnocení investic
  9. Riziko individuální investice
  10. Riziko portfolia složeného ze dvou aktiv
  11. Kapitálová struktura
  12. Řízení aktiv
  13. Mikroekonomická integrace
  1. Charakteristika podnikových financí
  Vývoj podnikových financí. Typy podniků podle způsobu organizace. Vznik a vývoj korporací. Podnikové finance a finanční řízení. Pojetí podnikových financí v tržní ekonomice.
  2. Alternativní teorie firmy
  Cíl firmy. Manažerské teorie firmy - jednoduchý manažerský model, model úplných nákladů, Baumolův model, Williamsonův model, Marristův model. Behavioristické teorie firmy. Zaměstnanecké teorie firmy.
  3. Zastupitelský konflikt
  Typy zastupitelských konfliktů, zastupitelské náklady, motivační mechanismy. Asymetrie informací. Modely řízení akciové společnosti - angloamerický model, kontinentálně-evropský model.
  4. Zdroje financování podniku
  Zdroje vlastní a cizí, dlouhodobé a krátkodobé, jejich základní charakteristické rysy, výhody a nevýhody. Možnosti financování potřeb podniků v praxi. Majetkové kontra dlužnické cenné papíry.
  5. Dividendová politika
  Druhy dividend. Definice dividendy. Členění dividend - podle druhu akcie, na kterou jsou vypláceny, podle podoby dividendy, podle intervalu vyplácení. Výplatní dividendová procedura v České republice a ve světě. Zpětný odkup jako alternativa k dividendové politice.
  6. Jednoduchá budoucí a současná hodnota investice
  Definice investice. Pojem alternativní náklady. Práce s časovou hodnotou peněz. Jednoduchá současná a budoucí hodnota. Další formy úročení
  7. Speciální formy hotovostních toků
  Současná a budoucí hodnota proudu hotovostní toků. Speciální formy hotovostních toků: anuity a perpetuity.
  8. Metody hodnocení investic
  Hlediska hodnocení. Výnos, riziko, likvidita. Metoda čisté současné hodnoty. Metoda vnitřního výnosového procenta. Metoda indexu rentability. Metoda doby splatnosti. Metoda průměrné výnosnosti k účetní hodnotě. Výhody a nevýhody jednotlivých metod. Možnosti použití metod při hodnocení nezávislých a vzájemně se vylučujících projektů.
  9. Riziko individuální investice
  Riziko jako nedílná součást reálné ekonomiky. Riziko kontra nejistota. Způsoby určení pravděpodobnosti. Riziko individuálního aktiva.
  10. Riziko portfolia složeného ze dvou aktiv
  Riziko portfolia složeného ze dvou aktiv. Jedinečné a tržní riziko. Význam korelačního koeficientu při hodnocení investic.
  11. Kapitálová struktura
  Význam snahy o nalezení optimální kapitálové struktury. Teoretická východiska. Náklady kapitálu. Náklady spojené s vlastním kapitálem a s cizími zdroji. Definice a podstata finanční páky. Vznik finančního rizika.
  12. Řízení aktiv
  Pojmy pracovní kapitál a čistý pracovní kapitál. Podstata krátkodobé finanční politiky.
  13. Mikroekonomická integrace
  Podstata mikroekonomické integrace. Nejdůležitější výhody a nevýhody. Synergický efekt. Podstata a typy převzetí. Nepřátelské převzetí a aktivní a pasivní obrana. Vznik a podstat holdingu. Joint venture a jeho výhody. Úprava jednotlivých mikrointegračních procesů v právním řádu České republiky.
Literatura
  povinná literatura
 • SZAROWSKÁ, I., VODOVÁ, P., MATUSZEK, S. Finance podniku A - sbírka příkladů. SU Opava, 2008. ISBN 978-80-7248-487-4. info
 • ROUBÍČKOVÁ, M. Firemní finance A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2004. ISBN 80-7248-247-5. info
  doporučená literatura
 • ROSS, S.R, WESTERFIELD, R.W, JORDAN, B.D . Fundamentals of Corporate Finance 7th Edition. Boston: McGraw-Hill, 2009. ISBN 0-07-319262-7. info
 • WATSON, D., HEAD, A. Corporate Finance: Principles & Practice. Essex: Pearson Educated Limited, 2007. ISBN 978-0-273-70644-1. info
 • MAREK, P. A KOL. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86119-37-8. info
 • BLOCK, SB, GEOFFREY, GA . Foundations of Financial Management. Boston: McGraw-Hill,, 2005. ISBN 0-07-284229-6. info
 • BURKLEY, A., ROSS, S.A., WESTERFIELD, R.W., JAFFE, J.F. Corporate Finance Europe. Cambridge: McGraw-Hill, 2004. ISBN 0-256-13473-1. info
 • KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha: C.H.Beck,, 2004. ISBN 80-7179-802-9. info
 • MAREŠ, S. Zdroje financování podniku. Praha: EUPRES, 2004. ISBN 80-867-20-0. info
 • MALÝ, M., THEODOR, M., PEKLO, J. Řízení a správa společností (corporate governance). Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0390-5. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: dva průběžné testy v Moodle
Hodnotící metody: průběžné testy (40% hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)

AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška6
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2021/FIUBKFIP