FIUBKFVP Finance v podnikání

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 170 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/170, pouze zareg.: 0/170
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy finančního systému základy finančního hodnocení podniku. Zahrnuje problematiku pojetí a funkcí peněz, úlohy finančního systému, zdroje financování podniků, základní ukazatele finančního hodnocení podniku. Výklad je zaměřen také na úvěrové a depozitní produkty a pojištění.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu mít základní znalosti o oblasti financí, podnikových financí a finančního hodnocení podniků.
Osnova
 • 1. Svět financí a finanční systém
  Svět financí a jeho základní pravidla. Peníze, jejich podoba, funkce a využití v ekonomice. Podstata finančního systému a jeho úloha v ekonomice. Představení hlavních prvků finančního systému (centrální banka, finanční instituce, finanční dokumenty, finanční trhy). Úloha centrální banky v nastavení měnové politiky a regulaci a dohledu nad finančním systémem.
  2. Časová hodnota peněz ve financích
  Vliv úročení a odúročení na časovou hodnotu peněz. Pravidla výpočtu jednoduché současné a budoucí hodnoty peněz. Vliv inflace na časovou hodnotu peněz. Anuita a perpetuita - jejich využití v podnikatelské praxi.
  3. Investice v podnikání
  Rozvoj podnikání pomocí investic. Ovlivnění investic výnosem a rizikem. Způsoby měření rizika investic. Metody hodnocení investic, jejich vypovídací schopnost a srovnatelnost výsledků používaných metod.
  4. Financování podniku
  Řízení finančních zdrojů v podniku. Optimální kapitálová struktura a možnosti jejího dosažení s ohledem na velikost podniku. Náklady vlastního a cizího kapitálu, výhody a nevýhody využití vlastního a cizího kapitálu při financování investic.
  5. Analýza finančních výkazů
  Základní účetní výkazy z hlediska použití ve finančním řízení podniku. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jako základní zdroj informací pro finanční analýzu. Ostatní výkazy využitelné ve finanční analýze (výkaz cash flow, výkaz o změnách vlastního kapitálu). Poměrová analýza jako součást podnikového řízení.
  6. Úvěrové a depozitní produkty
  Členění úvěrů a základní druhy úvěrů pro fyzické i právnické osoby. Zajištění úvěrů. Proces žádosti o úvěr a jednání s bankou. Členění depozitních produktů pro fyzické a právnické osoby. Úrokové sazby v úvěrech a depozitních produktech.
  7. Investiční produkty a pojištění
  Členění investičních produktů a jejich charakteristika. Investování v praxi. Charakteristika pojistného trhu a definice základních pojmů. Základní členění pojištění. Životní a neživotní pojištění, majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti pro fyzické i právnické osoby.
Literatura
  povinná literatura
 • PALEČKOVÁ, I. Finance podnikání. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • KANTNEROVÁ, L. Základy bankovnictví: teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-595-4. info
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza - metody ukazatele a využití v praxi. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. info
 • DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 978-80-87865-25-5. info
 • STAVÁREK, D. Finance. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-847-6. info
  doporučená literatura
 • SYROVÝ, P. Investování pro začátečníky. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0092-7. info
 • SCHOLLEOVÁ, H. a P. ŠTAMFESTOVÁ. Finance podniku: sbírka řešených příkladů a otázek. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5544-1. info
 • POLOUČEK, S. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-491-9. info
 • WALKER, R. B. and K. P. WALKER. Personal finance: building your future. New York: Mc Graw Hill, 2013. ISBN 9781259254970. info
 • RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4047-8. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžné testy.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), 3 průběžné testy (3 x 10 % = 30 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.