FIUBKMRF Municipální a regionální finance

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA (přednášející)
Garance
Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
Pá 13. 10. 8:05–9:40 A211, Pá 10. 11. 8:05–9:40 A211, Pá 8. 12. 8:05–9:40 A211
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 30/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Municipální a regionální finance seznamuje studenty s problematikou financování a municipálních a regionálních rozpočtů. Výklad podrobně objasňuje základní principy a specifika hospodaření a financování obcí a krajů. Analyzována je příjmová i výdajová část municipálních a regionálních rozpočtů, pozornost je věnována také finanční autonomii obcí a vertikální fiskální nerovnováze. V neposlední řadě je výklad zaměřen na aktuální trendy a problémy - především příčiny, důsledky a možnosti řešení zadlužení obcí a krajů.
Osnova
 • 1. Východiska municipálních a regionálních financí
  2. Municipální a regionální rozpočty v systému fiskálního federalismu
  3. Struktura municipálních a regionálních rozpočtů
  4. Rozpočet obce
  5. Rozpočet kraje
  6. Hospodaření a regulace zadluženosti
  7. Majetek municipálních a regionálních rozpočtů
  8. Finanční autonomie obce

  1. Východiska municipálních a regionálních financí
  Specifika místních a regionálních financí, jejich postavení v systému veřejných financí. Předpoklady pro fungování, funkce a úkoly municipálních a regionálních rozpočtů v ČR.
  2. Municipální a regionální rozpočty v systému fiskálního federalismu
  Přenesená a samostatná působnost obcí a krajů. Fiskální centralizace. Fiskální decentralizace. Fiskální federalismus, vertikální a horizontální model. Fiskální pozice obcí a krajů.
  3. Struktura municipálních a regionálních rozpočtů
  Struktura rozpočtového procesu a rozpočtu, vazby mezi municipálním, regionálním a státním rozpočtem. Rozpočtová pravidla. Rozpočtové provizorium územních rozpočtů.
  4. Rozpočet obce
  Struktura rozpočtu obce. Třídění příjmů a výdajů. Rozpočtové určení daní, jeho vývoj a dopad do místních rozpočtů. Sdílené daně, daňové příjmy obcí a jejich vývoj, důležitost daně z nemovitých věcí pro obec. Nedaňové a kapitálové příjmy, dotace. Možnosti obcí ovlivňovat objem a strukturu příjmů rozpočtů. Výdaje obce. Objem a struktura výdajů, faktory ovlivňující vývoj výdajů.
  5. Rozpočet kraje
  Struktura a specifika rozpočtu kraje. Hlavní zdroje příjmů a položky výdajů. Rozpočtové určení daní, jeho vývoj a dopad do regionálních rozpočtů. Dotační vztahy mezi rozpočtem kraje, státním rozpočtem a rozpočty obcí. Možnosti krajů ovlivňovat strukturu rozpočtu.
  6. Hospodaření a regulace zadluženosti
  Hospodaření obcí a krajů v ČR. Zadluženost obcí a krajů. Rozpočtový deficit vs. dlouhodobé zadlužení. Možnosti regulace zadluženosti. Monitoring hospodaření územních samosprávných celků. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, dluhová brzda, fiskální pravidlo pro obce a kraje, únosné zadlužení obce.
  7. Majetek municipálních a regionálních rozpočtů
  Členění majetku. Hospodaření a nakládání s majetkem obce a kraje. Finanční dopady do rozpočtu. Vklady majetku do obchodních společností, vlastních neziskových společností.
  8. Finanční autonomie obce
  Vymezení finanční autonomie a finančního zdraví obce. Ukazatele finanční a daňové autonomie, možnosti jejího ovlivnění obcí. Faktory ovlivňující finanční autonomii a praktická aplikace analýzy rozpočtu obce
Literatura
  povinná literatura
 • PROVAZNÍKOVÁ, R. (2015). Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 3.aktualizované a rozš. vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5608-0 .
 • Szarowská, I. Municipální a regionální finance. Karviná, 2014. ISBN 978-80-7510-026-9. info
  doporučená literatura
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). info
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). info
 • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). info
 • Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. info
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. info
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. info
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. info
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. info
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. info
 • Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění. info
 • ZÁKONY - vše v platném znění:. info
 • FARVACQUE-VITKOVIC, C.D., KOPANYI , M. Municipal Finance: A Handbook for Local Governments. World Bank, 2013. ISBN 978-0-8213-9830-2. info
 • JÍLEK, M. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Praha: ASPI, 2008. ISBN 80-7357-355-3. info
 • PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-086-4. info
Výukové metody
Přednáška
Samostudium studentů
Metody hodnocení
3 průběžné testy (40 % hodnocení), písemná závěrečná zkouška (60 % hodnocení)
Informace učitele
Hodnotící metody: 3 průběžné testy (40 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)

Aktivity Náročnost [h]
Konzultace 6
Ostatní studijní zátěž 93
Přednáška 6
Zkouška 40
Celkem 145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUBKMRF