FIUBKUNO Účetnictví nevýdělečných organizací

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michaela Strzelecká, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Michaela Strzelecká, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh
So 7. 10. 8:05–9:40 A111, So 4. 11. 8:05–9:40 A111, So 2. 12. 8:05–9:40 A111
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 3 )
Výuka předpokládá základní znalosti z Účetnictví I. Doporučuje se studentům ve studijním programu MSS absolvovat předmět FIUBKUC1 jako volitelný předmět.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 24/40, pouze zareg.: 4/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účetní jednotky s posláním primárně poskytovat prospěšné služby jsou legislativně obtížným tématem z aspektu obsažení všech specifik. Důležitým prvkem ve výuce předmětu je identifikace předpisů, kterými se organizace musí řídit od svého založení, vzniku až po případné zrušení. Nevýdělečné organizace jsou mnoha typů, základní rozlišení je na nestátní a státní, s dalšími stupni členění. Mezi některé vybrané účetní jednotky patří organizační složky státu, státní fondy dle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace. Do nestátních organizací patří politické strany a politická hnutí, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, organizace s mezinárodním prvkem, nadace a nadační fondy, společenství vlastníků jednotek, veřejné vysoké školy a jiné účetní jednotky. Od roku 2010 probíhající reforma veřejných financí se dotýká státních organizací, jejichž účetnictví je podrobeno změnám přesahujícím více účetních období. Cílem předmětu je orientace v dané problematice ze všech aspektů, se kterými se setkávají pracovníci předmětných organizací.
Osnova
 • 1. Charakteristika nevýdělečných organizací
  2. Aktuální legislativní úprava jednotlivých typů nevýdělečných organizací
  3. Specifika účetnictví nevýdělečných organizací
  4. Nevýdělečné organizace z aspektu daní
  5. Majetková struktura z hlediska poslání organizace
  6. Účtování dlouhodobého a oběžného majetku v nestátních nevýdělečných organizacích
  7. Účtování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů s ohledem na zákon o daních z příjmů
  8. Účtování specifických účetních případů nestátních nevýdělečných organizací
  9. Metodika zdaňování nestátních nevýdělečných organizací
  10. Vedení účetnictví u vybraných účetních jednotek
  11. Účtování v příspěvkových organizacích
  12. Metodika účetní uzávěrky a sestavení závěrky v nevýdělečných organizacích
  13. Ostatní daňové povinnosti nevýdělečných organizací
  1. Charakteristika nevýdělečných organizací
  Charakteristické znaky účetních jednotek, jejichž primárním cílem není dosahování zisku. Členění jednotlivých typů s uvedením shodných a rozdílných prvků.
  2. Aktuální legislativní úprava jednotlivých typů nevýdělečných organizací
  Analýza jednotlivých typů z hlediska zákona, na jehož podkladě došlo ke vzniku. Specifika jednotlivých předpisů z hlediska dalšího použití v činnostech.
  3. Specifika účetnictví nevýdělečných organizací
  Postavení účetních jednotek právnických osob v zákonu o účetnictví. Legislativní úprava formou
  vyhlášek a účetních standardů. Úprava specifických případů použitím interních předpisů v pravomoci účetní jednotky. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh.
  4. Nevýdělečné organizace z aspektu daní
  Dopady v oblasti přímých a nepřímých daní s uplatněním výjimečného postavení nevýdělečných organizací jako poskytovatele prospěšných služeb. Důraz na jednotlivá ustanovení zákona o daních z příjmů právnických osob.
  5. Majetková struktura z hlediska poslání organizace
  Složky majetku z pohledu typu organizace a vymezení hlavní činnosti - poslání. Vliv vedlejších činností na rozsah majetku.
  6. Účtování dlouhodobého a oběžného majetku v nestátních nevýdělečných organizacích
  Na znalostech účetních případů probrány aplikace specificky řešených postupů u těchto účetních jednotek.
  7. Účtování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů s ohledem na zákon o daních z příjmů
  Účetní případy z hlavních a vedlejších činností s dopadem do výsledku hospodaření. Úpravy v účtovém rozvrhu pro získání výsledku hospodaření z hlavní a vedlejší činnosti. Propočty režie.
  8. Účtování specifických účetních případů nestátních nevýdělečných organizací
  Výběr vzorových příkladů, z jejichž aplikace lze odvodit účtování účetních případů. Práce s obsahem prováděcí vyhlášky a účetními standardy, poskytujících metodický návod. Případy pro interní směrnice.
  9. Metodika zdaňování nestátních nevýdělečných organizací
  Transformace metodicky správně sestaveného účetního výsledku hospodaření na základ daně. Metodika postupu jednotlivých úprav vedoucích k výpočtu daně. Povinnost podání přiznání k dani z příjmů, případné výjimky.
  10. Vedení účetnictví u vybraných účetních jednotek
  Dle aktuálního stavu účetnictví účtování vybraných specificky odlišných případů. Aplikace vyhlášky a standardů platných pro danou oblast. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh.
  11. Účtování v příspěvkových organizacích
  Specifika účetních případů a z hlediska postavení těchto vybraných účetních jednotek vůči jejich zřizovateli, m
Literatura
  povinná literatura
 • Časopis: Finanční zpravodaj. info
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. info
 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. info
 • Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisům, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. info
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. info
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • STEJSKAL, J. Ekonomika neziskové organizace. Praha: TDC Junák, 2014. ISBN 978-80-7501-063-6. info
 • ŠIMÍKOVÁ, I. Účetnictví nevýdělečných organizací. Karviná: SLU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-979-4. info
 • ŠIMÍKOVÁ, I. Účetnictví územních samosprávných celků. Karviná: SLU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-813-1. info
 • SVOBODOVÁ, J. Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky - organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace 2011. Olomouc: ANAG, 2011. info
 • OTRUSINOVÁ, M. ŠTEKER, K. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek. Praha: C.H.Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-342-4. info
 • JANČAROVÁ, V., POLOK, V. Účetnictví nevýdělečných organizcí. OPF Karviná, 2011. ISBN v tiskz. info
 • KRBEČKOVÁ, M. PLESNÍKOVÁ, J. Jednoduché účetnictví k 1.1.2010. Olomouc: ANAG, 2010. ISBN 978-80-7263-591-7. info
 • PETRLÍKOVÁ, B. Účetní souvztažnosti nevýdělečných organizací. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-568-0. info
 • NOVÁKOVÁ, Š. Účetnictví příspěvkových organizací. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0851-6. info
  doporučená literatura
 • Časopis: Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí. info
 • MERITUM. Nevýdělečné organizace. Praha, 2011. ISBN 9788073576257. info
 • MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, K., TÉGL, P. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací ÚSC. ANAG Olomouc, 2011. ISBN 9788072636648. info
 • STUCHLÍKOVÁ, H., KOMRSKOVÁ, S.,. Zdaňování neziskových organizací. ANAG Olomouc, 2011. ISBN 9788072636587. info
 • URBANCOVÁ, A., KRYŠKOVÁ, Š. Účetnictví nevýdělečných organizací A. Ostrava: VŠB TU, 2008. ISBN 978-80-248-1801-6. info
 • URBANCOVÁ, A., KRYŠKOVÁ, Š. Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Ostrava: VŠB TU, 2003. ISBN 80-248-0483-2. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Požadavky na studenta: seminární práce, 2 blokové testy.
Hodnotící metody: seminární práce (20 %), blokové testy (2 x 10 %).
Ústní zkouška: (60 % hodnocení)

Aktivity Náročnost [h]
Konzultace 6
Ostatní studijní zátěž 93
Přednáška 6
Zkouška 40
Celkem 145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUBKUNO