FIUBPDDP Daně a daňová politika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tetiana Konieva, Ph.D. (pomocník)
Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh
Čt 12:15–13:00 AULA
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FIUBPDDP/01: St 14:45–16:20 B101, J. Janoušková
FIUBPDDP/02: Čt 14:45–16:20 B207, J. Janoušková
FIUBPDDP/03: Čt 10:35–12:10 B101, J. Janoušková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 102 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 65/102, pouze zareg.: 0/102
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základním záměrem předmětu je poskytnout studentům klíčové informace z oblasti daní a daňové politiky státu, včetně seznámení s konkrétními daněmi v rámci daňové soustavy ČR. V přednáškách je po teoretickém vstupu do problematiky analyzován daňový systém ČR, na seminářích je podstatná část vyhrazena vybraným problémům minimalizace daňové povinnosti u jednotlivých ekonomických subjektů (zejména se zaměřením na daně z důchodu).
Výstupy z učení
orientace v daňové politice ČR s vazbou na daňové systémy EU
- získání odborných znalostí zejména z oblasti důchodových daní
- osvojení a procvičení praktických dovedností v souvislosti s výpočtem daňové povinnosti poplatníka daně
Osnova
 • 1.Daňový systém
  Charakteristika veřejného rozpočtu, úvěrové a neúvěrové příjmy. Redistribuční, alokační a stabilizační funkce. Klasifikace daní. Vývoj daní a historie zdaňování. Daňová politika jako součást fiskální politiky státu a její vliv na ekonomický a sociální rozvoj. Postavení a vývoj daní v České republice. Vybrané ukazatele měření daňového zatížení. Současná právní úprava v České republice.
  2.Osobní důchodová daň
  Vymezení zdanitelného důchodu – osobní důchodová daň. Konstrukce osobní důchodové daně. Odpočitatelné položky. Slevy na dani. Efektivní daňová sazba. Progresivita zdanění, lineární jednotná daň, rovná daň.
  3.Systémy sociálního zabezpečení
  Systémy sociálního zabezpečení, důvod zařazení do daňových systémů států, výnos z těchto příspěvků. Systém zdravotního pojištění, jeho charakteristika a význam. Provázanost se zdaněním příjmů fyzických osob.
  4.Závislá činnosti
  Daň z příjmů fyzických osob se zaměřením na závislou činnost. Metodika výpočtu záloh, roční zúčtování záloh, daňové a pojistné režimy, explikace systému uplatňování nezdanitelných částí základu daně.
  5.Zdanění příjmů z podnikání fyzických osob
  příjmy z podnikání v zemědělství, ze živností (návaznost na živnostenský zákon), příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů apod., zásady uplatňování výdajů procentem. Rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby, rodinné podnikání. Praktická aplikace legislativních ustanovení.
  6.Příjmy z nájmů, z příležitostných činností, z kapitálového majetku
  Charakteristika a praktická realizace, konkrétní aplikace odčitatelných položek u fyzických osob (sociální aspekt). Specifika daňových a nedaňových nákladových položek, daňové aspekty leasingových operací, odpisování aktiv apod.
  7.Vývoj zdanění právnických osob v ČR
  Mechanismus fungování daně. Daň z příjmů právnických osob, odčitatelné položky, dary a slevy na dani, jejich charakteristika, význam a praktické využití. Odlišná pravidla zdanění fyzických a právnických osob. Konkretizace uplatnění položek odčitatelných ze základu daně a slev na dani při stanovení daně z příjmů fyzických osob a právnických osob (sociální aspekt).
  8.Proces sbližování daňových systémů
  Charakteristika a význam, harmonizace přímých daní, harmonizace nepřímých daní a jejich vzájemná vazba
Literatura
  povinná literatura
 • Daňové zákony a předpisy související - v aktuálním znění. info
 • JANOUŠKOVÁ, J., Š. SOBOTOVIČOVÁ a I. KOŠTUŘÍKOVÁ. Daně a daňová politika ČR. Karviná: SU OPF., 2014. ISBN 978-80-7248-978-7. info
 • JANOUŠKOVÁ, J. Taxes and tax policy. Personal income tax. Karviná: SU OPF v Karviné, 2012. ISBN 978-80-7248-765-3. info
 • JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika. Studijní opora. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-653-3. info
 • JANOUŠKOVÁ, J. Osobní důchodová daň. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-698-4. info
  doporučená literatura
 • Vybrané články z odborných časopisů. info
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. Praha: VOX, 2014. ISBN 978-80-87480-23-6. info
 • KOUT, P. Cvičné příklady - Daně. Sborník příkladů. Praha: Institut certifikace účetních, 2013. ISBN 978-80-86716-93-0. info
 • Taxation Trends in the European Union. 2013. URL info
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-574-8. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře (60 % aktivní účast), průběžný test, samostatná aktivita.
Hodnotící metody: průběžný test (30 % hodnocení), samostatná aktivita (10 % hodnocení), písemný test (60 % hodnocení).
Pro úspěšnou zkoušku je nutno získat minimálně 60 % z celkového počtu bodů.

Aktivity Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž 37
Přednáška 13
Seminář 26
Zkouška 40
Celkem 116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/FIUBPDDP