FIUBPFAN Finanční analýza

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2021
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
Rozvrh
St 9:45–10:30 A501
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FIUBPFAN/01: St 10:35–12:10 A318, P. Růčková
FIUBPFAN/02: Čt 14:45–16:20 A318, P. Růčková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 36/48, pouze zareg.: 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámit posluchače s problematikou hodnocení finanční situace firmy, objasnit postavení finanční analýzy v rámci finančního řízení firmy. Důraz je kladen na v našich podmínkách nejužívanější metodu a to analýzu poměrovými ukazateli. V rámci předmětu je řešen také názorný příklad, který ukáže, jak s daty pracovat a co je možné z nich vyčíst. Zaměřuje se rovněž na problematiku zpracování komplexní finanční analýzy s využitím běžně dostupného softwaru.
Osnova
 • 1. Finanční analýza
  2. Nástroje finanční analýzy
  3. Informační zdroje finanční analýzy
  4. Cash flow - I.
  5. Cash flow - II.
  6. Analýza rentability
  7. Další ukazatelé poměrové analýzy
  8. Hodnocení a srovnávání ukazatelů
  9. Souhrnné indexy hodnocení
  10. Bankrotní modely
  11. Případová studie - I.
  12. Případová studie - II.
  13. Případová studie - III.
  1. Finanční analýza
  Hodnocení finanční situace firmy. Finanční informace o podniku. Postavení finanční analýzy v rámci finančního řízení firmy.
  2. Nástroje finanční analýzy
  Finančně účetní informace. Metodika finanční analýzy. Finanční výkazy. Horizontální a vertikální analýza rozvahy - hodnocení jednotlivých rozvahových položek.
  3. Informační zdroje finanční analýzy
  Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát. Hodnocení vlivu změn jednotlivých položek finančních výkazů na další metody finanční analýzy.
  4. Cash flow - I.
  Charakteristika cash flow, cash flow ve vztahu k rozpočtování příjmů a výdajů, cash flow při hodnocení investičního záměru.
  5. Cash flow - II.
  Horizontální analýza výkazu cash flow a jeho vztah k dalším metodám finanční analýzy.
  6. Analýza rentability
  Konstrukce poměrových ukazatelů rentability . Jejich postavení v rámci hodnocení finanční situace firmy. Hodnocení jednotlivých ukazatelů rentability a jejich návaznost na analýzu rizika
  7. Další ukazatele poměrové analýzy
  Ukazatele likvidity, aktivity, zadluženosti a jejich praktická aplikace. Vliv těchto poměrových ukazatelů na řízení finanční situace firmy, jejich vzájemná provázanost a provázanost s poměrovými ukazateli rentability, zejména při interperetaci napočítaných hodnot.
  8. Hodnocení a srovnání jednotlivých ukazatelů
  Srovnání ukazatelů v čase, s obdobnými firmami, s údaji za odvětví, s plánem, s expertními odhady. Využití různých metod hodnocení vypočítaných ukazatelů.
  9. Souhrnné indexy hodnocení
  Indexy hodnocení jednotlivých společností - využití jednočíselných charakteristik při hodnocení finančního zdraví firmy. Bonitní modely.
  10. Bankovní modely
  Bankrotní modely - predikce finanční tísně. Možnosti využití těchto modelů při finanční analýze v podmínkách České republiky.
  11. Případová studie - I.
  Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.
  12. Případová studie - II.
  Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.
  13. Případová studie - III.
  Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.
Literatura
  povinná literatura
 • Růčková, P. Finanční analýza. Pro distanční formu studia. Karviná, 2014. ISBN 978-80-7510-024-5. info
 • LUNDHOLM, R., SLOAN, R. Equity valuation and analysis. 2007. ISBN 007-310026-9. info
 • PENMAN, H. S. Financial statement analysis and security valuation. New York, 2007. ISBN 007-125432-3. info
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele a využití v praxi. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1386-1. info
 • GRÜNWALD, R., TERMER, T., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování. Praha: VŠE, 1999. info
  doporučená literatura
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. Praha: C.H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-802-9. info
 • JINDŘICHOVSKÁ, I., BLAHA, Z. S. Podnikové finance. Praha: Management Press, 2001. info
 • KEASEY, K., THOMPSON, S., WRIGHT, M. Corporate Governance. Cornwall, 1999. ISBN 1-85898-871-3. info
 • KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví I. Praha: Polygon, 1998. info
 • KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví II. Praha: Polygon, 1998. info
 • WHITE, G., SONDHI, AC., FRIED, D. The Analysis and Use of Financial Statements. New York: John Wiley & sons, 1998. ISBN 0-471-11186-4. info
 • KOLB, R W., RODRÍGUEZ, R J. Principles of Finance. Toronto, 1992. ISBN 0-669-27384-8. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, seminární práce a její obhajoba
Hodnotící metody: Docházka na semináře min. 70 % (10 % hodnocení), seminární práce (20 % hodnocení), obhajoba seminární práce (10 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž66
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2021/FIUBPFAN