FIUBPFIM Financování mezinárodního podnikání

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2020
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jana Šimáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
x
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
x
Výstupy z učení
x
Osnova
 • 1. Východiska financování mezinárodního podnikání
 • Motivy pro mezinárodní podnikání. Formy mezinárodního podnikání. Nástroje a specifika financování mezinárodního podnikání na domácích trzích. Nástroje a specifika financování mezinárodního podnikání na zahraničních trzích.
 • 2. Financování zahraničního obchodu
 • Specifika financování zahraničního obchodu. Metody krátkodobého financování zahraničního obchodu. Metody střednědobého a dlouhodobého financování zahraničního obchodu. Úvěry v mezinárodním obchodě. Alternativní metody financování – faktoring, forfaiting, leasing. Kritéria rozhodování pro výběr nástrojů financování zahraničního obchodu.
 • 3. Financování zahraničního obchodu se státní podporou
 • Systém podpory mezinárodního podnikání a jeho právní rámec. Instituce pro podporu financování vývozu v Česku. Pojišťovací, garanční a úvěrové produkty poskytované Exportní, garanční a pojišťovací společností, a.s. (EGAP) a Českou exportní bankou, a.s. (ČEB). Systém podpory financování zahraničního obchodu v Evropské unii.
 • 4. Financování přímých zahraničních investic
 • Ekonomické předpoklady a formy přímých zahraničních investic. Vlastní zdroje financování přímých zahraničních investic. Cizí zdroje financování přímých zahraničních investic. Investiční pobídky na podporu přímých zahraničních investic.
 • 5. Specifika financování mezinárodního podnikání malých a středních podniků
 • Formy internacionalizace malých a středních podniků. Získávání finančních zdrojů pro zahraniční podnikatelské aktivity malých a středních podniků. Instituce poskytující finanční podporu malým a středním podnikům. Alternativní možnosti financování.
 • 6. Devizové riziko mezinárodního podnikání
 • Identifikace devizového rizika. Otevřená a uzavřená devizová pozice. Metody měření devizového rizika. Metoda alternativních scénářů. Metoda Value at Risk. Zajištění kurzového rizika. Externí metody zajištění kurzového rizika. Interní metody zajištění kurzového rizika.
 • 7. Cash flow a správa pohledávek v mezinárodním podnikání
 • Specifika mezinárodního cash flow. Nástroje optimalizace mezinárodního cash flow. Náklady kapitálu v mezinárodním podnikání. Význam správy mezinárodních pohledávek. Průběh procesu správy mezinárodních pohledávek – administrace, prevence a inkaso.
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A. a J. TAUŠER, 2007. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. Praha: ASPI Publishing. ISBN 978-80-7357-321-8.
 • MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A., MALÝ, J. a J. SEDLÁČEK, 2014. Mezinárodní obchodní operace. 6. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4874-0.
 • MANDEL, M. a J. DURČÁKOVÁ, 2016. Mezinárodní finance a devizový trh. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-287-1.
  doporučená literatura
 • MADURA, J., 2017. International Financial Management. 13th ed. Boston: Cengage Learning. ISBN 978-1-337-09973-8.
 • Růčková, P. a Roubíčková, M. Finanční management. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4047-8. info
 • STAVÁREK, Daniel. Mezinárodní finance. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. 131 s. ISBN 978-80-7510-021-4. info
 • ŠIMÁKOVÁ, Jana. Mezinárodní finanční management. Karviná: SU OPF, 2018. ISBN 978-80-7510-290-4. info
Výukové metody
x
Metody hodnocení
požadavky na studenta: průběžný test, seminární práce hodnotící metody: průběžný test (20% hodnocení), seminární práce (20% hodnocení), písemná zkouška (60% hodnocení)

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2020/FIUBPFIM