FIUBPNUC Nákladové účetnictví

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Veronika Fišerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Markéta Skupieňová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh
Čt 13:05–13:50 B206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FIUBPNUC/01: Čt 13:55–15:30 B206, V. Fišerová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF )&& TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 23/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům klíčové informace z oblasti nákladového účetnictví. Předmět navazuje na znalosti finančního účetnictví a vymezuje rozdíly v obsahu a pojetí informací finančního a nákladového účetnictví. Zdůrazňuje podstatu a odlišnosti účetních informací pro řízení po linii výkonů (kalkulačně-výkonové účetnictví), řízení po linii odpovědnosti (odpovědnostní účetnictví) a řízení procesů (procesní účetnictví). Vysvětluje základní nástroje hodnotového řízení - systém kalkulací, rozpočtů a vnitropodnikových cen a jeho následnou aplikaci získaných poznatků v odpovědnostním hodnotovém řízení, ve využití metody standardních nákladů a výnosů (tzv. Standard Costing), a to ve dvou základních podobách - Absorption Costing a Variable Costing.
Osnova
 • 1. Úvod do nákladového účetnictví, vztah finančního, daňového, nákladového a manažerského účetnictví
  2. Organizace účetních informací finančního a nákladového účetnictví
  3. Vymezení základních pojmů
  4. Členění nákladů
  5. Návratnost nákladů
  6. Informační nástroje pro řízení po linii výkonů
  7. Kalkulační systém a jeho využití v řízení
  8. Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit
  9. Účetní informace pro řízení po linii odpovědnosti
  10. Řízení po linii odpovědnosti
  11. Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a rozpočtů
  12. Členění, sestavení a kontrola rozpočtů
  13. Metoda standardních nákladů a výnosů
  1. Úvod do nákladového účetnictví, vztah finančního, daňového, nákladového a manažerského účetnictví
  - Základní terminologie, rozdíly v obsahu, pojetí a časové orientaci
  - Dosavadní vývoj nákladového a manažerského účetnictví, vazba mezi nákladovým a manažerským účetnictvím
  2. Organizace účetních informací finančního a nákladového účetnictví
  - Jednookruhová a dvouokruhová organizace účetních informací
  - Zobrazení a oceňování vnitropodnikových výkonů v účetnictví
  3. Vymezení základních pojmů
  - Pojetí nákladů a výnosů ve finančním a nákladovém účetnictví
  - Základní pojmy (efektivnost, účinnost, hospodárnost, kritéria měření, využití v hodnotovém řízení, kalkulačně-výkonové, odpovědnostní účetnictví)
  4. Členění nákladů
  - Druhové členění, náklady podle místa vzniku a podle odpovědnosti, druhotné náklady
  - Účelové členění nákladů (technologické náklady a na obsluhu a řízení, jednicové a režijní)
  - Přímé a nepřímé náklady, členění nákladů ve vztahu k objemu činnosti, základní přístupy členění nákladů na variabilní a fixní, využité a nevyužité fixní náklady
  5. Návratnost nákladů
  - Vztah mezi náklady, objemem a ziskem při krátkodobém rozhodování, citlivost jednotlivých činitelů
  - Omezení použití rozboru nákladů, objemu výkonů a zisku
  6. Informační nástroje pro řízení po linii výkonů
  - Úloha kalkulace v řízení nákladů, výnosů a zisku, vymezení základních kalkulačních pojmů (metoda, předmět, obsah kalkulace, základní vztah k rozpočtu a účetnictví)
  - Přiřazování nákladů předmětu kalkulace, metody kalkulace, alokační fáze kalkulace plných a variabilních nákladů, kalkulace příspěvku na úhradu, překročená a nedostatečná úhrada fixních nákladů, vypovídací schopnost, měření hospodářského výsledku s využitím kalkulace plných a variabilních nákladů
  7. Kalkulační systém a jeho využití v řízení
  - Propočtová, operativní, plánová, výsledná kalkulace
  - Vliv konkrétních podmínek tvorby výkonů na zjišťování skutečných nákladů výkonů (prostá, stupňová, fázová, zakázková metoda, metoda sdružených výkonů)
  8. Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit
  - Obecná východiska kalkulace zpracované metodou ABC
  - Přednosti a omezení metody, možnosti využití metody v praxi
  9. Účetní informace pro řízení po linii odpovědnosti
  - Funkce odpovědnostního účetnictví, strukturální, plánovací a kontrolní předpoklady účinnosti odpovědnostního řízení
  10. Řízení po linii odpovědnosti
  - Využití hodnotových informací v odpovědnostním řízení, střediskové náklady
  - Vnitropodnikové ceny a jejich vazba na střediskové výnosy, vnitropodnikový výsledek hospodaření,
  aplikace peněžních toků v řízení odpovědnostních středisek
  11. Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a rozpočtů
  - Cíle, funkce a tvorba r
Literatura
  povinná literatura
 • VANDERBECK, E. J. Principles of cost accounting. [Masdon, Ohio?]: South Western/Cengage Learning, 2013. ISBN 978-1-133-18788-2. info
 • BRAGG, S. M. Cost accounting fundamentals: essential concepts and examples. Centennial, Colorado: Steven M. Bragg, 2012. ISBN 978-0-9800699-9-0. info
 • VALICOVÁ, A. Nákladové účetnictví. Karviná: SU OPF, 2011. info
 • KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. info
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN 978-80-7357-299-0. info
  doporučená literatura
 • Odborné časopisy: Účetnictví, Účetnictví v praxi, Účetní poradenství, Finanční zpravodaj, Metodické aktuality Svazu účetních. info
 • ŠOLJAKOVÁ, L. Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách. Praha: Oeconomika, 2007. ISBN 978-80-245-1172-6. info
 • SCHROLL, R., KRÁL, B., JANOUT, J., FIBÍROVÁ, J. Manažerské účetnictví. Praha: Bilance, 2005. ISBN Bez ISBN. info
 • CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (LONDON). Manažerské účetnictví: oficiální terminologie = Management accounting: official termin. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-43-X. info
 • FIBÍROVÁ, J. Reporting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0066-2. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžný test, zkouška
Hodnotící metody: průběžný test (40 % hodnocení), zkouška (60 % hodnocení)

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž66
Přednáška13
Seminář26
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/FIUBPNUC