FIUNKNMU Manažerské účetnictví

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Markéta Skupieňová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Markéta Skupieňová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh
Pá 6. 10. 8:05–9:40 MS, Pá 3. 11. 8:05–9:40 MS, Pá 1. 12. 8:05–9:40 MS
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 2 )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 33 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/33, pouze zareg.: 1/33
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět rozvíjí a prohlubuje znalosti účetnictví. Důraz je kladen na objasnění teorie vnitropodnikového a manažerského účetnictví a její uplatnění v systému ekonomického řízení podniku a v rozhodovacích úlohách. Koncepce předmětu předpokládá seznámení s komplexními metodami evidence a zjišťování nákladů pro potřeby kalkulace, rozpočetnictví a vnitropodnikového a podnikového řízení.
Osnova
 • 1. Finanční, nákladové a manažerské účetnictví - charakteristika, význam a vývoj
  2. Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví
  3. Klasifikace nákladů v manažerském účetnictví
  4. Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví
  5. Využití kalkulace v řízení po linii výkonu
  6. Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho účinného využití, řízení odpovědnostních středisek
  7. Aplikace finančních a hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek
  8. Systém plánů a rozpočtů
  9. Řízení režijních nákladů
  10. Metoda standardních nákladů
  11. Rozhodovací úlohy nevyžadující vklady prostředků (rozhodování na existující kapacitě)
  12. Rozhodovací úlohy týkající se objemu a sortimentu výroby
  13. Cenová rozhodování
  1. Finanční, nákladové a manažerské účetnictví - charakteristika, význam a vývoj
  - Vztah účetnictví k řízení, základní rozdíly mezi finančním a vnitropodnikovým účetnictvím
  - Úkoly manažerského účetnictví, controlling, vztah manažerského účetnictví a controllingu, reporting
  2. Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví
  - Vymezení pojmů nákladů, základní kategorie ekonomického řízení podniku, způsob vyjádření
  - Ocenění nákladů v manažerském účetnictví (finanční a hodnotové pojetí nákladů)
  3. Klasifikace nákladů v manažerském účetnictví
  - Členění nákladů v manažerském účetnictví
  - Využití klasifikace nákladů v manažerském účetnictví
  4. Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví
  - Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v manažerském, finančním a daňovém účetnictví, obsah a struktura manažerského
  - Jednookruhová organizace účetnictví, dvouokruhová organizace účetnictví a kombinace jednookruhové
  a dvouokruhové soustavy
  5. Využití kalkulace v řízení po linii výkonu
  - Vymezení základních kalkulačních pojmů, přiřazování nákladů předmětu kalkulace, struktura nákladů v kalkulaci
  - Podmínky ovlivňující zaměření výkonově orientovaného účetnictví, metody evidence a kalkulace nákladů
  6. Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho účinného využití, řízení odpovědnostních středisek
  - Vznik odpovědnostního účetnictví, předpoklady jeho účinného působení
  - Ekonomická struktura podniku, centralizovaný a decentralizovaný přístup k odpovědnostnímu řízení
  7. Aplikace finančních a hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek
  - Náklady a výnosy odpovědnostních středisek, vnitropodnikové ceny, typy vnitropodnikových cen
  - Vnitropodnikový výsledek hospodaření, využití peněžních toků v odpovědnostním řízení
  8. Systém plánů a rozpočtů
  - Pojmové vymezení a cíle plánů a rozpočtů, tvorba plánu a rozpočtu firmy, dílčí rozpočty
  - Klasifikace a technika sestavení rozpočtů, kontrola plnění rozpočtů
  9. Řízení režijních nákladů
  - Charakteristiky rozpočtování, struktura rozpočtu režijních nákladů
  - Metody používané při sestavování rozpočtu režijních nákladů a jejich kontrola
  10. Metoda standardních nákladů
  - Standardy a normy, typy standardů a odchylky od standardů
  - Metoda standardních standardů
  11. Rozhodovací úlohy nevyžadující vklady prostředků (rozhodování na existující kapacitě)
  - Základní klasifikační hlediska, které nevyžadují vklady prostředků, vztah N/O/Z a rozhodovací úlohy
  - Citlivost jednotlivých činitelů rozhodovacích úloh N/O/Z
  12. Rozhodovací úlohy týkající se objemu a sortimentu výroby
  - Rozhodování o objemu výroby, optimalizace sortimentu, úlohy "buď anebo"
  - Specifika rozhodovacích úl
Literatura
  povinná literatura
 • České účetní standardy pro podnikatele. info
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • HORNGREN Ch. T. Introduction to management accounting. New Jersey: Prentice-Hall, 2013. ISBN 978-0132567466. info
 • KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. info
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN 978-80-7357-299-0. info
 • VALICOVÁ, A. Manažerské účetnictví. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-374-9. info
 • DRURY, C. Management accounting for business. London: Thomson Learning, 2005. ISBN 978-1-84480-152-7. info
  doporučená literatura
 • Odborné časopisy: Účetnictví, Účetnictví v praxi, Účetní poradenství, Finanční zpravodaj, Metodické aktuality Svazu účetních. info
 • ŠOLJAKOVÁ, L. Cvičné příklady pro studium manažerského účetnictví. Praha: Institut svazu účetních, a.s., 2005. ISBN 80-86716-26-0. info
 • SCHROLL, R., KRÁL, B., JANOUT, J., FIBÍROVÁ, J. Manažerské účetnictví. Praha: Bilance, 2005. ISBN Bez ISBN. info
 • CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (LONDON). Manažerské účetnictví: oficiální terminologie = Management accounting: official termin. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-43-X. info
 • CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (LONDON). Manažerské účetnictví: oficiální terminologie = Management accounting: official termin. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-43-X. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
60% aktivní účast na seminářích, průběžný test (min. 70% úspěšnost), zápočet kombinovanou formou
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž47
Přednáška13
Seminář26
Zápočet30
Celkem116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUNKNMU